Informace o semináři

Název Katastr nemovitostí - APG
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Eva Barešová

Ing. Květa Olivová

Datum 9. března 2023
Místo Novotného lávka dům Českého svazu vědeckotechnických společností z.s.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Členové APG, ČAGI, ČSGK mají při platbě do 3.3.2023 slevu 1400,- Kč. Sleva se uplatňuje v rámci přihlašovacího formuláře. Pokud máte nárok na slevu, prosíme, přihlašujte se jednotlivě. Při hromadném přihlášení se totiž sleva uplatní pouze jednou na celou registraci. Děkujeme za pochopení.

Školení v oblasti katastru nemovitostí z hlediska právních předpisů, technických předpisů, praktických zkušeností odborně způsobilých osob při výkonu zeměměřických činností a z hlediska dotazů těchto osob na konkrétní realizační specifické podmínky zeměměřických výkonů.

Cílem školení je poskytnutí nejdůležitějších informací spojených se správou katastru nemovitostí a praktického uplatňování pravidel ústavního, občanského, stavebního a souvisejícího práva při vlastním výkonu zeměměřických činností.

 

Zápisy práv do katastru na základě písemností v listinné nebo elektronické podobě, zejména pro právo, které se týká jen části pozemku (geometrický plán) nebo budovy, která není součástí pozemku ani práva stavby, popř.na cizím pozemku, nebo na cizí stavbě. V současné době dochází u stavebních komplexů v původních střešních prostorách k výstavbě samostatných bytových jednotek a vzniká spor mezi vlastníkem a stavitelem:

 • možnosti řešení zápisu takové nové stavby (pozemku) do KN,
 • přestavek na pozemku cizího vlastníka a dobrá víra,
 • vydržení části pozemku podle občanského zákona a dopady na činnost geodetů (kdy začíná a končí dobrá víra a za jakých podmínek),
 • neshoda vlastníků při vytyčení hranic pozemků,
 • problematika platnosti/neplatnosti smluv vstupujících do KN (obcházení zákona podle §39 obč. zákoníku),
 • právní úprava materiální publicity katastru nemovitostí, rozepře a spornosti zápisu do KN (výklad dle obč. zákoníku).

 

Geometrický plán a dokumentace o vytyčení hranic pozemků

 • závaznost právního jednání a geometrického určení vlastnických hranic pozemků (rozměr a tvar),
 • polohové určení vlastnických hranic ve vztahu k okolním prvkům polohopisu (analogový obraz, nebo digitálně souřadnice bodů a jejich spojnice),

 

Problematika obnovy KN (mapa KMD/DKM):

- rozdílné zobrazení např. budov (stočení, posunutí),

- nedodržení původní návaznosti hranic při přepracování,

- řešení  oprav při vyhlášení platnosti  přepracované mapy při neuplatnění námitek v rámci   

  připomínkového řízení,

- řešení oprav chybného zákresu, pokud chyba vznikla při digitalizaci,

- vytyčení vlastnické hranice pozemku (v původní mapě je přímka, oddělovací plot je v

oblouku, přičemž největší odlehlost od přímky je menší/větší než mezní odchylka pro daný   

                kód kvality),

 

Věcná břemena:

 • obecné principy při zpracování GP pro věcná břemena,
 • řešení sporů vlastníků/správců sítí s vlastníky sousedních pozemků,
 • chybný zákres věcných břemen do map a jeho důsledky,
 • problematika nutnosti měření na identické body pro nové zobrazení do mapy KN a navázání zaměřované změny na polohopisný obsah katastrální mapy.