(KOPIE Z INTRANETU WAN ČÚZK)

| AKTUALITY | OBSAH |

INTRANETOVÉ STRÁNKY PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH INSPEKTORÁTŮ

Tyto stránky spravuje odbor kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního


| PŘEDPISY A DOKUMENTY | OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY |

VYHLÁŠKA č. 190/1996 Sb.

kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 179/1998 Sb., vyhláškou č. 113/2000 Sb.a vyhláškou č. 163/2001 Sb.

(znění platné od: 1.6.2001)


PŘÍLOHA


PŘEDCHOZÍ  | DALŠÍ| OBSAH |

12. Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy

12.1 Přesnost podrobného měření a výsledných souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy (dále jen "podrobné body") se vyjadřuje ve vztahu k blízkým bodům podrobného polohového bodového pole, popř. základního polohového bodového pole. 

12.2 Pro připojení podrobného měření na identické body [§ 66 odst. 2 písm. b)] platí: 

a) zaměřované podrobné body změny musí být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších připojovacích bodů a o průměru o 1/2 větším, než je délka takové spojnice, 

b) územní rozsah podrobného měření změny může být v zastavěném území nejvýše 150 m x 150 m a jinde 300 m x 300 m, 

c) v území s digitální mapou a grafickou mapou podle § 13 odst. 8 musí identický bod vyhovět kódu charakteristiky kvality 3, popř. 4 nebo 6, 

d) pokud nelze některé z podmínek podle písmen a) až c) vyhovět, připojí se podrobné měření vždy na body polohového bodového pole [§ 66 odst. 2 písm. a)]. 

12.3 zrušen

12.4 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem mxy = {0,5 (mx2 + my2)}1/2, kde mx, my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y. 

12.5 Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů je základní střední chyba md délky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené ze souřadnic.

12.6 Souřadnice podrobných bodů musí být určeny tak, aby: 

a) charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,14 m, 

b) charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou délku ze vztahu ud = 0,21 [(d+12):(d+20)] v metrech.

12.7 Charakteristikou přesnosti zobrazení podrobných bodů v grafické formě katastrální mapy je základní střední souřadnicová chyba mxy (bod 12.4), kde mx, my jsou základní střední chyby zobrazení bodu na podkladě jeho výsledných souřadnic. Podrobné body musí být zobrazeny tak, aby charakteristika přesnosti zobrazení mxy nepřesáhla hodnotu 0,16 mm na katastrální mapě.

12.8 Dosažení přesnosti určení podrobných bodů se ověřuje pomocí: 

a) oměrných měr nebo kontrolních měřením délek přímých spojnic jiných vybraných dvojic podrobných bodů a jejich porovnáním s délkami, vypočtenými ze souřadnic nebo 

b) nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru podrobných bodů a jejich porovnání s určenými souřadnicemi.

12.9 Dosažení přesnosti zobrazení podrobných bodů u grafické formy mapy se ověřuje porovnáním délek přímých spojnic dvojic podrobných bodů určených z přímého měření (např. oměrných měr nebo jiných kontrolních měr) s délkami určenými z mapy. 

 12.10 Dosažení přesnosti se posuzuje podle velikosti rozdílu délek daného vztahem d = dm - dk, kde dm je: 

a) délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic [bod 12.8 písm. a)] nebo 

b) určená z hodnot odměřených na katastrální mapě s přihlédnutím ke srážce katastrální mapy (bod 12.9), 

a dk je délka spojnice určená z přímého měření.

12.11 Dosažená přesnost se považuje u katastrální mapy v S-JTSK za vyhovující tehdy, když: 

a) absolutní hodnoty všech rozdílů délek, vypočtených podle bodu 12.10 vyhovují kritériu  |d| je menší nebo se rovná 2ud.k (v m), 

b) kritérium  |d| je menší nebo se rovná ud.k (v m) je splněno pro 60 % testovaných délek d, přičemž ud se vypočte podle bodu 12.6 a koeficient k má hodnotu pro případ podle bodu 12.10 písm. a) k = 1,0 a pro případ podle bodu 12.10 písm. b) k = 1,5 u měřítka katastrální mapy 1:1000, k = 1,6 u měřítka 1:2000 a k = 1,9 u měřítka 1:5000. 

V případě, že některé rozdíly délek d nevyhovují kritériu podle písmena a), prověří se správnost určení příslušných dvojic podrobných bodů a zjištěné nesprávnosti se opraví.

12.12 Dosažení přesnosti zobrazení změny v katastrální mapě v jiném systému než S-JTSK se považuje za vyhovující, když rozdíl délek d určených podle bodu 12.10 písm. b) nepřekročí mezní odchylky uvedené v tabulce:

Měřítko katastrální mapy Mezní odchylka v metrech pro délku d
do 50 metrů nad 50 metrů
1 : 1250 0,58 0,68
1 : 1440 1,33 1,48
1 : 2500 1,16 1,36
1 : 2880 2,66 2,96

Pro katastrální mapu, která vznikla v jiném systému a později byla převedena do S-JTSK, se použije mezní odchylka podle původního měřítka mapy.

12.13 Pro porovnání souřadnic výběru podrobných bodů podle 12.8 písm. b) se vypočtou pro body výběru rozdíly souřadnic x = xm - xk, y = ym - yk, kde xm, ym jsou výsledné souřadnice podrobného bodu a xk, yk jsou souřadnice téhož bodu z kontrolního určení. Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové střední souřadnicové chyby sxy, vypočtené jako kvadratický průměr středních chyb souřadnic sx, sy, které se určí ve výběru o rozsahu N bodů ze vztahů

Hodnota koeficientu k = 2, má-li kontrolní určení stejnou přesnost jako podrobné měření nebo k = 1, má-li kontrolní určení přesnost podstatně vyšší, t.j. mxy < 0,10 m. Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když 

a) při posuzování jednotlivých bodů střední odchylka v poloze up vypočtená ze vztahu up = {0,5 (x2+y2)}1/2 nepřekročí mezní odchylku 2uxy = 0,28 a přitom alespoň 60 % posuzovaných odchylek nepřekročí hodnotu uxy = 0,14 m, 

b) výběrová střední souřadnicová chyb sxy, vypočtená ze vztahu sxy  = {0,5 (sx2 + sy2)}1/2 vyhovuje kritériu sxy je menší nebo rovno 0,15 m pro výběr o rozsahu N od 100 do 300 bodů a sxy je menší nebo rovno 0,14 m pro výběr větší než 300 bodů.

12.14 Při posuzování přesnosti souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v S-JTSK, zhotovené ve 4. třídě přesnosti mapování podle dřívějších předpisů, platí tyto hodnoty kritérií pro charakteristiky stanovené podle bodu:

12.6    písm. a): uxy = 0,26 m,

písm. b): ud = 0,39 m (d+12):(d+20),

12.13 písm. a): 2uxy = 0,52 m,

písm. b): sxy je menší nebo rovno 0,29 m pro N od 100 do 300 bodů,

sxy je menší nebo rovno 0,26 m pro N větší než 300 bodů.

12.15 Kódy charakteristiky kvality podrobných bodů:

Kód kvality Charakteristika kvality bodu podle
přesnosti
bod určený se střední souřadnicovou chybou
původu
bod digitalizovaný z grafické mapy v měřítku
3 0,14 m -
4 0,26 m -
5 0,50 m -
6 0,21 m 1:1000
7 0,42 m 1:2000
8 větší než 0,50 m 1:2880 a jiném výše neuvedeném

Body převzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body určené se střední souřadnicovou chybou 0,14 m a jsou označeny kódem kvality 3. Body charakterizované kódy kvality 7 a 8 nelze použít jako geometrický základ podrobného měření pro digitální mapu. V digitální mapě se považuje geometrické a polohové určení bodů s kódem charakteristiky kvality 8 za správné, neprokáže-li se zeměměřickou činností v terénu opak.

PŘEDCHOZÍ  | DALŠÍ| OBSAH |


17. 5. 2001 zveřejněno prostřednictvím intranetu WAN ČÚZK na stránkách určených pro vnitřní potřebu zeměměřických a katastrálních inspektorátů
© Lumír Nedvídek, odbor kontroly a dohledu ČÚZK, 2001