Informace o semináři

Název Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Eva Barešová

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Ing. Květa Olivová

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 20. - 22. ledna. 2015
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

20. ledna 2015

Lektoři: Ing. Petr Polák; JUDr. Eva Barešová; Ing. Květa Olivová

• Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem • Právní úprava zeměměřictví • Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN Pozemkový katastr ČR Jednotná evidence půdy Evidence nemovitostí Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí Obsah a členění KN Vedení KN Vytyčování hranic pozemků Geometrické plány

21. ledna 2015

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

• Technickohospodářské mapování • Základní mapa ČR velkého měřítka • Obnova katastrálního operátu • Pozemkové úpravy Vytyčování hranic pozemků Státní mapové dílo velkých měřítek Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy Geografické informační systémy Geodetické referenční systémy Geodetické základy Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS

22. ledna 2015

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Jiří Lechner, CSc.

Terminologie Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření Geometrická přesnost ve výstavbě Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti Měření posunů stavebních objektů Další technické předpisy Podrobné měření polohopisu Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady Postupy při vytyčení prostorové polohy staveb Podrobné vytyčení Postupy kontrolního měření Vyhotovení geodetických podkladů pro projekt Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení