Výzkumný útvar Geodezie a geodynamika

VÝZKUMNÁ ČINNOST

Výzkumný útvar Geodezie a dynamiky je zaměřen na:

 • základní a aplikovaný výzkum v oboru geodézie
 • zajištění mezinárodní spolupráce v oblasti geodézie
 • zajištění návaznosti geodetických základů ČR do mezinárodních referenčních systémů
 • plnění výzkumných potřeb rezortu geodézie a katastru
 • vědecké aspekty určování polohy metodou GNSS
 • analýzu dat družicového navigačního systému DORIS
 • sledování stability referenčních stanic GNSS
 • popis podrobné struktury tíhového pole Země a matematické metody fyzikální geodézie 
 • dynamiku drah UDZ a studium gravitačního pole metodami družicové geodézie 
 • výzkum časových variací tíhového pole Země
 • metrologii a zajištění státního etalonu pro měření tíhového zrychlení
 • ověřování funkce GNSS aparatur na etalonu polohy 
 • výzkum recentních pohybů zemského povrchu 
 • studium rotace Země

GEODETICKÁ OBSERVATOŘ PECNÝ

Geodetická observatoř Pecný v Ondřejově u Prahy je pracovištěm experimentálního geodetického výzkumu. Observatoř je vybavena zařízením pro velmi přesná gravimetrická a GNSS pozorování, slapovou laboratoří s termokomorou a optickými přístroji pro astrometrická měření. Pracoviště provádí porovnávání absolutních gravimetrů a testování funkce GNSS přijímačů. Na observatoři jsou v provozu analytická centra pro zpracování dat GNSS a DORIS. V okolí observatoře je vybudováno testovací geodetické bodové pole a etalon polohy pro testování GNSS. 

Na observatoři je referenční GNSS stanice České republiky, jeden ze základních výškových bodů, absolutní tíhový bod, srovnávací astronomický bod československé astronomicko-geodetické sítě a bod evropského referenčního rámce EUREF.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Při realizaci projektů výzkumu a vývoje spolupracuje útvar geodézie a geodynamiky s řadou významných zahraničních vědeckých institucí, např. s NOAA, Silver Springs, USA či GeoForschungsZentrum, Potsdam, SRN. V rámci mezinárodní spolupráce útvar zajišťuje činnost analytických center pro zpracování dat GNSS, DORIS a pro realizaci a údržbu EUREF (Evropský referenční rámec polohy). Dále útvar analyzuje permanentní GNSS pozorování v rámci „EUREF Permanent Network“, pro určování přesných poloh navigačních družic a obsahu vodních par v atmosféře. Pracovníci útvaru se podílí na mezinárodní spolupráci v rámci Mezinárodní geodetické asociace (IAG), aktivitách jejích studijních a pracovních skupin, a mezinárodních vědeckých služeb (pro GNSS, DORIS a gravimetrie). 

Pracovníci útvaru geodézie a geodynamiky zastávají řídící funkce v Mezinárodní asociaci geodézie, komitétu věd o Zemi Středoevropské iniciativy, Komitétu pro výzkum kosmického prostoru a v dalších zahraničních vědeckých společnostech. Pracovníci útvaru se též podílejí na práci redakčních rad mezinárodních časopisů. Útvar je zapojen do řešení mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. 

V rámci IAG se jedná o členství ve výkonném výboru asociace, funkce národních zástupců v komisích a komitétech, členství v pracovních či studijních skupinách. V rámci Středoevropské iniciativy se jedná o funkci národního zástupce za ČR, mezinárodního koordinátora projektů, vedoucí a členy studijních skupin. Pracovníci útvaru jsou členy Americké geofyzikální unie, Kanadské geofyzikální unie, Evropské geofyzikální společnosti a mezinárodních redakčních rad odborných časopisů Journal of Geodesy, Journal of Geodynamics, Studia Geophysica et Geodaetica a dalších. 

Kromě výkonu funkcí v exekutivě mezinárodních vědeckých společností jsou pracovníci útvaru zapojeni do mezinárodního projektu EUREF (Evropský referenční rámec), realizovaného pod záštitou IAG provozováním analytického centra GNSS dat, do projektu EUVN (Evropská výšková síť), realizovaného činností centra pro přípravu dat a analytického centra, a mezinárodního geodynamického projektu CERGOP, realizovaného pod záštitou CEI účastí v mezinárodních observačních kampaních, činností analytického centra a vedením studijních skupin.

DALŠÍ AKTIVITY

Čtyři pracovníci útvaru geodézie a geodynamiky vykonávají pedagogickou činnost na vysokých školách (ČVUT v Praze, UK, ZČU v Plzni a VŠB-TO v Ostravě), jeden zastává funkci tajemníka Českého komitétu geodetického a geofyzikálního, a dva jsou členy komisí pro obhajoby doktorských disertací (DSc.). Pracovníci útvaru jsou dále členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze, VUT v Brně a STU v Bratislavě, členy meziresortní pracovní skupiny pro geodetické základy, a jeden je členem terminologické komise ČÚZK. Pracovníci útvaru jsou členy oborových komisí doktorandského studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Přírodovědecké fakultě UK, Stavební fakultě ČVUT, Stavební fakultě VUT v Brně a Vysoké škole báňské v Ostravě. Každoročně jsou v útvaru vypracovávané recenzní posudky vědeckých pojednání předložených k publikaci v českých či zahraničních periodicích. Od počátku činnosti Grantové agentury ČR byla touto agenturou podporována řada grantových projektů, předložených pracovníky útvaru, další granty udělilo MŠMT. Útvar řeší zahraniční projekty rámcových programů EU, a projekty podporované ESA či GSA/EUSPA. Útvar nabízí konzultační a poradenskou činnost, v omezeném rozsahu jsou vykonávány speciální geodetické práce, ověřovány a testovány GNSS přijímače různých výrobců. Pracovníci útvaru vystupují jako lektoři na seminářích k otázkám geodetických základů.

Přejít nahoru