Dopis předsedy Českého národního komitétu geodetického a geofyzikálního členům Komitétu

Praha 25. března 2002

Vážení členové národního komitétu,

Pro Vaši informaci uvádím, že Hodnotící zpráva o činnosti ČNKGG za rok 2001 byla připravena a v termínu předána Radě pro zahraniční styky pro výroční zprávu o činnosti národních komitétů Akademické radě Akademie věd České republiky. Text zprávy, jakož i další informace týkající se činnosti ČNKGG, najdete na webových stránkách ČNKGG na  http://pecny.asu.cas.cz/CNCGG/  nebo na  http://www.vugtk.cz/CNCGG/

Všem, kteří přispěli k vypracování této zprávy, touto cestou ještě jednou děkuji.

Je zvykem, že se komitét každoročně touto dobou sejde a na společné schůzce projedná všechny záležitosti vyplývající z členství České republiky v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální.

Schůzky představitelů jednotlivých asociací Unie proběhly v minulém roce v rámci samostatných zasedání, získané poznatky a výsledky těchto jednání byly zahrnuty do výroční zprávy. Příští zasedání vrcholného orgánu Rady unie se koná až v příštím roce v rámci Valného zasedání IUGG v Sapporu. Protože tak k projednání zůstává pouze jediný bod, domnívám se, že postačí projednat agendu cestou elektronického spojení.

Bod k projednání:

Čs. národní komitét byl
dopisem Dr. Joann Joselyn, generální sekretářkou IUGG, vyzván k podání návrhu na doplnění kandidátky pro volby nejvyšších volených orgánů Unie na období 2003-2007. Předmětem volby je obsazení místa předsedy, místopředsedy, pokladníka, 3 členů byra a 5 členů finanční komise. Současné obsazení těchto funkcí spolu se statutem jednotlivých funkcionářů je uvedeno níže. Termín podání návrhu na doplnění kandidátky je 30. září 2002, návrh se podává prostřednictvím předsedy národního komitétu. Podmínkou pro zařazení do výběru je souhlas navrhovaného s nominací a předložení jeho CV spolu s přehledem odborné činnosti a jeho aktivit ve vztahu k Unii.

Po 30. září 2003 nominační komise ve složení K.P. Schwarz (Kanada), M. Kuhn (Rakousko), D. Lal (Indie) aj. O'Brian (USA) vybere jedno až dvě jména pro každou obsazovanou funkci s přihlédnutím k vyrovnanému geografickému a profesnímu zastoupení. Tento výběr rozešle jednotlivým národním komitétům do 30. listopadu 2003. Nově navrhovaní kandidáti budou pak zařazeni na konečnou kandidátku, pokud je podpoří předsedové nejméně tří národních komitétů a do 30. března 2003 tuto svoji podporu vyjádří nominační komisi. Ta potom připraví konečnou kandidátku, kterou tvoří současní volitelní či znovu volitelní funkcionáři Unie doplnění o nové kandidáty. Kandidátku pak nominační komise rozešle do 30. dubna 2003. Vlastní volba proběhne během posledního dne plenárního zasedání Rady IUGG v Sapporu v létě 2003.

Prosím o Vaše případné návrhy. Jakékoliv další náměty či podměty k činnosti ČNKGG rád uvítám.

S přáním pohody a pracovních úspěchů

RNDr. Vladimír Čermák, DrSc., v.r.,
předseda ČNKGG


P ř í l o h a :

Současné složení předsednictva Unie a finanční komise je následující:

Předseda: M. Kono (Japonsko) - nevolitelný
Místopředseda: U. Shamir (Israel), nevolitelný jako místopředseda, ale volitelný pro jinou funkci
Tajemník: J.A. Joselyn (USA), tato funkce není předmětem volby v 2003
Pokladník: A.W. Hansen (Dánsko), volitelný pro znovu zvolení i pro volení do jiné funkce

Členové: J. Chen (Čína), volitelný pro znovu zvolení i pro volení
H.K. Gupta (Indie), volitelný pro znovu zvolení i pro volení
T. Beer (Australie), volitelný pro volení

Finanční komise: A.F. Spielhaus (USA), nevolitelný pro znovu zvolení do finanční komise
V.K. Gaur (Indie), volitelný pro znovu zvolení
E. Groten (Německo), volitelný pro znovu zvolení
M.J. Hamlyn (UK), volitelný pro znovu zvolení
P. Pinet (Francie), volitelný pro znovu zvolení