Historie VÚGTK, v.v.i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický byl založen v roce 1954 a po celou dobu jeho existence se jeho struktura měnila jen málo. V roce 1959 byl vytvořen znak ústavu (autor Akad. mal. Bedřich Patočka), kterému Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) udělil v roce 1970 ochrannou známku. Dnem 1. ledna 1965 byla k ústavu připojena Geodetická observatoř (GO) Pecný, do té doby součást Geodetického a topografického ústavu. V letech 1975 – 1996 v rámci ústavu působilo Mezinárodní centrum pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM), které pracovalo jako operační orgán Mezinárodní asociace geodezie, začleněním do sekce 5 (geodynamika). Úkolem centra bylo shromažďovat a distribuovat informace o recentních pohybech zemské kůry, shromažďovat, archivovat a distribuovat bibliografické informace, vyhodnocovat a distribuovat informace ve tvaru map, katalogů a dalších prostředků vizualizace, provádět srovnávací rozbory s dalšími geofyzikálními a geologickými informacemi, podporovat projekty zaměřené na monitorování recentních pohybů, poskytovat konzultace, zácvik a vědecké pobyty především pracovníkům z rozvojových zemí. V letech 1977 - 1989 vydávalo ICRCM „Bulletin. International Center on Recent Crustal Movements“ (vyšlo 31 čísel). Fondy ICRCM jsou nyní součástí Zeměměřické knihovny® VÚGTK. Od ledna 2007 je VÚGTK, v.v.i. zapsán MŠMT ČR do rejstříku veřejných výzkumných institucí. Zřizovatelem ústavu je ČÚZK. Od roku 1979, kdy byla uvedena do provozu nová budova, vystavěná zčásti svépomocí pracovníky ústavu, sídlí ústav ve Zdibech u Prahy. Do této budovy byla soustředěna všechna pracoviště ústavu, rozptýlená do té doby na několika místech v Praze. Jedna část ústavu – GO Pecný, která je součástí útvaru geodézie a geodynamiky, se nachází v Ondřejově, okr. Praha – východ, v těsné blízkosti známého areálu Astronomického ústavu AV ČR. V Praze 3, Bořivojově ul., jsou pak umístěny vývojové dílny.

Poslání VÚGTK, v.v.i.

Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: geodézie a geodynamika včetně mezinárodních vědeckých služeb, inženýrská geodézie, tvorba a vedení KN, tvorba a údržba mapových děl, výzkum a vývoj Informačního systému zeměměřictví a katastru, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii, aktivity ve státní standardizaci a metrologii v oblasti zeměměřictví a katastru, autorizované metrologické středisko, akreditovaná kalibrační laboratoř, akreditovaná vzdělávací instituce, odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny.

Nejvýznamnější část finančních zdrojů na činnost VÚGTK, v.v.i., představují institucionální prostředky, které byly do roku 2011 včetně ústavu přidělovány zřizovatelem, tj ČÚZK. Počínaje rokem 2012 jsou tyto prostředky poskytovány cestou MŠMT ČR v souladu se zásadami financování veřejných výzkumných institucí na základě výsledků hodnocení Radou pro vědu, výzkum a inovace založeném na RIV. Zřizovatel tedy v současnosti neposkytuje ústavu žádné institucionální prostředky.

Protože institucionální prostředky pokrývají potřeby ústavu pouze zčásti, je třeba potřebnou zbývající část zajistit jako účelové prostředky od dalších poskytovatelů. Od roku 2012 je nejvýznamnějším poskytovatelem účelových prostředků Technologická agentura (TA) ČR, která financuje několik projektů v rámci programů alfa a beta. Významný je rovněž příspěvek MŠMT ČR na provozování geodetické observační infrastruktury v rámci programu CzechGeo, který je součástí multilaterální mezinárodní evropské iniciativy EPOS (Observační systém evropské desky), příspěvky GA ČR na financování grantových projektů a příspěvek Evropské kosmické agentury (ESA) na řešení projektů, které úspěšně prošly výběrovým řízením. Spektrum financování ústavu zahrnuje rovněž příspěvky na řešení specifických výzkumných projektů, na něž vyhlašují výběrová řízení některá resortní ministerstva. V současné době se jedná o příspěvky poskytované Ministerstvem kultury (MK) ČR a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).