Slovník VÚGTK

O slovníku

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí je zpracováván Terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v jedenácti zvolených oborech, kterými jsou: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země (symbol oboru F), geodézie (G), geografická informace (GI), Globální navigační družicový systém (GNSS), inženýrská geodézie (IG), kartografie (K), katastr nemovitostí (KN), mapování (M), metrologie (MET), přístrojová technika (P) a teorie chyb (TCH), přičemž termíny nezařazené do těchto oborů tvoří skupinu ostatní (O). Slovník obsahuje české termíny (popř. včetně synonym, oddělených od hlavního termínu čárkou), české výklady termínů a cizojazyčné ekvivalenty v pořadí: GB – angličtina, F – francouzština, D – němčina, RU – ruština, SK – slovenština.

Termíny, výklady a cizojazyčné ekvivalenty v jednotlivých oborech tvoří a lektorují členové terminologické komise a další odborníci, specialisté ve vybraných oborech. Jsou to:

Obor Tvůrce v oboru Lektor v oboru
Fotogrammetrie a DPZ prof.Dr. K. Pavelka Ing. V. Šafář
Geodézie Ing. Jan Řezníček, Ph.D. Ing. Petr Dvořáček
Geografická informace doc.Ing. J. Šíma, CSc. Ing. E. Pauknerová, CSc.
Globální navigační družicový systém doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Ing. Jan Řezníček, Ph.D.
Inženýrská geodézie Ing. Václav Slaboch, CSc. Ing. J. Lechner, CSc.
Kartografie doc.Ing. M. Mikšovský, CSc. Ing. J. Neumann, CSc.
Katastr nemovitostí Ing. J. Formánek Ing. K. Olivová
Mapování Ing. Petr Dvořáček Ing. Boris Tichý
Metrologie Ing. J. Lechner, CSc. Ing. Václav Slaboch, CSc.
Ostatní tvoří se prostřednictvím ostatních oborů
Přístrojová technika tvoří se prostřednictvím ostatních oborů
Teorie chyb Ing. P. Hánek, Ph.D. Ing. V. Šanda

Při prvním uvedení termínu ve slovníku je zároveň uveden minimálně anglický ekvivalent. Ostatní ekvivalenty mohou být doplněny dodatečně.

Termíny jsou ve slovníku uváděny ve společném souboru v abecedním pořádku, u víceslovných termínů v logickém sledu. V případě potřeby – užívání termínu ve více oborech s různým výkladem – je za výkladem v závorce uveden symbol oboru. Existuje-li pro termín zavedená zkratka, je uvedena za termínem v závorce.

V případě uvedení více výkladů u jednoho termínu je jejich pořadí řazeno od obecného výkladu ke speciálnímu. V případě potřeby je za výkladem termínu připojena poznámka.

Pro usnadnění práce jen s termíny určitého oboru je možno po klepnutí na vybraný obor na úvodní stránce slovníku získat vytříděný soubor termínů tohoto vybraného oboru.

Ke slovníku je připojen i seznam zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Slovník je zpracováván postupně a tak také bude zveřejňován na Internetu.

V současné době obsahuje 4261 termínů, jimž je přiřazeno 4470 výkladů.

Máte-li ke slovníku připomínky, našli jste chybu nebo znáte lepší cizojazyčný ekvivalent apod., budeme rádi, když nám tyto své poznatky sdělíte.

VÚGTK © 2005 - 2019