Informace o semináři

Název Pozemkové knihy
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 6. října 2016
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Program bloku

• Zemské desky- historie s ukázkami

• Železniční knihy- vznik , ukázky

• Horní a vodní knihy- význam, současné uložení, ukázky

• Pozemkové knihy:

 Jejich vznik a současný význam

 Evidence předcházející pozemkovým knihám

 Struktura zápisů do pozemkových knih

 Orientace v knihovní vložce

 Analogie LV ke knihovní vložce

 Seznamy k pozemkovým knihám

 Soudní mapy, sbírka listin

 Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě

• Zákony k pozemkovým knihám

• Seznam zákonů nejčastěji se vyskytujících v pozem. knihách

• Historický majetek obcí

• Církevní majetek a restituční zákon č. 428/2012

• Zakládání evidence nemovitostí a její veden

• Příklady dobových výpisů a orientace v nich

• Smlouvy z let 1950-1964- podmínky platnosti

Poplatková registrace

Povinný souhlas ONV

Registrace u Státního notářství

• Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM

 Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu

 Co musíte znát, než se vydáte na Katastr

 Neznámí vlastníci

Historie rodů- rodokmeny

 S čím začít a kde najdeme staré doklady

• Nové zápisy v KN, vklady a poznámky – jejich analogie v PK

• Příklady a ukázky:

 právo stavby,výměnek, užívání a požívání, přídatné spoluvlastnictví, svěřenské fondy, výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě, zákaz zcizení a zatížení, nájem a pacht, vzdání se práva na náhradu škody, svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce), ujednání o pořadí zástavních práv