(KOPIE Z INTRANETU WAN ČÚZK)

| AKTUALITY | OBSAH |

INTRANETOVÉ STRÁNKY PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH INSPEKTORÁTŮ

Tyto stránky spravuje odbor kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního


| PŘEDPISY A DOKUMENTY | NÁVRHY PŘEDPISŮ |

Vyhláška ČÚZK č. ...???... ze dne 24. dubna 2001, 
o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

Znění  předané ke zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR
účinnost od 1. června 2001


B E Z   Z Á R U K Y
Číslo pod jakým bude předpis ve Sbírce zákonů ČR zveřejněn, kdy a v jaké částce dosud není známo.
Text ještě bude podléhat redakčním úpravám a může tedy doznat změn.
Závazné bude pouze znění zveřejněné ve Sbírce zákonů ČR


VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 


ze dne 24. dubna 2001,

o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

    Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

    Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr"),

b) formy poskytovaných údajů,

c) úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

ČÁST DRUHÁ
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

§ 2
Podmínky pro poskytování údajů z katastru

    (1) Údaje z katastru se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na jejich žádost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.1)

    (2) Údaje z katastru lze poskytnout pouze ve formě stanovené touto vyhláškou.
----------------------------------
1) Např. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

§ 3
Formy poskytování údajů z katastru

    Údaje z katastru se poskytují v těchto formách:

a) nahlížení do katastru2) nebo ústní informace (§ 5), 

b) výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací3) a ze souboru popisných informací4) a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),5)

c) ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 7),6)

d) reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 8),

e) tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmene b) (§ 9),7)

f) dálkový přístup (§ 10),8)

g) na technických nosičích dat v případě údajů vedených v elektronické podobě (§ 11),7)

h) kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen "dřívější pozemkové evidence") (§ 12)9) nebo

i) srovnávací sestavení parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 13).
---------------------------------
2) § 21 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
3) § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.
4) § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb. 
5) § 22 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb. 
6) § 9 zákona č. 344/1992 Sb.
7) § 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
8) § 22 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
9) § 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

§ 4
Oprávnění k poskytování údajů

    (1) Údaje z katastru jsou katastrálními úřady poskytovány v rozsahu jejich územní působnosti s výjimkou údajů podle § 3 písm. e), jež se poskytují z území celé České republiky.

    (2) Zeměměřický úřad10) poskytuje údaje podle § 3 písm. e) až g), které svým rozsahem přesahují územní působnost jednoho katastrálního úřadu. 
-----------------------------
10) § 3a písm. c) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 67/1997 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

§ 5
Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací

    Katastrální úřad poskytuje bezplatně v úřední době a v prostorách k tomu určených informace o údajích katastru, a to ústně nebo nahlédnutím do katastru. 

§ 6
Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel

    (1) Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel jsou veřejnými listinami,5) pokud jsou opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil a jeho podpisem, a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11

    (2) V žádosti o výpis, opis, kopii nebo identifikaci parcel se uvede předmět žádosti, název obce a katastrálního území s označením předmětu žádosti, a to identifikací vlastníka nebo jiného oprávněného, parcelním číslem pozemku v katastru nebo ve zjednodušené evidenci, popisným nebo evidenčním číslem budovy (s uvedením části obce v případě, že je obec členěna na části, které mají samostatné číslování domů), číslem jednotky, popřípadě číslem listu vlastnictví, a to tak, aby rozsah požadovaných výstupů byl nepochybný. V případě pochybností vyzve katastrální úřad žadatele k doplnění žádosti.

    (3) Výpisem, opisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "Úřad") ručně, mechanicky, reprograficky nebo automatizovaně vyhotovený:

a) výčet parcel a budov nebo jednotek12) vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z jiného práva13) příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru,

b) výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory,14)

c) kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely.

    (4) Výčet údajů podle písmen a) a b) je označen jako "Výpis z katastru nemovitostí". Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) může být úplný nebo částečný. Úplný výčet se týká všech parcel a budov nebo bytů a nebytových prostor příslušejících k jednomu číslu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch parcel a budov nebo jednotek, o jejichž výčet žadatel požádá. Částečný výčet je vždy označen slovy "Částečný výpis". 

    (5) Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru. Parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel. V případě, že nelze zákres hranic parcely dřívější pozemkové evidence nebo parcely podle stavu před obnovou katastrálního operátu ztotožnit se zákresem hranic parcely katastru, sdělí katastrální úřad žadateli, že identifikaci nelze provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a vyhotovení geometrického plánu.
---------------------------------------
11) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
13) § 2 odst. 4 písm. b) až h) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
14) § 2 písm. d) zákona č. 72/1994 Sb.

§ 7
Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru

    Katastrální úřad vyhotoví na žádost opis nebo kopii listiny ze sbírky listin katastru,6) kterou označí "Opis" nebo "Kopie". Opis nebo kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje text: "Opis - Kopie doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru", údaj o počtu stran opisu nebo kopie, údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný, dále číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, datum, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpis a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11)

§ 8
Reprografické kopie z katastrálního operátu 

    Katastrální úřad vyhotoví na žádost reprografické kopie, které nemají povahu veřejných listin, ze souboru geodetických informací a osobám oprávněným vyhotovovat geometrické plány podle zvláštního předpisu15) i z ostatních částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny prostředky výpočetní techniky a nevyhotovují se z nich kopie s povahou veřejné listiny podle § 6. Kopii označí katastrální úřad slovem "Kopie". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který kopii vydal. Kopie nepřihlížejí k vyznačené plombě. Kopie se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č.1.
-----------------------------------
15) § 3 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

§ 9
Tiskové výstupy z katastrálního operátu

    (1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost tiskové výstupy údajů z katastru, které nemají povahu veřejných listin, ze souboru geodetických informací a souboru popisných informací a osobám oprávněným vyhotovovat geometrické plány podle zvláštního předpisu15) i z ostatních částí katastrálního operátu, které jsou vedeny prostředky výpočetní techniky, pokud obsahují údaje, které nejsou uvedeny ve výstupech s charakterem veřejných listin vyhotovených podle § 6, nebo tyto údaje obsahují, ale liší se od nich svým rozsahem nebo uspořádáním. 

    (2) Vydané tiskové výstupy, které nemají povahu veřejné listiny, mají informativní charakter a nepřihlížejí k vyznačené plombě. Tiskový výstup označí katastrální úřad slovy "Tiskový výstup informativního charakteru". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který tiskový výstup vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který tiskový výstup vydal. Tiskové výstupy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2.

§ 10
Dálkový přístup k údajům katastru

    (1) Dálkový přístup k údajům katastru vedeným v elektronické podobě je oprávněn získat každý, kdo

a) písemně požádá Zeměměřický úřad přímo nebo prostřednictvím katastrálního úřadu o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru, 

b) složí a pravidelně doplňuje zálohu na úplatu za poskytnuté údaje katastru prostřednictvím dálkového přístupu 

(dále jen "žadatel").

    (2) Žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje alespoň 

a) údaje o jménu a příjmení nebo názvu (obchodní firmě) žadatele, jeho rodném čísle (nemá-li je, o datu narození) nebo identifikačním čísle, adrese trvalého pobytu nebo sídla žadatele a jeho bankovním spojení. Pokud žadatel není fyzickou osobou, uvede též údaj o tom, zda se jedná o právnickou osobu nebo organizační složku státu,

b) návrh na výši zálohy, závazek složit a pravidelně doplňovat navrženou zálohu na úplatu za poskytnuté údaje katastru prostřednictvím dálkového přístupu tak, aby její výše pokrývala rozsah úplaty za údaje, které mají být poskytnuty, údaj o tom, zda požaduje její vyúčtování měsíčně nebo čtvrtletně, a závazek uhradit při vyúčtování částku za poskytnuté údaje katastru i v případě přečerpání složené zálohy,

c) závazek neužít údaje katastru k jinému než právními předpisy dovolenému účelu, nešířit poskytnuté údaje a nakládat s poskytnutými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, 

d) datum sepsání žádosti a podpis žadatele.

    (3) Žádost se podává na formuláři zpracovaném Zeměměřickým úřadem, který žadatel získá buď u tohoto úřadu, u katastrálního úřadu nebo prostřednictvím dálkového přístupu.

    (4) Je-li žadatelem organizační složka státu nebo Pozemkový fond České republiky, uvede namísto údajů podle odstavce 2 písm. b) závazek hradit pravidelně faktury za poskytnuté údaje katastru a údaj o tom, zda požaduje jejich zasílání měsíčně či čtvrtletně. Ustanovení o povinnosti složit a pravidelně doplňovat zálohu na úplatu za poskytnuté údaje katastru prostřednictvím dálkového přístupu se ve vztahu k organizační složce státu nepoužijí.

    (5) Zeměměřický úřad potvrdí žadateli příjem žádosti a po složení zálohy mu sdělí údaje potřebné pro získávání přístupu k údajům katastru prostřednictvím dálkového přístupu. Organizační složce státu a Pozemkovému fondu České republiky sdělí Zeměměřický úřad tyto údaje již po obdržení žádosti. Zeměměřický úřad provádí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní vyúčtování záloh za poskytnuté údaje katastru. 

    (6) Pokud chce uživatel dálkového přístupu zrušit své oprávnění užívat dálkový přístup k údajům katastru, požádá o to písemně Zeměměřický úřad. Zeměměřický úřad mu dálkový přístup zruší. Pokud dojde ke zrušení oprávnění užívat dálkový přístup, zašle žadateli do 30 dnů konečné vyúčtování zálohy a poukáže nevyčerpanou zálohu na účet žadatele, popřípadě vyúčtuje dosud neuhrazenou částku za poskytnuté údaje.

    (7) Údaje katastru získané prostřednictvím dálkového přístupu mají informativní charakter a nejsou veřejnou listinou.

    (8) Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru prostřednictvím dálkového přístupu je stanovena v příloze č. 3.

    (9) Pokud uživatel dálkového přístupu neplní své povinnosti vůči Zeměměřickému úřadu, zejména v oblasti úhrad za poskytované údaje katastru prostřednictvím dálkového přístupu, nebo šíří údaje z katastru, ač k tomu není oprávněn, může Zeměměřický úřad zabránit uživateli v dálkovém přístupu technickými prostředky.

§ 11
Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě 

    (1) Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě se může provést fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo jejich zasláním telekomunikačními zařízeními.16) Ustanovení § 10 se při předání údajů katastru podle tohoto ustanovení nepoužijí.

    (2) V elektronické podobě lze předat pouze ty údaje katastru, které jsou v této formě vedeny.

    (3) Údaje katastru v elektronické podobě poskytuje na písemnou žádost Zeměměřický úřad z území celé České republiky a katastrální úřad v rozsahu své územní působnosti. Údaje, které lze získat prostřednictvím dálkového přístupu, poskytuje katastrální úřad i mimo rozsah své územní působnosti. Žádost obsahuje

a) označení úřadu, kterému je určena,

b) označení žadatele uvedením jeho jména, příjmení, rodného čísla (nemá-li je, data narození) a adresy trvalého pobytu nebo názvu (obchodní firmy), identifikačního čísla a sídla,

c) stanovení rozsahu a obsahu požadovaných údajů katastru, popřípadě i periodicitu jejich opakovaného poskytnutí,

d) uvedení účelu, k jakému budou poskytnuté údaje využity, a závazek žadatele neužít údaje katastru k jinému než uvedenému účelu, 

e) závazek žadatele nešířit poskytnuté údaje nebo sdělení, že bude šířit údaje katastru způsobem uvedeným v odstavci 4, 

f) závazek žadatele nakládat s poskytnutými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, 

g) závazek žadatele zaplatit za poskytnuté údaje úplatu stanovenou podle této vyhlášky,

h) datum sepsání žádosti a podpis žadatele.

    (4) Pokud žadatel sdělí, že poskytnuté údaje ze souboru geodetických informací použije pro geografický informační systém, pak současně sdělí, zda tato data zveřejní jako vrstvu prostorových referencí polohy své aplikace. V takovém případě se zaváže zveřejnit poskytnuté údaje pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace.

    (5) Údaje v elektronické podobě na technických nosičích dat mají informativní charakter. Výše úplaty za jejich poskytnutí je stanovena v příloze č. 4. 
-------------------------------------------
16) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

§ 12
Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

    Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Údaje vyplývající z orientačního zákresu jsou přibližné a mají informativní charakter. Kopie je označena slovy "Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle ........" s doplněním, podle kterého dřívějšího grafického operátu byl zákres proveden. Je opatřena datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu a podpisem zaměstnance katastrálního úřadu a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11)

§ 13
Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru 

    (1) Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nemovitostí nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru nemovitostí s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí. K vyhotovení srovnávacího sestavení se využije porovnání obou stavů v grafickém vyjádření.

    (2) Srovnávací sestavení parcel není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o převodu částí nemovitostí v něm uvedených. Poučení o tom se poznamená na každém vydávaném srovnávacím sestavení parcel.

    (3) Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu Úřadu. Výměra částí parcel je určena pouze přibližně. Na tuto skutečnost musí být ve srovnávacím sestavení upozorněno.

    (4) Srovnávací sestavení parcel potvrdí příslušný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem, uvede datum vyhotovení, číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu. Dále je opatří kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11)

    (5) Srovnávací sestavení se neposkytuje v katastrálních územích, kde je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem.9)

ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 14
Společná ustanovení pro poskytování údajů z katastru

    (1) Údaje z katastru se neposkytnou, pokud by to bylo v rozporu s omezeními podle § 21 odst. 2 katastrálního zákona.

    (2) Při poskytování údajů z dřívějších pozemkových evidencí a z pozemkových či železničních knih17) se postupuje obdobně jako při poskytování údajů z katastru s tím, že se vždy uvede, z jaké dřívější pozemkové evidence nebo knihy byly údaje poskytnuty. 
----------------------------------------------------
17) § 29 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb.

§ 15
Úplata za poskytování údajů

    (1) Úplata za poskytování údajů způsoby a ve formě stanovené v § 6, 7, 12, 13 a 14 odst. 2 je správním poplatkem.11) V ostatních případech jsou úplaty za poskytnuté údaje stanoveny v přílohách této vyhlášky.

    (2) Úplata za poskytnuté údaje stanovená touto vyhláškou se nehradí v případech, pokud právní předpis stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům.18) Požadavek na bezúplatné poskytnutí údajů musí být uveden v žádosti o jejich poskytnutí a zdůvodněn odkazem na příslušný právní předpis. Úplata za údaje poskytnuté podle § 10 se hradí vždy.8)
---------------------------------------------
18) Například § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, § 12 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem, § 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceňováním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 17 zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

§ 16
Účinnost

    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. června  2001.


Předseda:
Ing. Šíma, CSc. v. r.


PŘÍLOHY K VYHLÁŠCEPříloha č. 1 k vyhlášce č. .../....Sb.

Vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu, které nemají povahu veřejných listin (§ 8) 

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
101 Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii  formát A4 50 Kč
102 Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii  mapový list 250 Kč
103 Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového listu katastrální mapy formát A4 50 Kč
104 Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy mapový list 250 Kč
105 Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen "BPEJ") nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu části mapového listu katastrální mapy formát A4 50 Kč
106 Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy mapový list 250 Kč
107 Kopie dokumentace podle § 16 vyhlášky č. 190/1996 Sb. mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě pevných bodů formát A4 60 Kč
108 Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu části mapového listu Státní mapy 1:5000 - odvozené formát A4 30 Kč
109 Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu mapového listu Státní mapy 1:5000 - odvozené mapový list 160 Kč
110 Kopie geodetických údajů o zhušťovacím bodu bod 35 Kč
111 Kopie geodetických údajů o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole bod 20 Kč


Poznámky:

a) Úplaty podle položek 102, 104, 106 a 109 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní podložce zvyšují o cenu této podložky.

b) Úplata podle položky 102 se snižuje o 40 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu. 

c) Úplata podle položky 102 se zvyšuje při vyhotovení fotoreprodukční zvětšeniny mapy o částku 500,- Kč a při vyhotovení fotoreprodukční zmenšeniny mapy o částku 100 Kč (za každou změnu měřítka).

d) Úplata podle položky 107 se pro osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti pro vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku a pro činnost znalců podle zvláštního právního předpisu,19) pokud se jedná o znalce v oboru geodézie, snižuje o 50 %.
---------------------------------------------
19) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../....Sb.

Vyhotovení tiskových výstupů z katastrálního operátu (§ 9)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
201 Tiskový výstup ze souboru popisných informací  formát A4 50 Kč
202 Tiskové výstupy z ostatních částí katastrálního operátu mimo souboru popisných informací a katastrální mapy  formát A4 30 Kč
203 Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou fólii formát A4 50 Kč


Poznámky:

a) Tiskový výstup podle položky 202 je určen pro osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti pro vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku a pro činnost znalců podle zvláštního právního předpisu,19) pokud se jedná o znalce v oboru geodézie.

b) Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 203 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se zvyšuje o cenu této podložky.

c) Za tiskový výstup podle položky 201 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru popisných informací není uveden.Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../....Sb.

Dálkový přístup k údajům katastru (§ 10)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
301 Výpis z katastru  stránka 50 Kč
302 Seznam parcel katastru  stránka 50 Kč
303 Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobem stránka 50 Kč
304 Informace o parcelách katastru  stránka 50 Kč
305 Informace o parcelách evidovaných zjednodušeným způsobem stránka 50 Kč
306 Seznam budov s čísly popisnými a evidenčními stránka 50 Kč
307 Informace o budovách stránka 50 Kč
308 Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách) stránka 50 Kč
309 Rejstřík vlastníků a jiných oprávněných stránka 50 Kč
310 Informace o vlastnících a jiných oprávněných stránka 50 Kč
311 Přehled vlastnictví  stránka 50 Kč
312 Průběh řízení stránka 50 Kč
313 Seznam obcí stránka 50 Kč
314 Seznam částí obcí stránka 50 Kč
315 Seznam katastrálních území stránka 50 Kč
316 Statistické údaje o katastrálních územích stránka 50 Kč
317 Zobrazení katastrální mapy stránka 50 Kč
318 Seznam bodů bodového pole stránka 50 Kč
319 Údaje z katastru nespecifikované v položkách 301 až 318 nebo tyto údaje jinak než standardně uspořádané  stránka 50 Kč


Poznámka: 

Měrnou jednotkou "stránka" se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy.Příloha č. 4 k vyhlášce č. .../....Sb.

Předávání počítačových souborů s údaji katastru na technických nosičích dat (§ 11)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
401 Počítačový soubor s údaji katastru kB 10 Kč
402 Údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů (RES nebo databáze bodů) kB 10 Kč
403 Seznam souřadnic zhušťovacích a zajišťovacích bodů 0,1 kB 20 Kč
404 Seznam souřadnic ostatních bodů podrobného polohového bodového pole  0,1 kB 10 Kč
405 Rastrová data katastrální mapy mapový list 150 Kč
406 Rastrová data přehledu čísel bodů mapový list 150 Kč
407 Geodetické údaje zhušťovacích bodů bod 35 Kč
408 Geodetické údaje ostatních bodů podrobného polohového bodového pole bod 20 Kč


Poznámky:

a) Počet MJ podle položek 401 až 404 odpovídá nekomprimovanému objemu dat

b) Úplaty podle položek 401 až 408 se zvyšují o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.

c) Úplata podle položek 401 až 402 je nejméně 100 Kč.

d) Základní úplata podle položky 401 se vypočte takto: 
Při počtu MJ do 1MB úplata v Kč = 10 x počet MJ x (1 - počet MJ x 0,0005), 
při počtu MJ od 1 MB včetně do 10 MB úplata v Kč = 5000 + 10 x (počet MJ - 1000) x (1 - počet MJ x 0,00006), 
při počtu MJ od 10 MB včetně do 100 MB úplata v Kč = 41000 + 10 x (počet MJ - 10000) x (1 - počet MJ x 0,000007), 
při počtu MJ nad 100 MB včetně úplata = 311000 + 10 x (počet MJ - 100000) x 0,311. 

Při druhém až čtvrtém předání údajů v průběhu dvanácti po sobě následujících měsíců činí úplaty celkem 20 % základní úplaty. V každém dalším bezprostředně následujícím roce činí úplaty 20 % základní úplaty za nejvýše čtyři předání údajů. Při pátém a dalším předání údajů činí úplaty vždy 5 % základní úplaty.

e) Úplaty podle položek 405 a 406 se snižují o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.

f) Úplaty podle položek 401 a 405 vypočtené s uplatněním ustanovení pod písmeny c) až e) se při předání souboru geodetických informací, který má být použit podle § 11 odst. 4, zvyšují o 20 %.

g) Úplaty podle položek 401 a 405 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním orgánem státní správy při prvním poskytnutí snižují o 80% v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle zvláštního předpisu20) a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru. 

------------------------------------------------
20) Např. § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.


27. 4. 2001 zveřejněno prostřednictvím intranetu WAN ČÚZK na stránkách určených pro vnitřní potřebu zeměměřických a katastrálních inspektorátů

© Lumír Nedvídek, odbor kontroly a dohledu ČÚZK, 2001