Informace o semináři

Název Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Ing. Květa Olivová

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 24. - 26. května. 2016
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

24. květen 2016

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Květa Olivová

Program bloku

• Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

• Právní úprava zeměměřictví

• Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN

• Pozemkový katastr ČR

• Jednotná evidence půdy

• Evidence nemovitostí

• Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí

• Obsah a členění KN

• Vedení KN

• Vytyčování hranic pozemků

• Geometrické plány

25.květen 2016

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

Program bloku

• Technickohospodářské mapování

• Základní mapa ČR velkého měřítka

• Obnova katastrálního operátu

• Pozemkové úpravy

• Vytyčování hranic pozemků

• Státní mapové dílo velkých měřítek

• Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy

• Geografické informační systémy

• Geodetické referenční systémy

• Geodetické základy

• Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS

26. květen 2016

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Jiří Lechner, CSc.

Program bloku

• Terminologie

• Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření

• Geometrická přesnost ve výstavbě

• Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti

• Měření posunů stavebních objektů

• Další technické předpisy

• Podrobné měření polohopisu

• Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy

• Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady

• Postupy při vytyčení prostorové polohy staveb

• Podrobné vytyčení

• Postupy kontrolního měření

• Vyhotovení geodetických podkladů pro projekt

• Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení