Partneři

PARTNEŘI VÚGTK, v. v. i.

Zaměstnanci VÚGTK, v. v. i. aktivně pracují v řadě národních vědeckých a vědecko-technických organizací:

 • Komora geodetů a kartografů – Kolektivní členství
 • Český svaz geodetů a kartografů – Kolektivní členství VÚGTK
 • Kartografická společnost – Kolektivní členství
 • Asociace výzkumných organizací (AVO) – Kolektivní členství
 • Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ČR
 • Rada pro metrologii Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Technická normalizační komise č. 24 ÚNMZ
 • Technická normalizační komise č. 122 Geografická informace/geomatika
 • Terminologická komise ČÚZK
 • Rada Národního úložiště šedé literatury
 • Komise „Vědy o neživé přírodě“ Grantové agentury ČR
 • NEMOFORUM
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Český národní komitét geodetický a geofyzikální
 • Odborná zkušební komise ČÚZK pro udělení úředního oprávnění
 • Dozorčí rada Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i.
 • Dozorčí rada Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Vedle toho ústav spolupracuje s celou řadou škol, výzkumných organizací i podnikatelských subjektů:

 • Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
 • Univerzita obrany, Brno
 • Vysoké učení technické Brno (VUT)
 • Vysoká škola báňská,
 • Technická univerzita, Ostrava (VŠB-TUO)
 • ČVUT Praha, katedra geomatiky
 • Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř)
 • Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (ASÚ)
 • Národní technická knihovna (NTK)
 • AŽD s.r.o. Praha
 • CCE Praha spol. s r.o.
 • SŽDC Praha
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Český metrologický institut (ČMI)
 • Střední průmyslová škola zeměměřická
 • GEPRO, s.r.o. Praha
 • EuroGV, s.r.o. Praha
 • Geoline s.r.o. Praha
 • ESI spol. s r. o. Praha

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Řada úkolů a řešených projektů vychází z velice široké mezinárodní spolupráce a z českého zastoupení v mezinárodních službách a komitétech. Jedná se o následující asociace, iniciativy či sdružení.

 • Výzkumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK)
 • Mezinárodní geodetická asociace / International Association of Geodesy (IAG)
 • Mezinárodní federace zeměměřičů / International Federation of Surveyors (FIG)
 • Mezinárodní astronomická unie /International Astronomical Union (IAU)
 • Rada evropských zeměměřičů / The Council of European Geodetic Surveyors
 • Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE)
 • Association of the European National Mapping and Cadastre Agencies / EuroGeographics
 • European Geosciences Union
 • International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)/Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální, MUGG
 • Mezinárodní sdružení metrologů EURAMET
 • Mezinárodní projekt E-GVAP
 • Středoevropská iniciativa – Sekce C geodézie, komitétu věd o Zemi
 • Mezinárodní iniciativa EUPOS
 • Fedération des Géomètres Francophones
 • The Planetary Society
 • American Geophysical Union
 • The New York Academy of Sciences
 • Redakční rada časopisu Bolletino di Geofisica teorica ed applicata
 • Redakční rada časopisu Studia geophysica et geodaetica
 • Shevchenko Scientific Society (SSS)
 • International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
 • Planck Institute of Germany European GNSS Agency (GSA)
 • Mezinárodní služby pro GNSS (IGS)
 • Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM)
 • Evropská permanentní síť EUREF (EPN)
 • Slovenská technická universita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košicích
 • Národní universita „Lvivská polytechnika“
 • Moskevská státní univerzita geodezie a kartografie MIIGAiK, NIIGAik
 • Černihivská národní technologická univerzita (Ukrajina)
 • Technická univerzita v Mnichově
 • Petrohradská národní univerzita informačních technologií, mechaniky a optiky (ITMO)
 • Univerzita v Patrasu Univerzita v Tel Avivu
 • Státní technická univerzita v Karagandě
 • Zemědělská státní univerzita v Krakově
 • Užhorodská národní univerzita (Ukrajina)
 • Moldavská ekonomická akademie (Moldavská republika)
 • Technická univerzita Moldavska
 • Sibiřská státní univerzita geosystémů a technologií (Novosibirsk).
Přejít nahoru