Projekt číslo: LM2015079

Název:

DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM OBSERVATORNÍCH A TERÉNNÍCH MĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ

Poskytovatel:

MŠMT

Řešení:

2016 – 2019

Anotace:

Cílem projektu je zajistit stabilní provoz, rozvoj a modernizaci systému pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi v ČR. Tento systém je tvořený permanentními observatořemi (seismika, GNSS, geomagnetismus, gravimetrie, geotermika, geodynamika) převážně zapojenými do celosvětových sítí, lokálními stanicemi či sítěmi stanic ve vybraných oblastech, které jsou významné z hlediska dlouhodobého pozorování pro potřeby základního nebo aplikovaného výzkumu, a mobilními stanicemi, které slouží pro opakovaná měření na vybraných bodech nebo pro dočasná terénní měření, obvykle v rámci velkých mezinárodních projektů. CzechGeo/EPOS je součástí panevropské výzkumné infrastruktury EPOS (European Plate Observing Systém). 

Prioritami pro příští období je uživatelsky přívětivý přístup ke globálním a regionálním databázím nebo úložištím, zvyšování počtu stanic s real-time vzdáleným přístupem, zprostředkování produktů vyšší úrovně a integrace dat v rámci implementační fáze projektu EPOS. Stávající observatoře a sítě CzechGeo/EPOS budou v nadcházejícím období modernizovány a v případě potřeby rozšířeny. Obměna se bude týkat zařízení, jež jsou na konci své životnosti nebo jež svými parametry již nepostačují potřebám výzkumné komunity.

Kromě modernizace stávajících stanic a sítí plánuje CzechGeo/EPOS také výstavbu nových kapacit. V plánu je například observatoř monitorující podkrušnohorský zlom vybavená 3 vrty (West Bohemia Near Fault Observatory). V rámci projektu EPOS se bude CzechGeo/EPOS podílet na tvorbě tematických a integrovaných služeb a tyto služby dále využívat. V souladu se strategií EPOSu budou do systému CzechGeo/EPOS nově začleněna geologická data.

Hlavní řešitelská organizace:

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Spolupracující organizace:

ČGS
ÚSMH AV ČR, v. v. i.
ÚG AV ČR, v. v. i.
ÚFZ MÚ Brno
MFF UK
PřF UK
VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru