Informace o semináři

Název Pozemkové knihy a církevní restituce
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 20. listopadu 2014
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

·         Zemské desky

·         Železniční knihy

·         Horní a vodní knihy

·         Pozemkové knihy:

-         Jejich vznik a současný význam

-         Evidence předcházející  pozemkovým knihám

-         Struktura zápisů do pozemkových knih

-         Orientace v knihovní vložce

-         Analogie  LV ke knihovní vložce

-         Seznamy k pozemkovým knihám

-         Soudní mapy, sbírka listin

-         Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě

·         Zákony k pozemkovým knihám

·         Obecní majetek

·         Církevní majetek

·         Smlouvy z let 1950-1964

Poplatková registrace

Povinný souhlas ONV

Registrace  u Státního notářství

·         Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM

-         Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu

-         Co musíte znát, než se vydáte na Katastr

-         Neznámí vlastníci

·         Nové zápisy v KN,  vklady a poznámky – jejich analogie v PK

·         Příklady a ukázky:

-         právo stavby,výměnek, užívání a požívání, přídatné spoluvlastnictví, svěřenské fondy, výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě, zákaz zcizení a zatížení, nájem a pacht, vzdání se práva na náhradu škody, svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce), ujednání o pořadí zástavních práv