Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 - 1728

Metodika zpracování

Při zpracování výše popsaných translokačních plánů se vycházelo ze Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu poskytující přehlednou a srozumitelnou formou návod pro praktickou práci s kartografickým materiálem. Nelze však opomenout využití kartografických metod k jejich správné identifikaci.

Databáze

Databáze byla rozdělena na základní a rozšířené kategorie. Základní kategorie poskytují komplexní údaje pro tvorbu základních archivních pomůcek v podobě inventářů a katalogů.

Vzhledem k zaměření plánů vznikly rozšířené kategorie věnující se židovským a církevním objektům, případně hospodářským objektům, na jejichž fungování a správě se podílelo židovské obyvatelstvo a dalším objektům a prvkům nesouvisejících s židovským obyvatelstvem.

židovské objekty a objekty pronajaté Židům církevní objekty další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva
 • domy
 • synagogy
 • školy
 • mikve
 • hřbitovy
 • palírny
 • flusárny
 • ostatní
 • kostely
 • oltáře
 • vzdálenost od kostela
 • fary
 • kapličky
 • špitály
 • kláštery
 • kříže
 • sloupy
 • sochy
 • hřbitovy
 • civilní objekty
 • hospodářské objekty
 • lidová architektura
 • krajinotvorné prvky
 • etnografie
 • fauna a flora

Identifikace lokalit pomocí indikačních skic Stabilního katastru a porovnání se současným leteckým snímkováním

Dalším metodickým krokem po zpracování rozsáhlé databáze plánů židovského osídlení byla identifikace jednotlivých sídel a porovnání zobrazeného stavu na pláncích a skicách s dalšími dostupnými mapovými podklady. Jako základní informační podklad pro identifikaci jednotlivých zobrazených objektů byly zvoleny indikační skici Stabilního katastru uložené v Národním archivu, Moravském zemském archivu v Brně a v Zemském archivu Opava.

Dalším hodnotným informačním zdrojem bylo současné letecké snímkování, které sloužilo převážně k identifikaci objektů, které se dochovaly do současnosti. Současné letecké snímky, díky svému vysokému rozlišení a barevnému provedení, jsou velmi dobře čitelné a nabízejí přehled o současném stavu lokality a všech dosud existujících objektech.

Porovnáním s indikačními skicami lze získat představu o urbanistickém rozvoji sídel a proměně prostorové struktury kulturní krajiny v období druhé poloviny 18. a počátku 19. století.