Projekt číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_0001800

Název:

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí

Poskytovatel:

MŠMT a OP VVV

Řešení:

2017 – 2020

Anotace:

Projekt CzechGeo/EPOS-Sci je zaměřen na dobudování a modernizaci observatoří a jejich sítí a na podporu pěti výzkumných programů, které budou využívat modernizovanou výzkumnou infrastrukturu. Záměrem výzkumného programu Výzkum vnitrodeskové seismicity na území České republiky a v jejím blízkém okolí (SEIS) je detailní analýza seismicity na daném území. Česká regionální seismická síť je doplněna lokálními sítěmi v oblasti západočeských rojových zemětřesení, na severní Moravě a v Malých Karpatech.
Program Struktura kontinentální litosféry a mapování reliéfu rozhraní LAB v širším okolí Alp (DeepAlp) podporuje účast českého týmu v evropském programu AlpArray. Cílem programu Rozvoj infrastruktury v oblasti GNSS, gravimetrie a zemských slapů je vývoj nástroje pro identifikaci vysokofrekvenčního signálu v GNSS datech, analýza geodynamických pohybu na základě GNSS dat nebo zavedení hybridního gravimetrického monitorování řeckých vulkanických ostrovů.
Program Geodynamika provádí jednak dlouhodobý podzemní monitoring posunů na zlomech a shromažďuje a analyzuje unikátní data o stabilitě horninového masívu, jednak zkoumá stabilitu svahů na základě dlouhodobého monitoringu svahových deformací.
Program Geologická a geofyzikální datová infrastruktura pro podporu výzkumu vyvíjí systém pro efektivní přístup k těmto datům pomocí moderních IT technologií v souladu s evropskými i globálními standardy.

Hlavní řešitelská organizace:

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Spolupracující organizace:

ČGS
ÚSMH AV ČR, v. v. i.
ÚG AV ČR, v. v. i.
ÚFZ MÚ Brno
MFF UK
PřF UK
VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru