Hydrostatická nivelace

MONITORING SVISLÝCH POSUNŮ STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ

Problematika ochrany životního prostředí nutně vede ke zvýšené pozornosti k chování stavebních objektů, jejich konstrukčních částí, sledování fyzikálních faktorů, působících na stabilitu, funkční a provozní spolehlivost těchto objektů. Rychle se rozvíjející oblasti hospodářství, zejména energetika, doprava, odpadové hospodářství a chemický průmysl, vyžadují měření dynamiky prostorových změn geometrických podmínek objektů a technologických zařízení jak v procese výstavby, tak i za provozu těchto zařízení. Tyto informace mají vědecký, technický, hospodářský a bezpečnostní význam. 

Měření posunů a deformací staveb je možné realizovat rozličnými fyzikálními metodami, z nichž geodetické metody poskytují ucelené 3D informace o chování kontrolovaných objektů v reálném čase a v relativních, popř. absolutních hodnotách, avšak v prostředí s vibracemi, vysokými teplotami a požadavkem na měření v reálném čase jsou výhodné automatizované měřicí systémy na míru.

STACIONÁRNÍ HYDROSTATICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

se skládá z hydrostatických čidel HYNI, která jsou propojena hadicí s kapalinou, hadicí pro vzduch, resp. pro vyrovnání atm. tlaku vzduchu u měřicího systému a čtyřžilovým kabelem  pro přenos dat a napájení. Počet čidel v měřicím systému se určuje dle konkrétního případu a do systému může být zapojeno celkem A x 32 čidel, kde A je počet sběrnic (RS 485, ethernet) popř. počet portů u řídicího PC a dle požadavku dodávky, s tím že jedno z těchto míst je referenční. 

Důležitou vlastností měřicího systému je kontinuální měření bez zásahu obsluhy. Sběr dat probíhá v předem zadaných časových intervalech a naměřené hodnoty je možné kdykoliv prohlížet za automatického běhu měřicího programu. 

Na základě přesnostních požadavků na stálost (ve výškovém smyslu) technologického zařízení a stavebních částí staveb byly vyvinuty měřicí čidla, jejichž přesnost měření lze charakterizovat směrodatnou odchylkou měření převýšení v rámci celého měřicího systému (do vzdálenosti 150 m)  s £ ± 0.2 mm.

AUTOMATIZOVANÝ STACIONÁRNÍ HYDROSTATICKÝ SYSTÉM NA OBJEKTECH JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

Pro účely sledování výškových deformací základů a vlastní technologie Jaderné elektrárny Temelín jsou na objektech reaktoru a turbogenerátoru nainstalovány automatizované stacionární hydrostatické systémy již od roku l998 na I. bloku a od roku 2000 na II. bloku. Měřicí systémy  poskytují informaci o výškových deformacích os turbosoustrojí a o chování základových desek pod turbogenerátorem a reaktorem.

Hyni schema temelin

VÝVOJ ČIDLA HYDROSTATICKÉ NIVELACE PRO MONITORING SVISLÝCH POSUNŮ MOSTOVEK

Na základě celkové situace v oblasti bezpečnosti provozu významných stavebních a energetických objektů v ČR, zejména pak dosti kritického stavu většiny mostních konstrukcí,  bylo rozhodnuto o řešení měřicího systému hydrostatické nivelace pro mostní konstrukce.

Základním problémem bylo vyřešit čidla pro jejich uplatnění na vyduté mostovce (ve výškovém smyslu pro převýšení 2,5 m). Toto se podařilo i pro venkovní podmínky, tj. pro teploty do -30°C a pro přesnost měření charakterizovanou směrodatnou odchylkou s £ ± 0,5 mm.

IMG_20220721_144128

MOBILNÍ MĚŘICÍ SOUPRAVA HYDROSTATICKÉ NIVELACE

 Mobilní měřicí souprava pro měření převýšení mezi kontrolovanými body je měřicí systém „MMSHN“ 2 čidel, fungující na principu hydrostatické nivelace, tj. vyrovnání hydrostatického tlaku kapaliny ve spojitých nádobách.

Hydrostatická čidla jsou propojena hadicí z PVC s kapalinou a jsou uzpůsobena pro měření výškových změn na kontrolovaných bodech s přesností velmi přesné geometrické nivelace, tj. hodnota převýšení mezi dvěma body je charakterizována hodnotou směrodatné odchylky σ‍ ≤ 0,1 mm.

DSCF6092F

INSTALACE HYDROSTATICKÉ NIVELACE NA LÁVCE PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ

Webové stránky vznikly v rámci projektu č. S/2952/ŘDP/2021 byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Loga přispěvovatelů
Přejít nahoru