Informace o semináři

Název Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Eva Barešová

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Ing. Květa Olivová

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 19. - 21. října. 2010
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

19. října 2010

Lektoři: Ing. Petr Polák; JUDr. Eva Barešová; Ing. Květa Olivová

 • Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Právní úprava zeměměřictví
 • Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
 • Pozemkový katastr ČR
 • Jednotná evidence půdy
 • Evidence nemovitostí
 • Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
 • Obsah a členění KN
 • Vedení KN
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Geometrické plány

20. října 2010

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

 • Technickohospodářské mapování
 • Základní mapa ČR velkého měřítka
 • Obnova katastrálního operátu
 • Pozemkové úpravy
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Státní mapové dílo velkých měřítek
 • Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
 • Geografické informační systémy
 • Geodetické referenční systémy
 • Geodetické základy
 • Měřické metody určování polohy a výšky

21. října 2010

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Jiří Lechner, CSc.

 • Terminologie
 • Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření
 • Geometrická přesnost ve výstavbě
 • Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti
 • Měření posunů stavebních objektů
 • Další technické předpisy
 • Podrobné měření polohopisu
 • Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
 • Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady
 • Geodetické referenční systémy
 • Geodetické základy
 • Měřické určování polohy výšky
 • Postupy při vytyčení prostorové polohy staveb
 • Podrobné vytyčení
 • Postupy kontrolního měření
 • Vyhotovení geodetických podkladů pro projekt
 • Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení