Projekt číslo: DF11P01OVV021

Název:

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů.

Poskytovatel:

MK0 – Ministerstvo kultury (MK)

Řešení:

14.02.2011 – 31.12.2015

Anotace:

Projekt si klade za cíl vytvoření expertního znalostního systému v podobě webového portálu, jehož hlavní komponentou bude sada on-line nástrojů pro digitalizaci, zpracovávání, zpřístupňování a především využívání starých map, plánů, atlasů a glóbů. Další důležitou komponentou bude on-line dostupná otevřená databáze starých kartografických děl. Součástí tohoto systému budou též zpřístupněné metodiky a technologické postupy, které budou vytvořeny a ověřeny během projektu. Vytvoření uvedeného expertního systému poskytne odborné i laické veřejnosti služby nové generace. Těžištěm sady nástrojů bude software pro automatické rozpoznávání objektů v obrazovém rastrovém souboru. To uživateli umožní efektivně porovnávat a automaticky analyzovat změny v mapě (v osídlení a krajině) v závislosti na čase na mapách z jejich různých vydání. K nejvýznamnějším materiálům, na kterých budou provedeny testy on-line nástrojů, budou patřit speciální mapy III. vojenského mapování 1:75 000, z 80. let 19. století a po roce 1918, zachycující proměny krajiny v období industrializace, český ekvivalent těchto map, unikátní řada „Podrobné mapy Zemí Koruny české 1:75 000“ Josefa Bělohlava z počátku 20. století, plány Prahy, další kartografické prameny, pro výukové účely staré atlasy v četně dějepisných a glóby, zejména ze sbírky Historického ústavu AV ČR. S využitím uvedených kartografických zdrojů, zpracovaných novými on-line nástroji bude na webovém portálu umístěn on-line průvodce historickou krajinou s pracovním názvem ?Virtualita a realita – obraz historické a současné krajiny Česka? s vybranými ukázkami proměn krajiny k období středověku, raného novověku, 19. století a 20. století. Cíle projektu tímto odpovídají tematickým prioritám 3.5 a 1.2, tj. ochránit, zpřístupnit a využít kulturní dědictví v knihovnách, archivech a muzeích včetně movitého kulturního dědictví, historických knihovních fondů a dokumentů.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Spolupracující organizace:

Historický ústav AV ČR, v.v.i

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru