Informace o semináři

Název Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Eva Barešová

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Ing. Květa Olivová

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 1. - 3. října. 2013
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

1. října

Lektoři: Ing. Petr Polák; JUDr. Eva Barešová; Ing. Květa Olivová

·         Právní úprava KN a zápisů              vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

 

·         Právní úprava zeměměřictví

·         Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN

·         Pozemkový katastr ČR

·         Jednotná evidence půdy

·         Evidence nemovitostí

·         Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí

·         Obsah a členění KN

·         Vedení KN

 

·         Vytyčování hranic pozemků

 

·         Geometrické plány

2. října

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

 

·         Technickohospodářské mapování

·         Základní mapa ČR velkého měřítka

·         Obnova katastrálního operátu

·         Pozemkové úpravy

·         Vytyčování hranic pozemků

·         Státní mapové dílo velkých měřítek

·         Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy

·         Geografické informační systémy

 

·         Geodetické referenční systémy

·         Geodetické základy

·         Měřické metody určování polohy a výšky

3. října

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Jiří Lechner, CSc.

·         Terminologie

·         Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření

·         Geometrická přesnost ve výstavbě

·         Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti

·         Měření posunů stavebních objektů

·         Další technické předpisy

·         Podrobné měření polohopisu

·          Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy

·         Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady

·         Geodetické referenční systémy

·         Geodetické základy

·         Měřické určování polohy výšky

·         Postupy při vytyčení prostorové polohy staveb

·         Podrobné vytyčení

·         Postupy kontrolního měření

·         Vyhotovení geodetických podkladů pro projekt

·         Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení