prof. Ing. Pavel Novák, PhD.

Narozen:

1965

Pozice:

Vědecký tajemník VÚGTK

Vzdělání:

Absolvent ČVU/ FSt. v Praze (Ing. v roce 1989) a University New Brunswick ve Frederictonu v Kanadě
1999 – obhájil vědeckou hodnost PhD.
2003 – habilitoval na docenta na ČVUT v Praze
2007 – jmenován profesorem geodézie na ČVUT

Jazyky:

angličtina, němčina

PRAXE

Jako pracovník VÚGTK od r. 1989 působil ve funkcích vědecký tajemník (2009-2012 a opakovaně od roku 2017) a vedoucí útvaru Geodezie a geodynamiky (2009-2012 a 2016-2023).

Pracovník Univerzity Calgary v Kanadě (1999-2001) a Geodetického ústavu Univerzity ve Stuttgartu, SRN (2002-2004), docent a profesor geodézie na katedře geomatiky Západočeské univerzity v Plzni (2004 – dosud). Proděkan FAV pro výzkum a vnější vztahy (2010-2012) a proděkan pro tvůrčí činnost (2014 – dosud) ZČU v Plzni, předseda Národního komitétu pro FIG (2007-2017) a ředitel Evropského centra excelence „NTIS – Nové technologie pro informační společnost“, FAV ZČU v Plzni (2011 – dosud). 

Člen mezinárodní redakční rady časopisů Journal of Geodesy (2003-2011) a Journal of Geodetic Science (2010 – dosud), člen podoborové komise „Vědy o Zemi a vesmíru“ (2004–2009) a oborového panelu (2019-2022) Grantové agentury ČR. Člen 10 studijních a pracovních komisí Mezinárodní asociace geodézie (IAG), čestný titul „Fellow of the IAG“ (2007), viceprezident a prezident Mezikomisního komitétu pro teorii IAG (2007 – dosud). 

Garant doktorandského studijního programu Geomatika ZČU v Plzni a předseda oborové rady doktorandského studijního programu Geomatika ZČU v Plzni (2007 – dosud). 

Člen rady VÚGTK (2007 – dosud), člen výkonného výboru IAG (2015 – dosud), člen výkonného výboru GGOS (2015-2019), člen dozorčí rady GFÚ AV ČR (2011-2022). 

Recenzent mezinárodních geodetických a geofyzikálních časopisů, oponent projektových návrhů pro grantové agentury USA, VB, Kanady, SRN, Rakouska, Švýcarska, Nizozemí, Švédska aj. Autor 130 recenzovaných publikací (92 na WoS, h-index 23), 80 výzkumných zpráv a 240 příspěvků na mezinárodních konferencích. 

Hlavní řešitel 6 projektů GAČR, hlavní řešitel projektu ESA programu GOCE+ a spoluřešitel projektů TAČR. Hodnotitel návrhů nových družicových misí ESA a člen recenzních panelů FIG.

Web of Science ResearcherID I-3746-2012. ORCID 0000-0001-7173-7905

Přejít nahoru