Zeměměřická knihovna®

Otvírací doba:

Pro veřejnost: úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00
Doporučujeme knihovnu před návštěvou kontaktovat, aby mohly být požadované dokumenty připraveny. Po předchozí domluvě vás rádi uvítáme i mimo uvedené hodiny.

Online služby Zeměměřické knihovny®

Knihovna

Zeměměřická knihovna® je vědecko-technická knihovna s celostátní působností, veřejná specializovaná a ústavní knihovna. Je zapsána Ministerstvem kultury ČR do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., pod č. 2599/2002 jako Zeměměřická knihovna® – veřejná specializovaná knihovna.

Počátky odborné knihovny sahají do let vzniku ČSR, kdy byla zřízena Triangulační kancelář Ministerstva financí v Praze. Vedl ji legendární teoretik i praktik Ing. Josef Křovák (1884-1951), tvůrce našeho národního kartografického zobrazení pro katastrální mapy.

Práce této instituce založily skvělou tradici a úroveň československé zeměměřické a katastrální služby. Její odborná knihovna obsahovala zejména trigonometrické a kartografické tabulky, měřické instrukce, katastrální a měřické zákony, předpisy, návody a výpočetní a grafické pomůcky. Knihovna sloužila zaměstnancům státní služby zeměměřické a katastrální. Její knihovní fond, který byl roztroušen po více institucích, byl v roce 1954 soustředěn do nově vzniklé knihovny VÚGTK, kde je uchován dodnes v nynější Zeměměřické knihovně® VÚGTK.

Knihovní fond obsahuje více než 40 tisíc svazků, 80 tisíc referencí, a je největší knihovnou v ČR pro obory: geodézie, kartografie, geodynamiky, metrologie a katastr nemovitostí. Svým fondem a specializací má jedinečné a výlučné postavení v České republice, ale i v mezinárodním měřítku.

Knihovna je zapojena do řady aktivit meziknihovní spolupráce a poskytování vědeckých informačních zdrojů z oblasti své působnosti. Její výjimečnost byla potvrzena i zápisem ochranné známky Zeměměřická knihovna® do rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

Knihovna soustřeďuje ve svých sbírkách kromě knih a časopisů encyklopedická díla, sborníky z vědeckých konferencí, výzkumné zprávy, cestovní zprávy, normy, zpravodaje a věstníky, sbírky zákonů našeho státu od roku 1918 a jinou dokumentaci. Nejstarší zde uchovávaná kniha je z roku 1660.

Činnost knihovny v rámci rezortu zeměměřictví a katastru je mj. zakotvena ve statutu VÚGTK, v. v. i. zřízeného podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích z r. 2005, který nabyl účinnosti 13. září 2005 a je financována převážně z institucionálního příspěvku podle každoroční smlouvy mezi VÚGTK, v. v. i. a ČÚZK jako zřizovatelem. 

Knihovna svým fondem a specializací v oborech obory geodézie, geografie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí má jedinečné a výlučné postavení v České republice, ale i v mezinárodním měřítku. Je zapojena do řady aktivit meziknihovní spolupráce a poskytování vědeckých informačních zdrojů z oblasti své působnosti. Její výjimečnost byla potvrzena i zápisem ochranné známky „Zeměměřická knihovna®“ do rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

Zeměměřická knihovna® odebírá celou řadu odborných periodik:

 • Acta geodynamica et gomaterialia
 • Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN)
 • The Cartographic Journal
 • Geodézia és kartografia
 • Geodezija i kartografija
 • Geomatik Schweiz
 • Geometre
 • GIM
 • ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing
 • Journal of applied geodesy
 • Metrologie
 • Mitteilungsblatt. Deutscher Verein für Vermessungswesen Landesverein Bayern
 • Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
 • Pozemkové úpravy
 • Slovenský geodet a kartograf
 • Survey Review
 • Vermessungsingenieur (VDV)
 • Österreichische Zeitschrift für Vermessungswesen (VGI)
 • Vojenský geografikcý obzor
 • Zeitschrift für Vermessungswesen (ZFV)
 • Zeměměřič

Studovna

Studovna zrekonstruovaná v roce 2015 nabízí základní knihovnické a referenční služby. Je přístupná veřejnosti vždy v úterý a čtvrtek mezi 9 – 11 hodinou. Zároveň však doporučujeme před návštěvou knihovnu vždy kontaktovat, aby mohly být požadované dokumenty připraveny.
Po předchozí domluvě vás rádi uvítáme i mimo uvedené hodiny.

Od roku 2019 Zeměměřická knihovna® využívá otevřený software pro správu digitálních knihoven a repozitářů INVENIO, který obsahuje více než 32 tisíc záznamů.
https://knihovna.vugtk.cz/

Digitální knihovna Kramerius

kontakt

Přejít nahoru