Informace o semináři

Název Pozemkové knihy
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 8. října 2015
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Program semináře: •Zemské desky- historie s ukázkami •Železniční knihy- vznik , ukázky •Horní a vodní knihy- význam, současné uložení, ukázky •Pozemkové knihy: Jejich vznik a současný význam Evidence předcházející pozemkovým knihám Struktura zápisů do pozemkových knih Orientace v knihovní vložce Analogie LV ke knihovní vložce Seznamy k pozemkovým knihám Soudní mapy, sbírka listin Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě •Zákony k pozemkovým knihám •Seznam zákonů nejčastěji se vyskytujících v pozem. knihách •Historický majetek obcí •Církevní majetek a restituční zákon č. 428/2012 •Zakládání evidence nemovitostí a její veden •Příklady dobových výpisů a orientace v nich •Smlouvy z let 1950-1964- podmínky platnosti Poplatková registrace Povinný souhlas ONV Registrace u Státního notářství •Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu Co musíte znát, než se vydáte na Katastr Neznámí vlastníci •Nové zápisy v KN, vklady a poznámky – jejich analogie v PK •Příklady a ukázky: právo stavby,výměnek, užívání a požívání, přídatné spoluvlastnictví, svěřenské fondy, výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě, zákaz zcizení a zatížení, nájem a pacht, vzdání se práva na náhradu škody, svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce), ujednání o pořadí zástavních práv historický vývoj Prahy a její rozšiřování