Informace o semináři

Název Věcná břemena a jejich oceňování
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Ing. Alena Hallerová, CSc.

Datum 11. února 2010
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Věcná břemena - prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

 • pojem, funkce a druhy věcných břemen, historický vývoj
 • vznik věcných břemen
 • obsah a předmět právního vztahu, ochrana
 • změny věcných břemen, změny věcných břemen v subjektech, změna povinného subjektu, změna oprávněného subjektu, změna obsahu věcného břemene, změna předmětu věcného břemene
 • zánik věcného břemene obecně, zánik věcného břemene ze zákona, rozhodnutím oprávněného orgánu, zánik na základě smlouvy, zánik splynutím, zánik uplynutím doby, zánik věcného břemene splněním rozvazovací podmínky,
 • promlčení věcných břemen
 • zajímavé soudní judikáty týkající se věcného břemene

Oceňování věcných břemen - Ing. Alena Hallerová, CSc.

 • předmět ocenění, dělení věcných břemen pro účely ocenění
 • podklady pro ocenění věcného břemene
 • ocenění věcného břemene jako užitku oprávněného, ocenění věcného břemene jako závady váznoucí na nemovitosti, odhad hodnoty nemovitosti s věcným břemenem
 • obecně k oceňování věcných břemen podle zákona č.151/1997 Sb., v platném znění
 • výpočet obecné hodnoty (ceny) věcného břemene obecně, věcné břemeno trvalé, na určitou dobu, věcné břemeno na délku života oprávněného, oceňování věcného břemene pro bankovní účely, obecné příklady
 • ochranná pásma