Informace o semináři

Název Kurz pro zaměstnance stavebních firem
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 2. - 3. prosince. 2015
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

2. prosince 2015

Lektoři: viz program

Zápisy v KN, věcná břemena - 2hodiny - Ustanovení OZ o zápisu budov do veřejných seznamů, budova na cizím pozemku, budova a právo stavby, zvláštnosti vyplývající ze zásada "superficies solo cedit" , způsob zápisu práva staveb a služebností, Ing. Jana Zaoralová Ph.D., Ing. Radek Makovec Metrologický řád -2 hodiny - Struktura a zákonná ustanovení v oblasti metrologie ve vazbě na EU, systém národních norem ČSN a jejich platnost, ustanovení o normalizaci a standardizaci měřidel, metrologický řád resortu ČÚZK, povinnosti měřičů při měření (kalibrace, sledování změn měřidel), Ing. Pavel Hánek Ph. D. Geometrický plán - 2 hodiny - účel a podklady k jeho vyhotovení, záznam podrobného měření změn, výpočetní práce, obsahové náležitosti GP a jeho ověřování. Ing. Radek Makovec, Ing. Tomáš Vacek

3. prosince 2015

Lektoři: viz program

Stanovování ploch bytových a nebytových prostor - 2 hodiny - definice bytových a nebytových prostor podle zákona, postup měření a vyhotovení dokumentace, standardizace určení ploch pole mezinárodních standardů, výsledná dokumentace a stanovení výměr zastavěných ploch Ing. Michal Volkmann Bodové pole - 2 hodiny - základní rozdělení, vytyčovací sítě, stabilizace bodového pole a součinnost s provozovatelem stavby, stabilizace, signalizace, ochrana. Ing. Jana Mansfeldová Vytyčování staveb a hranic pozemků - 2 hodin - základní předpisy pro výstavbu, příprava vytyčovacích prací, podklady, přípravné práce pro vytyčení hranic pozemků z KN, postup vlastního vytyčení hranic pozemků a vyhotovení souhlasného prohlášení, stabilizace vlastnických hranic, vyhotovení geometrického plánu vytyčení hranic pozemku. Ing. Jana Mansfeldová