Český národní komitét geodetický a geofyzikální


Geofyzikální ústav
Akademie věd České republiky
Boční II, čp. 1401
141 31 Praha 4 - Spořilov
http://www.ig.cas.cz

Comité national tcheque de géodésie et géophysique
Czech national committee of geodesy and geophysics


Kontaktní adresy,
telefony,
faxy,
e-malové adresy


Mezinárodbí unie geodetická
a geofyzikální
http://www.IUGG.org


Obsah


Komitét

Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální ( IUGG )

Členské asociace IUGG:

Mezinárodní asociace geodézie ( IAG )
Mezinárodní asociace seismologie a fyziky zemského nitra ( IASPEI )
Mezinárodní asociace vulkanologie a chemie zemského nitra ( IAVCEI )
Mezinárodní asociace geomagnetismu a aeronomie ( IAGA )
Mezinárodní asociace meteorologie a věd o atmosféře ( IAMAS )
Mezinárodní asociace hydrologie ( IAHS )
Mezinárodní asociace fyziky oceánu ( IAPSO )

Členové ČNKGG

Nové - Pozvánka na schůzi ČNKGG  ( 5.3.2003 )

Zápisy ze schůzí a zprávy o činnosti ČNKGG

Dopis předsedy ČNKGG členům Komitétu a výzva k podávání nominací pro volby do nejvyšších orgánů IUGG

Zprávy o průběhu seminářů, konferencí, symposií apod.

(Seminář u příležitosti 100. výročí narození 
prof. RNDr. Emila Buchara, DrSc.)

Sborník příspěvků přednesených na setkání při příležitosti stého výročí narození prof. Emila Buchara

Rezoluce


Nominace do funkcí v IAG

Nové - Výsledky voleb do funkcí v IAG

Symposia, konference, workshopy

Porada o geodetických základech 

Diskusní fórum

IUGG Electronic Journal

Studia geophysica et geodaetica

Články, nové tituly

Bibliografie

E-mailové adresy

Některé další WWW adresy


Poslední aktualizace:   25.4.2003  -  P. Holota  -  holota@pecny.asu.cas.cz


   
G Zpět nahoru

Komitét

Český národní komitét geodetický a geofyzikální representuje členství České republiky v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální (dále jen IUGG).

Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady AV ČR jako pokračovatel Československého národního komitétu geodetického a geofyzikálního.

Komitét úzce spolupracuje s IUGG, ze své činnosti je odpovědný zřizovateli. Při stycích s mezinárodními vědeckými institucemi komitét zastupuje zájmy české vědy.
   
G Zpět nahoru

IUGG - Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální

Posláním IUGG je vědecké studium Země a využití poznatků získaných tímto studiem pro potřeby společnosti jako jsou minerální zdroje, redukce účinků přírodních rizik a ochrana prostředí. Jejími cíli je podpora a koordinace fyzikálních, chemických a matematických studií Země a jejího prostředí v prostoru. Tyto studie zahrnují tvar Země, její tíhové a magnetické pole, dynamiku Země jako celku a jejích částí, vnitřní strukturu Země, skladbu a tektoniku, vznik magmatu, vulkanismus a tvorbu hornin, hydrologické cykly včetně sněhu a ledu, všechny aspekty oceánu, atmosféry, ionosféry, magnetosféry a vztahu Slunce a Země a analogické problémy spojené s Měsícem a ostatními planetami. Aktivity Unie zahrnují studium Země pomocí umělých družic a ostatních technik pro umístění přístrojů ve velkých výškách.

G Zpět nahoru