Projekt číslo: CZ.1.05/1.100/02.0090

Název:

NTIS – Nové technologie pro informační společnost

Poskytovatel:

MŠMT a OP VaVpI

Řešení:

2010 – 2014

Anotace:

Pořizování geodat, jejich analyzování za účelem odvození geometrických a fyzikálních parametrů Země či jejích částí a poskytování dat i výsledků uživatelům pomocí webových služeb. Součástí projektu bylo dále zpřesňování národní báze geografických dat, testování technologie laserového skenování, uplatnění metod geometrického modelování, zpracování obrazu, analýzy deformací zemského povrchu, harmonizování dat prostorového plánování s ohledem na směrnici INSPIRE, provoz a využití dat permanentních stanic družicové navigace, rozvoj teorie popisu a aproximace zemského tíhového pole a jeho časových variací.

Hlavní řešitelská organizace:

FAV ZČU Plzeň

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Výzkumný tým centra provádí výzkum a vývoj v technických oborech jako jsou kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj informačních, komunikačních a mechatronických technologií. Centrum je též orientováno na rozvoj přírodních věd, kde dominují fyzika, matematika a geomatika. Výzkumná témata v oblasti přírodních věd zahrnují především vývoj nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů, vývoj nových matematických struktur, a sběr a zpracování prostorově definovaných dat.

Přejít nahoru