Informace o semináři

Název Kurz pro zaměstnance realitních firem
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 12. - 13. listopadu. 2014
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

12. listopad 2014

Lektoři: viz program

Ing. Jana Zaoralová Ph.D.

 

Katastr nemovitostí jako veřejná listina - 3 hodiny - Závaznost katastru nemovitostí, vyhotovování a publicita veřejných listin, zásada superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), právo stavby, právo služebnosti, vlastnická a jiná věcná práva, Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, předmět evidence KN, přezkum soukromé a veřejné listiny ve vkladovém řízení.

 

 

Ing. Radek Makovec, Ing. Tomáš Vacek

 

Geometrický plán - 2 hodiny - účel a podklady k jeho vyhotovení, záznam podrobného měření změn, výpočetní práce, obsahové náležitosti GP a jeho ověřování

 

 

Ing. Jiří Drozda

 

Pozemkové knihy - 1 hodina - Veřejné knihy, jejich rozdělení a význam, Pozemkové knihy a předchozí evidence, struktura zápisů do PK, Knihovní vložka x výpis z KN, seznamy k PK, vkladné listiny, poznámky a prenotace, Sbírka listin k PK, přídělové řízení a zákony k PK. význam PK v současnosti, výmazy starých pohledávek a břemen.

13. listopad 2014

Lektoři: viz program

Ing. Jan Říha

 

Převody nemovitostí - 2 hodiny - převody, znalci a odhadci nemovitostí, cena a hodnota nemovitostí podklady pro oceňování, administrativní cena a tržní cena.

 

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí - 3 hodiny - práce v terénu a ZPMZ - (Záznam Podrobného měření změn), náležitosti a zpracování geometrického plánu nejčastější nedostatky při tvorbě GP.

 

Vytyčování hranic pozemků - 2 hodiny - podklady pro vytyčení, práce v terénu, zpracování a protokol o vytyčení hranic pozemku, souhlasná prohlášení vlastníků o vytyčené hranici pozemku.