Informace o semináři

Název Listiny o nemovitostech a geometrický plán
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Petr Polák

JUDr. Daniela Šustrová

Datum 18. listopadu 2014
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

JUDr. Daniela Šustrová

·         nová právní úprava - katastrální zákon a další právní předpisy

·         zásada materiální publicity, zásada intabulační, zásada priority a další hlavní zásady KN

·         nové pojetí nemovité věci a zásada "superficies solo cedit"

·         předmět evidence v KN (budovy, jednotky podle ZVB a NOZ)

·         věcná práva a práva ujednaná jako věcná (právo stavby, reálná břemena a služebnosti, přídatné spoluvlastnictví, svěřenský fond apod.), nájem a pacht

·         druhy zápisů - nový obsah pojmů vklad a záznam a nové poznámky (k osobě, k nemovitosti a spornosti)

·         náležitosti vkladového podání, přezkumná činnost úřadu, rozhodnutí a opravné prostředky

 

Ing. Petr Polák

·         účel geometrického plánu

·         geometrický plán a stavební právo

·         pozemek a polohová přesnost určení jeho hranice v katastru nemovitostí

·         geometrický plán jako podklad pro listinu o nemovitosti