Kalibrace GNSS aparatur

Informace ke kalibracím GNSS aparatur

Kalibrace aparatur GNSS v rámci Metrologického řádu ČÚZK je možno provádět na testovací základně pro GPS Skalka (TZGPS). Uživatel kalibrovaného komplexu (antény a přijímače GNSS s příslušenstvím) provede zaměření obvykle všech bodů testovací základny svou metodou měření (tj. tak, jak běžně měří) a naměřená data zpracuje svým softwarem (pokud z metody měření nevyplývá zpracování dat přímo přijímačem) do podoby souřadnic v ETRS89 (v platné realizaci). Získané souřadnice předá správci základny, který provede porovnání a vystavení kalibračního listu. 

Pro zpracování svého měření může – podle metody měření – uživatel obdržet souřadnice některých bodů základny, které použije jako připojovací. V případě, že uživatel používá GNSS aparaturu k více metodám měření a chce mít kalibrovány všechny metody, musí provést výše uvedený postup pro každou z metod. Kalibrační list je vystaven jeden pro jeden kalibrovaný komplex a má oddíly podle jednotlivých kalibrovaných metod.

Termín kalibrace je nutné dohodnout s pracovníky na Geodetické observatoři Pecný (pracoviště VÚGTK). Na observatoři budou zapůjčeny klíče od areálu Skalka a šroub pro nucenou centraci.

kontakt

Tel: +420 323 649 235

Objednání termínu:
Kontaktní osoba: Jana Nováková
E-mail: jana.novakova@pecny.cz

Vystavení kalibračního listu:
Kontaktní osoba: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
E-mail: petr.stepanek@pecny.cz

Měření je nutné provést na všech 10 bodech základny. Pouze v odůvodněných případech lze vynechat 1-2 body. Důvod je nutné uvést v kalibračním protokolu (momentální nedostupnost bodu, extrémní nepřízeň počasí, atp.). Minimální počet bodů je pak 8, pokud je zaměřeno méně, není možní dle závazné metodiky vystavit kalibrační list. Dále není přípustné v žádném případě vynechat bod č. 35, který je vzhledem k větší vzdálenosti od ostatních bodů nutnou součástí konstelace základny.

Body vnitřní základny a areálu Skalka 11-15 jsou stabilizovány betonovými pilíři se zařízením pro nucenou centraci v podobě kovové trojúhelníkové desky v jejíž středu je otvor pro upevňovací šroub.  Bod je definován středem otvoru v úrovni horní plochy kovové desky. Body vnější základny 31-35 jsou stabilizovány kamenným hranolem s mosazným válečkem obvykle uprostřed křížku a opatřeny ochrannou skruží.

Předepsaným postupem je provést dvě nezávislá určení souřadnic s odstupem mezi měřeními nejméně 60 minut, jak stanoví rezortní předpisy pro měření s GNSS.

Výstupem, který žadatel předkládá pro vystavení kalibračního listu, je jednak vyplněný kalibrační protokol, jednak seznam výsledných souřadnic. Pro každou aparaturu musí být vystaven kalibrační protokol zvlášť. Výslednými souřadnicemi je pro kalibrovanou aparaturu, případně pro kombinaci aparatura/metoda vždy jediná řada souřadnic (průměr obou určení), vždy se jedná o elipsoidické souřadnice B, L, h v referenčním systému ETRS89 (relevantním výstupem nejsou souřadnice S-JTSK a výšky Bpv).

Souřadnice žadatel uvede buď na konci kalibračního protokolu nebo dodá v samostatném textovém souboru. Závazný je formát, kde jsou v řádcích údaje pro jednotlivé body v tomto pořadí: číslo bodu, B (stupně, minuty, vteřiny), L (stupně, minuty, vteřiny), h (metry), kdy jako oddělovače jsou použity pouze mezery a nejsou uvedeny jednotky či další údaje. Počet desetinných míst není v tomto formátu pevně definován. Příklad (s pozměněnými hodnotami souřadnic): 

11 49 55 05.32256 14 47 55.25684 545.368
12 49 55 05.33250 14 47 55.25687 545.936
13 49 55 10.02258 14 47 52.68922 566.120
14 49 55 11.95985 14 47 53.96583 565.785
15 49 55 12.14690 14 47 54.47582 562.002
31 49 55 04.25896 14 47 56.36891 536.569
32 49 55 01.25634 14 47 53.45872 534.985
33 49 54 43.02563 14 48 06.25846 517.584
34 49 55 09.58243 14 48 45.57826 416.698
35 49 58 10.25851 14 56 38.68952 447.582

umístění bodů základny

Devět z deseti bodů testovací základny je umístěno v katastrálním území Kostelní Střimelice (administrativně část obce Stříbrná Skalice), z toho pět bodů vnitřní základny v areálu VÚGTK Skalka (11-15) a čtyři body vnější základny (31-34). Desátý bod č. 35 je lokalizován mezi obcemi Ždánice a Oleška.

Přibližné souřadnice bodů testovací základny GNSS Skalka

Elipsoidické souřadnice

        B(st.)     L(st.)   H_el.(m)
11     49 55  5   14 47 55   543
12     49 55  5   14 47 55   543
13     49 55 10   14 47 52   563
14     49 55 11   14 47 53   563
15     49 55 12   14 47 54   560
31     49 55  4   14 47 56   539
32     49 55  1   14 47 53   536
33     49 54 43   14 48  6   515
34     49 55  9   14 48 45   413
35     49 58 10   14 56 38   444 

Souřadnice v S-JTSK a výšky v Bpv

        Y(m)        X(m)    Bpv (m)
11     718515     1065290    498
12     718518     1065289    498
13     718543     1065140    519
14     718521     1065108    518
15     718501     1065068    515
31     718493     1065334    494
32     718557     1065400    491
33     718390     1066004    470
34     717507     1065291    368
35     707420     1060996    400 

Stabilizace vnějších bodů (č. 31-35)

Stabilizace vnitřních bodů (č. 11-15)

Detail nucené centrace, bod je definován středem otvoru v úrovni horní plochy kovové desky

pro určení výšky antény u bodů s nucenou centrací nepoužívat pomocnou nivelační značku

Vnitřní body základny (11-15) a vnější body v blízkosti areálu Skalka

Body 33 a 34 – bod 34 je také ve skruži – nesplést s blízkým zhušťovacím bodem

Bod 35 mezi obcemi Ždánice a Oleška

Použité mapové podklady 

Přejít nahoru