Informace o semináři

Název Kurz pro zaměstnance stavebních firem
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 9. - 16. října. 2014
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

9. říjen 2014

Lektoři: viz program

                     

Ing. Pavel Hánek Ph.D.

 

Metrologický řád -3 hodiny - Struktura a zákonná ustanovení v oblasti metrologie ve vazbě na EU, systém národních norem ČSN a jejich platnost, ustanovení o normalizaci a standardizaci měřidel, metrologický řád resortu ČÚZK, povinnosti měřičů při měření (kalibrace, sledování změn měřidel)

 

 

Ing. Jana Mansfeldová

 

Bodové pole - 2 hodiny - základní rozdělení, vytyčovací sítě, stabilizace bodového pole a součinnost s provozovatelem stavby, stabilizace, signalizace, ochrana.

           

Geometrický plán - 3 hodiny - účel a podklady k jeho vyhotovení, záznam podrobného měření změn, výpočetní práce, obsahové náležitosti GP a jeho ověřování.

 

10. říjen 2014

Lektoři: viz program

Ing. Jana Mansfeldová

 

                      Vytyčování staveb a hranic pozemků - 4 hodin - základní předpisy pro výstavbu, příprava vytyčovacích prací, podklady, přípravné práce pro vytyčení hranic pozemků z KN, postup vlastního vytyčení hranic pozemků a vyhotovení souhlasného prohlášení, stabilizace vlastnických hranic, vyhotovení geometrického plánu vytyčení hranic pozemku.

                     

Ing. Michal Volkmann

 

Stanovování ploch bytových a nebytových prostor - 3 hodiny - definice bytových a nebytových prostor podle zákona, postup měření a vyhotovení dokumentace, standardizace určení ploch pole mezinárodních standardů, výsledná dokumentace a stanovení výměr zastavěných ploch

16. říjen 2014

Lektoři: viz program

Ing. Jana Zaoralová Ph.D., Ing. Radek Makovec

 

Zápisy v KN, věcná břemena - 4 hodiny - Ustanovení OZ o zápisu budov do veřejných seznamů, budova na cizím pozemku, budova a právo stavby, zvláštnosti vyplývající ze zásady "superficies solo cedit" , způsob zápisu práva staveb a služebností

 

 

Ing. Petr Polák

 

Povinnosti vlastníků - 3 hodiny - Povinnost vlastníků k informačnímu systému KN, povinnosti KN ve vztahu k vlastníkům, povinnosti státní správy a samosprávy, zákonná ustanovení, informační a publikační povinnost, veřejnost KN, dálkový přístup a nahlížení do KN