Informace o semináři

Název Kurz pro zaměstnance realitních firem
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 18. - 19. listopadu. 2015
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

18. listopadu 2015

Lektoři: viz program

Katastr nemovitostí jako veřejná listina - 3 hodiny - Závaznost katastru nemovitostí, vyhotovování a publicita veřejných listin, zásada superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), právo stavby, právo služebnosti, vlastnická a jiná věcná práva, Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, předmět evidence KN, přezkum soukromé a veřejné listiny ve vkladovém řízení. Ing. Jana Zaoralová Ph.D. Geometrický plán - 2 hodiny - účel a podklady k jeho vyhotovení, záznam podrobného měření změn, výpočetní práce, obsahové náležitosti GP a jeho ověřování Ing. Radek Makovec, Ing. Tomáš Vacek Pozemkové knihy - 1 hodina - Veřejné knihy, jejich rozdělení a význam, Pozemkové knihy a předchozí evidence, struktura zápisů do PK, Knihovní vložka x výpis z KN, seznamy k PK, vkladné listiny, poznámky a prenotace, Sbírka listin k PK, přídělové řízení a zákony k PK. význam PK v současnosti, výmazy starých pohledávek a břemen. Ing. Jiří Drozda

19. listopadu 2015

Lektoři: viz program

Převody nemovitostí - 2 hodiny - převody, znalci a odhadci nemovitostí, cena a hodnota nemovitostí podklady pro oceňování, administrativní cena a tržní cena. Ing. Jan Říha Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí - 2 hodiny - práce v terénu a ZPMZ - (Záznam Podrobného měření změn), náležitosti a zpracování geometrického plánu nejčastější nedostatky při tvorbě GP. Ing. Jan Říha Vytyčování hranic pozemků - 2 hodiny - podklady pro vytyčení, práce v terénu, zpracování a protokol o vytyčení hranic pozemku, souhlasná prohlášení vlastníků o vytyčené hranici pozemku. Ing. Jan Říha