Informace o semináři

Název Kurz pro úředníky státní správy a místní samosprávy
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 24. - 25. listopadu. 2014
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor

Lektoři: viz program

Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor - 2 hodiny - závaznost katastru nemovitostí, vyhotovování a publicita veřejných listin, zásada "superficies solo cedit", právo stavby, právo služebnosti, vlastnická a jiná věcná práva, Katastr nemovitostí jako veřejný seznam. Ing. Jana Zaoralová Ph.D.

Obnova katastrálního operátu - 1 hodina - účel a postup obnovy katastrálního operátu, technologie obnovy. Ing. Jana Zaoralová Ph.D., Ing. Radek Makovec

Geodetická část projektové dokumentace stavby - 2 hodiny - geometrický plán, vytyčení stavby, skutečné provedení stavby a jejich geodetická dokumentace.Ing. Jiří Lechner CSc., Ing. Michal Volkmann

Bodová pole - 2 hodiny - základní dělení bodových polí, vytyčovací sítě a jejich stabilizace, signalizace a ochrana. Ing. Jiří Lechner CSc., Ing. Michal Volkmann

Státní mapové dílo

Lektoři: viz program

Státní mapové dílo - 1 hodina – státní mapa odvozená, topografická mapa, digitální mapa veřejné správy, účelová katastrální mapa, technické mapy měst a obcí. Ing. Jiří Drozda, Ing. Václav Šafář

Národní geoinformační infrastruktura - 1 hodina - Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorová data v ČR do roku 2020 (dokument Ministerstva vnitra ČR). Ing. Jaroslav Zemek CSc.

Pozemkové knihy - 1 hodina - zápisy právních vztahů do KN, druhy zápisů (vkladem, záznamem a poznámkou), postup zápisu, oznámení vlastníka o změnách, elektronická podání, věcná břemena, zápisy do KN a smlouvy o převodu nemovitostí. Jana Brantová

Zastavěné území obce - 1 hodina - katastrální území, ochranná pásma vedená v katastru. Ing. Jaroslav Zemek CSc., Ing. Milan Kocáb MBA

Vypisování výběrových řízení v geo-oborech - 2 hodiny - problematika zadávání veřejných zakázek a vypisování výběrových řízení na geodetické práce. Ing. Václav Šafář