Informace o semináři

Název Problematika věcných práv v NOZ a vztah ke KZ
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Datum 20. října 2015
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

- katastr nemovitostí jako veřejný seznam ( účel a zásady vedení KN) - předmět evidence KN - zásada superficies solo cedit - druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů - práva zapisující se do katastru nemovitostí vkladem ( § 11 KZ ) - ukázky způsobu zápisů věcných práv do KN - vklad ( návrhová – beznávrhová řízení), náležitosti návrhu na vklad, jeho přílohy - přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení - rozhodnutí KÚ - vyrozumění o provedeném vkladu - přechodná ustanovení ke katastrálnímu zákonu - přechodná ustanovení k občanskému zákoníku ve vazbě ke KZ - vybraná ustanovení katastrální vyhlášky (§ 66 a násl.) - novely KZ - diskuse a odpovědi na dotazy