Informace o semináři

Název Problematika využití GNSS v geodézii při měření pro účely katastru a přejímání výsledků zeměměřických činností získaných pomocí těchto technologií
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Pavel Taraba

Datum 5. května 2011
Místo Katastrální pracoviště Brno-venkov
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Geneze, rozdělení a stručný popis jednotlivých metod využívajících GNSS

-    metody měření s využitím kódu

-    metody měření s využitím fáze

-    postprocessing (statická, rychlá statická,  stop and go se statickou inicializací,  stop and go s inicializací za pohybu /On the Fly/)

-    měření v reálném čase (RTK)

-    permanentní stanice a jejich uskupení, sítě permanentních stanic produkující "síťové řešení"

Permanentních stanice, jejich uskupení a sítě, historický vývoj

-    CZEPOS, TopNet, Trimble VRS Now,

-    VESOG, GEONASS

-    testování přesnosti výsledků měřických prací při využití sítí ByS@T a CZEPOS

Co měření vadí, vliv fyzikálního chování systému na výsledky

-      překážky v příjmu signálu GNSS, vícecestné šíření signálu, atmosférické vlivy

Měřické postupy

-      postprocessing: gps-protínáni, gps-triangulace, rajony

-      měření v RTK

Aplikace výsledků nezávislého monitoringu permanentních stanic

prováděného VÚGTK v.v.i.

Formáty dat

-      mezinárodní standard Rinex, CompactRinex, Hatanaka

Právní předpisy vztahující se k výsledkům dosaženým pomocí GNSS

-      znění vyhl. č. 31/1995 Sb. (pojem permanentní stanice, znění bodu 9 přílohy k vyhl. 31/1995 Sb. „Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných technologií GPS“)

Souřadnicové systémy WGS-84, ETRS89, S-JTSK

-      definice a vztah mezi nimi a možnosti transformace souřadnic

-      transformace pomocí zpřesněné globální transformace

-      transformace místním klíčem pomocí volby identických bodů

Realizace souřadnicového systému ETRS89 v ČR

Deformace S-JTSK a jejich vliv na výsledek transformace

-      jakých hodnot dosahují na TB zahrnutých do výběrové údržby a jak s nimi naložit, konkrétní příklady z praxe

Přechod na novou realizaci ETRS89 v ČR a dopady do praxe

Diskuze

Výstupy a protokoly z měření pomocí GNSS

-      Výsledky z měření zpracovávaného ad post (postprocessing)

-      výsledky měření z RTK

-      vhodné výstupy z měření GPS (technická zpráva, protokoly, zápisníky…)

 

Rozbor konkrétních příkladů elaborátů s výsledky získanými pomocí GNSS

-      nejasnosti v technické zprávě, nejasnosti v protokolu o určení bodů PPBP technologií GNSS

-      rozpory mezi technickou zprávou a protokolem

-      neodbornosti při volbě identických bodů pro transformaci