Informace o semináři

Název Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Daniela Šustrová

Datum 7. října 2014
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Katastr jako veřejný seznam nemovitostí,

Nová právní úprava - katastrální zákon a právní předpisy související

Zásada materiální publicity, zásada intabulační, zásada priority a další hlavní zásady KN

Nové pojetí nemovité věci, zásada "superficies solo cedit", stavba součástí pozemku, spojování staveb s pozemky

Předmět evidence v KN (nový GP, zápis budovy na cizím a na vlastním pozemku, jednotky podle ZVB  a NOZ)

Určení sporné hranice mezi pozemky, přestavek

Bytové spoluvlastnictví

Věcná práva a práva ujednaná jako věcná (právo stavby, reálná břemena a služebnosti, přídatné spoluvlastnictví, svěřenský fond, zástavní právo, zákaz zcizení a zatížení, vedlejší ujednání ke smlouvě apod.)

Nájem a pacht

Druhy zápisů - nový obsah pojmů vklad a záznam a nové poznámky (k osobě, k nemovitosti a spornosti)

Náležitosti vkladového podání, přezkumná činnost úřadu, rozhodnutí a opravné prostředky

Služba sledování změn a další