Slovník VÚGTK

Kontakty

Adresa: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Terminologická komise
Ústecká 98
250 66 Zdiby
e-mail: terminologie@vugtk.cz
www: http://www.vugtk.cz
http://www.vugtk.cz/slovnik
VÚGTK © 2005 - 2021