Výzkumný útvar Metrologie a inženýrská geodezie

Výzkumný útvar metrologie a inženýrské geodézie je odborný útvar zaměřený na:

 • metrologii v geodézii
 • normalizaci, standardizaci a terminologii v geodézii
 • inženýrskou geodézii
 • vývoj, výrobu a instalaci automatizovaných měřicích systémů a jednoduchých měřických pomůcek

Metrologie

 • provozování Akreditované kalibrační laboratořepro akreditované kalibrace měřidel používaných především ve stavebnictví a strojírenství
 • provozování Autorizovaného metrologického střediska pro ověřování měrického pásma
 • správa Státního etalonu délky 25 až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041 - délková základna Koštice
 • plnění funkce přidružené metrologické laboratoře Českého metrologického institutu

Normalizace, standardizace a terminologie

Pracovníci útvaru jsou členy technických normalizačních komisý (TNK) č. 24 "Geometrická přesnost staveb" a TNK č. 122 "Geografická informace/geomatika", které zřídil Úřad pro technickou normalizaci, metrologie a statní zkušebnictví (ÚNMZ).

Pracovníci útvaru jsou také členy Rady pro metrologii při ÚNMZ a Technické komise pro měřidla při ÚNMZ.

V neposlední řadě je nutné zmínit členství pracovníků v Terminologické komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), kde zastávají mimo jiné i funkci tajemníka komise a jsou pověřeni správou webové aplikace terminologického slovníku.

Inženýrská geodezie

 • vyhotovování měřických podkladů pro projektování
 • vybudování vytyčovacích sítí, vlastní vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení staveb
 • měření deformací stavebních objektů
 • zpracování projektů a technologických postupů v oblasti inženýrské geodezie (IG)

Vývoj, výroba a instalace automatizovaných měřicích systémů a pomůcek

Vývoj, výroba a instalace speciálních automatizovaných měřicích systémů:

Oddělení metrologie a inženýrské geodezie, je výrobcem a dodavatelem speciálního automatizovaného měřicího systémů pro měření a monitoring svislých deformací staveb v reálném čase. Tento systém HYNI je používán pro sledování významných objektů například v jaderné elektrárně Temelín. Systém je založen na principu hydrostatické nivelace. Tvoří ho vzájemně propojená měřicí čidla a řídicí PC se specializovaným SW. Monitoring je automatizovaný v non-stop režimu. Čidlo je napájeno stejnosměrným napětím 24 V. Měřicí rozsah čidla je do +/-10 cm a přesnost měření lze charaktarizovat směrodatnou odchylkou sigma < 0,01 mm.

Vývoj, výroba a dodávky klasických geodetických přístrojů a kartografických pomůcek, např.:
 • soupravy na měření geometrických parametrů jeřábových drah
 • vynášecí trojúhelníky v měřítkách 1:1000/2000, 1:2880, 1:500 a další dle požadavků
 • pravítka různých délek s vydělením stupnic dle požadavků zákazníka
 • integrovaná srážková měřidla měřítek 1:500, 1:1000/2000 a 1:2880 na speciální nesrážlivé PET fólii
 • upevňovací šrouby s univerzálním závitem pro všechny druhy měřicí techniky
 • konvergenční zařízení s invarovými pásmy atd.