Informace o semináři

Název Pozemkové knihy a církevní restituce
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 15. srpna 2013
Místo Povodí Odry
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

O veřejných knihách
Veřejné knihy, jejich rozdělení a význam
Zemské desky - historický vývoj a ukázky
Pozemkové knihy a předchozí evidence
Železniční knihy, Horní a Vodní knihy
Struktura zápisů do PK
Knihovní vložka x výpis z KN - analogie
Seznamy k PK
Soudní mapy
Vkladné listiny
Poznámky a prenotace
Sbírka listin k PK
Přídělové řízení a zákony k PK
Význam PK v současnosti
Výmazy starých pohledávek a břemen
Církevní restituce
Doklady o vlastnictví církve
Listiny o přechodu církevních nemovitostí na stát
Formální náležitosti k objednávkám výpisu a jejich vyhotovení
Presentace o digitalizaci veřejných knih
Přehled o digitalizaci Zemských desk a Pozemkových knih
(od r. 2002 do současnosti)
Informace o vytěžování naskenovaných knih
Význam, využití a přínos digitalizovaného fondu
Úkoly a plány na nejbližší období