Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický


Terminologická komise ČÚZK

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí na Internetu

        Slovník je zpracováván Terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v devíti zvolených oborech, kterými jsou: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země (symbol oboru F), geodezie (G), geografická informace , inženýrská geodezie (IG), kartografie (K), katastr nemovitostí , mapování (M), přístrojová technika (P) a teorie chyb a metody zpracování dat (ZD). Obsahuje české termíny (popř. včetně synonym, oddělených od hlavního termínu čárkou), výklady termínů a cizojazyčné ekvivalenty v pořadí: A - angličtina, F - francouzština, N - němčina, R - ruština, S - slovenština. Při prvním uvedení termínu ve slovníku je zároveň uveden minimálně anglický ekvivalent. Ostatní ekvivalenty mohou být doplněny dodatečně.

        Termíny jsou ve slovníku uváděny ve společném souboru v abecedním pořádku, u víceslovných termínů v logickém sledu. V případě potřeby - užívání termínu ve více oborech s různým výkladem - je za výkladem v závorce uveden symbol oboru. Existuje-li pro termín zavedená zkratka, je uvedena za termínem.

        V případě uvedení více výkladů u jednoho termínu je jejich pořadí řazeno od obecného výkladu ke speciálnímu. V případě potřeby je za výkladem termínu připojena poznámka.

        Slovník je zpracováván postupně a tak také bude zveřejňován na Internetu. Nekritizujte proto, prosíme, jeho neúplnost (alespoň z počátku). Postupně bude též zlepšována jeho technická kvalita, tj. komfort práce se slovníkem (jednoduché vyhledávání termínů, vyhledávání podle cizojazyčného ekvivalentu, přímé vyhledávání termínu užitého ve výkladu apod.).

        Kontaktní adresa pro vaše připomínky, návrhy a dotazy: terminologie@vugtk.cz .


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | Ž


A

absorpce
pohlcení části elektromagnetického záření objektem po jeho dopadu na tento objekt
    A: absorption
    F: absorption f
    N: Absorption e
    R:
    S: absorpcia

adjustace měřického náčrtu
závěrečná úprava měřického náčrtu spočívající v doplnění potřebných údajů, které nebyly zaznamenány při měření (doplnění popisu, mapových značek, čísla náčrtu, měřítka, čísel sousedních náčrtů apod.)
    A: adjustment of a sketch, dressing of a sketch
    F:
    N: Adjustierung e des Vermessungsrisses
    R:
    S: adjustácia meračského náčrtu

administrativní hranice
čára na mapě vyjadřující a ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (hranice státní, krajská apod.)
    A: administrative boundary
    F: limite f administrative
    N: Administrativgrenze e
    R:
    S: administratívna hranica

adresa
1. v reálném světě popis polohy objektu reálného světa
2. znak nebo skupina znaků, určující registr, část paměti nebo jiný zdroj dat či místo jejich určení
    A: address
    F: adresse f
    N: Adresse e
    R:
    S:

agrární operace
souhrnný název pro všechny dřívější druhy úprav pozemků, tj. scelování (komasace) hospodářských pozemků, scelování lesů, dělení společných pozemků (agrárních společenstev) a úprava užívacích a správních práv ke společným pozemkům, jakož i očišťování lesů od cizích enkláv a vyrovnávání lesních hranic. V současné době se takové zásahy označují jako "pozemkové úpravy"
    A: improvement of agrarian structure
    F:
    N: Agrarverfahren s
    R:
    S: agrárne operácie

agregace dat
seskupení vybrané části určitých entit za účelem vytvoření nové entity
POZNÁMKA - např. seskupení sousedních areálových jednotek do jediné větší jednotky
    A: data aggregation
    F:
    N: Datenaggregation e
    R:
    S:

aktualizace báze dat
1. proces revize existující informace a její doplnění novou informací v souladu se změnami v reálném světě, který zobrazuje
2. operace změny nebo náhrady dat v datové sadě
3.funkce systému řízení báze dat, která umožňuje uložení nového, zrušení neplatného, nebo změnu libovolného prvku báze dat
    A: database updating, database update
    F:
    N: Datenbank-Fortführung e
    R:
    S: aktualizácia bázy dát

aktualizace kartografického díla (mapy)
jednorázové uvedení obsahu už vyhotovené mapy nebo kartografického díla do souladu se skutečností k stanovenému datu
    A: cartographic product (map) revision
    F:
    N: Erneuerung e des Kartenwerkes (der Karte)
    R:
    S: aktualizácia kartografického diela (mapy)

aktuálnost kartografického díla (mapy)
soulad obsahu kartografického díla (mapy) se současným stavem skutečností v něm uvedených (se skutečným stavem v území)
    A: map currency, map relevance
    F:
    N: Aktualität e des Kartenwerkes
    R:
    S: aktuálnost´ kartografického diela (mapy)

albedo
odrazivost elektromagnetického záření od různých druhů zemského povrchu
    A: albedo
    F:
    N: Albedo e
    R:
    S:

analogová data
data zobrazená fyzikální veličinou, jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo jejich vhodné funkci
POZNÁMKA - v geomatice jde zejména o vyjádření mapou, leteckým snímkem resp. jiným obrazovým záznamem
    A: analog data
    F:
    N: Analogdaten spl
    R:
    S:

analogová katastrální mapa
grafický záznam katastrální mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a znaky na papíře, plastové fólii apod.)
    A: analogue cadastral map
    F:
    N: Analogkatastralmappe e, Analogkatasterkarte e
    R:
    S: analógová katastrálna mapa

analogová mapa
grafický záznam mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a značky na papíře, plastové fólii apod.)
    A: analogue map
    F:
    N: Analogkarte e
    R:
    S: analógová mapa

aplikace
1. manipulace a zpracování dat na podporu požadavků uživatele
2. použití počítačového informačního systému, jež může být vícekrát opakováno s různými daty
3.počítačový program či soubor programů, které plní daný účel
POZNÁMKA - popisuje vztah, strukturu a omezení aplikovatelné na informace ve specifické aplikační doméně
    A: application
    F:
    N: Anwendung e
    R:
    S: aplikácia

aplikační schéma
1. konceptuální schéma pro data požadovaná jednou nebo více aplikacemi
2. konceptuální schéma pro specifický okruh zájmů v oblasti geografické informace
    A: application schema
    F:
    N: Anwendungsschema s
    R:
    S: aplikačná schéma

ar
měrná jednotka plošného obsahu rovná 100 m2
    A: are
    F:
    N: Ar s
    R:
    S: ár

areál budov
soubor (komplex) funkčně spolu souvisejících budov
    A: complex of buildings
    F: aréal m des bâtiments
    N: Industrieanlage e
    R:
    S: areál budov

archiv
1. kolekce dat, která se aktuálně nepoužívají a neudržují nebo zřídka zpřístupňovaná data
2. data nebo programy, které jsou zpracovány a uloženy pro dlouhodobé uskladnění, často s využitím komprimace, na bezpečném a levnějším médiu
    A: archive
    F:
    N: Archiv s
    R:
    S: archív

arondace pozemků
vyrovnání hranic pozemkové držby a připojování pozemků přímou směnou pozemků dvou sousedních vlastníků za účelem zlepšení hospodaření
    A: land consolidation
    F:
    N: Arrondierung e der Grundstűcke
    R:
    S: arondácia pozemkov

astronomická kartografie
část kartografie, zabývající se tvorbou a zpracováním astronomických map
    A: space cartography
    F:
    N: astronomische Kartographie e
    R:
    S: astronomická kartografia, kozmická kartografia

atribut
1. vlastnost popisující geometrickou, topologickou, tematickou nebo jinou charakteristiku entity
2. reprezentace podstatného rysu, jakosti nebo vlastnosti objektu nebo entity
3. kartografická informace, která specifikuje jak je objekt zobrazen a označen na mapě
    A: attribute
    F:
    N: Attribut s
    R:
    S: atribút

atributová tabulka
tabulka obsahující popisné atributy sady geografických objektů, zpravidla uspořádaná tak, že každý řádek reprezentuje objekt (vzhled jevu) a každý sloupec reprezentuje jeden atribut
    A: attribute table
    F:
    N: Attributtabelle e
    R:
    S: tabuľka atribútov

audit
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu (důkaz z auditu) a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria (kritéria auditu)
    A: audit
    F: audit m
    N:
    R:
    S:

autentifikace
kontrolní a ověřovací práce, které dříve prováděly státní měřické orgány při přebírání měřických děl vykonaných jinými organizacemi (civilními zeměměřiči), zejména pro potřeby pozemkového katastru
    A: authentification
    F:
    N: Authentifizierung e
    R:
    S: autentifikácia

automatizovaná digitalizace
převod mapy do digitální formy s použitím metody, která v průběhu digitalizace nevyžaduje žádné nebo jen omezené zásahy operátora
    A: automated digitizing, automated digitalization
    F:
    N: automatische Digitalisierung e
    R:
    S:

automatizovaná generalizace
počítačově uskutečněná generalizace výchozí geografické, resp. kartografické informace opírající se o její rozpoznání a spočívající v její abstrakci založené na uplatnění programově realizovaných generalizačních operátorů, jejichž parametry jsou stanoveny počítačem na základě minimálního vstupu operátora
    A: automated generalization
    F:
    N: automatische Generalisierung e
    R:
    S:

azimutální neperspektivní zobrazení
kartografické azimutální zobrazení, v němž se obraz geografické sítě konstruuje podle zvolených geometrických a matematických podmínek
    A: azimuthal non-perspective projection
    F:
    N:
    R:
    S: azimutálne neperspektívne zobrazenie

azimutální projekce
kartografické zobrazení, vznikající středovým promítáním bodů z kulové referenční plochy do zobrazovací roviny
    A: azimuthal projection
    F:
    N:
    R:
    S: azimutálna projekcia

azimutální zobrazení
kartografické zobrazení, které pro zobrazení referenční plochy do zobrazovací roviny používá matematicky definované vztahy
    A: azimuthal projection, zenithal projection
    F:
    N: Azimutalabbildung e
    R:
    S: azimutálne zobrazenie

B

báňská kniha
veřejná kniha, ve které se vedly propůjčené dolové míry, přebytky, pomocná díla a revírní štoly a jejímž předmětem byly zápisy oprávnění těžit a zřizovat pomocná díla související s těžbou; kniha byla zrušena zákonem č. 41/1957 Sb.
    A: mining register
    F:
    N: Bergbuch s
    R:
    S: banská kniha

barevnost map
barevná škála použitá pro vyjádření mapového obsahu
    A: map colouring
    F:
    N: Kartenfarbigkeit e
    R:
    S: farebnosť máp

báze dat geografického názvosloví
báze dat obsahující rejstřík geografických objektů a jim příslušejících lokalizací v paměti počítače, systém jejího řízení a využívání
    A: database of geographic names
    F:
    N: Datenbank der geographischen Namen e
    R:
    S:

báze dat, databáze
organizovaná a integrovaná kolekce dat, vztahující se k danému tématu, uložená v paměti počítače a uspořádaná tak aby mohla být používána uživateli ve významných aplikacích
    A: database, data base
    F: base f de données
    N: Datenbank e, Datenbasis e
    R:
    S: báza dát

báze geografických dat, báze geodat
organizovaná kolekce geometrických dat a přidružených popisných dat v paměti počítače se systémem jejího řízení a využívání
    A: geographic database, geographic data base
    F:
    N: geographische Datenbank e, Geo - Basis e
    R:
    S:

báze kartografických dat
strukturovaná, organizovaná kolekce kartografických dat v paměti počítače se systémem jejího řízení a využívání
    A: cartographic database, cartographic data base
    F: base f de données cartographiques
    N: kartographische Datenbank e
    R:
    S:

Benešovo zobrazení
konformní kuželové zobrazení z referenčního elipsoidu v normální poloze se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami; bylo použito po r.1923 v Československu pro tzv. prozatímní vojenské mapování v měřítku 1:20 000
    A: Beneš´s projection
    F:
    N:
    R:
    S: Benešovo zobrazenie

bezešvá báze dat
báze dat fyzicky rozdělená na díly, ale disponující logicky spojitými topologickými relacemi a vztahy mezi jevy
    A: seamless database, seamless data base
    F:
    N: blattschnittfreie Datenbank e
    R:
    S:

bitová mapa
způsob reprezentace obrazů v paměti počítače, kdy každý bod obrazu (pixel) v daném rastru je vyjádřen určitým počtem bitů
POZNÁMKA - černobílý obraz 1 bitem, šestnáctibarevný obraz 4 bity
    A: bitmap
    F:
    N: Bitmap e
    R:
    S:

bod
bezrozměrné geometrické primitivum reprezentující polohu
    A: point
    F:
    N: Punkt r
    R:
    S: bod

bod podrobného polohového bodového pole
pevný nebo dočasně stabilizovaný bod podrobného polohového bodového pole, jehož poloha byla určena se stanovenou přesností
    A: point of minor horizontal control
    F:
    N: Punkt r des Detaillagepunktfeldes
    R:
    S: bod podrobného polohového bodového poľa

bod podrobného výškového bodového pole
stabilizovaný bod, jehož výška byla určena s přesností technické nivelace; je podkladem pro podrobné výškové měření v daném území
    A: point of minor vertical control
    F:
    N: Punkt r des Detailhöhenpunktfeldes
    R:
    S: bod podrobného výškového bodového poľa

bodové pole
soubor bodů geodetických základů
    A: minor control
    F: canevas m
    N: Punktfeld s
    R:
    S: bodové pole

bonita půdy
údaj vyjadřující vlastnosti půdy vzhledem k její úrodnosti
    A: soil value
    F: valeur f du sol m
    N: Bodenbonität e
    R:
    S: bonita pôdy

bonitace půdy
zjišťování bonity půdy všech pozemků podle jednotných hledisek
    A: land valuation
    F: évaluation f du sol
    N: Bodenbonitierung e
    R:
    S: bonitácia pôdy

bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
základní určovací a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy, vyjádřená číselným kódem. Číslice kódu vyjadřují půdně-klimatické vlastnosti půdy. Jednotky tvoří ohraničený územní celek, který má specifické ekologické vlastnosti a bioenergetický potenciál
    A: estimated pedologic-ecological unit
    F: unité f de la valeur du sol
    N: bonitierte bodenökologische Einheit e
    R:
    S: bonitovaná pôdno-ekologická jednotka

břehová čára
průsečnice plochy břehu (bočního ohraničení koryta vodního toku) s plochou přilehlého území
    A: shore line
    F:
    N: Uferlinie e
    R:
    S: brehová čiara

budova
nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
    A: building
    F: bâtiment m
    N: Gebäude s
    R:
    S: budova

buňka
1. jednotka diskrétního členění prostoru, která je jednoznačně lokalizovatelná a které lze samostatně přiřadit atributy
2. základní prvek prostorové informace v rastrovém popisu prostorových entit
3. minimální oblast paměti, která je schopná nést informaci
4. minimální oblast tabulkového procesoru, která nese jediný nebo konzistentní obsahový prvek
    A: cell
    F:
    N: Zelle e
    R:
    S:

byt
místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení
    A: flat
    F: logement, m
    N: Wohnung, e
    R:
    S: byt

C

Cassiniho zobrazení
transverzální ekvidistantní válcové zobrazení s nezkreslenou osou x, umístěnou do zvoleného poledníku
    A: Cassini´s projection
    F:
    N:
    R:
    S: Cassiniho zobrazenie

centrální projekce, gnómonická projekce
kartografické zobrazení, vznikající středovým promítáním bodů z kulové referenční plochy na zobrazovací rovinu
    A: central projection, gnomonic projection
    F:
    N: Zentralrpojektion e
    R:
    S: centrálna projekcia, stredová projekcia

centroid viz reprezentační bod

cíl jakosti
něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu k jakosti
    A: quality objective
    F:
    N:
    R:
    S:

clearinghouse, klíringhaus
prostředek komplexní obsluhy existujících bází geografických dat a k nim příslušejících geografických metadat, zaměřený na prohledávání metadat na vzdálených serverech, na posouzení vhodnosti předmětných geografických dat a na přenos vybraných dat ze vzdáleného serveru na klienta, kde dojde k zamýšlené aplikaci
    A: clearinghouse
    F:
    N: Clearinghouse s
    R:
    S:

Č

časová poloha
poloha v časovém referenčním systému
    A: temporal position
    F:
    N: Zeitposition e
    R:
    S: časová poloha

časová přesnost
parametr jakosti popisující přesnost časových aspektů geografických dat
    A: temporal accuracy
    F:
    N: Genauigkeit e der Zeitangaben e
    R:
    S: časová presnosť

časové rozlišení
časový interval ve kterém je systém schopen opakovaně pořizovat geografická data o stejném území
    A: temporal resolution
    F:
    N: temporale Auflösung e
    R:
    S:

časový referenční systém
referenční systém ve kterém je měřítkem čas
    A: temporal reference syst?m
    F:
    N: Zeitbezugssystem s
    R:
    S: časový referenčný systém

časový souřadnicový systém
časový referenční systém založený na intervalové stupnici, ve které je vzdálenost měřena jako násobek jednotky času
    A: temporal coordinate system
    F:
    N: Zeitkoordinatensystem s
    R:
    S: časový súradnicový systém

číselný výpočet výměry parcely
výpočet výměry parcely (dílu parcely) ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely (dílu parcely) nebo z přímo měřených měr
    A: numerical calculation of areas
    F:
    N:
    R:
    S:

číslo budovy
jedinečné označení budovy v rámci části obce číslem popisným nebo evidenčním; v rámci ulice nebo jiného veřejného prostranství může být budova dále jednoznačně označena číslem orientačním
    A: number of the building
    F:
    N:
    R:
    S: číslo budovy

číslo evidenčního listu
číslo, pod kterým byl zapsaný nájemce (uživatel) nemovitosti v bývalé evidenci nemovitostí a v době od 1. 1. 1993 do 30.6.1996 též v katastru nemovitostí
    A: number of the control sheet of real estate registry
    F:
    N:
    R:
    S:

číslo jednotky
jednoznačné označení jednotky (bytu nebo nebytového prostoru) v rámci budovy, v níž byly vymezeny jednotky podle příslušného zákona
    A: number of the unit
    F:
    N:
    R:
    S:

číslo listu vlastnictví
číslo, pod kterým jsou v daném katastrálním území v souboru popisných informací katastru nemovitostí evidovány nemovitosti příslušející jednomu vlastníku nebo skupině spoluvlastníků
    A: ownner´s folio number
    F:
    N: Nummer e des Eigentumsblattes
    R:
    S: číslo listu vlastníctva

číslování parcel
označování parcel na mapách a v písemných operátech podle předepsaných zásad
    A: numbering of plots, land parcel numbering, numbering of lots
    F:
    N: Flurstücknummerierung e
    R:
    S: číslovanie parciel

členitost (terénního) reliéfu
charakteristika terénu podle struktury a členitosti terénních tvarů ve vertikálním a horizontálním smyslu. Rozlišuje se výšková (vertikální) a horizontální členitost (terénního) reliéfu, které se obvykle zjišťují podle mapy
    A: roughness of terrain
    F:
    N: Geländegliederung e
    R:
    S: členitosť zemského reliéfu

čtvereční sáh
plošná jednotka v sáhové míře (1 čtvereční sáh = 3,596652 m2)
    A: square fathom
    F:
    N: Quadratklafter s
    R:
    S: štvorcová siaha

D

dálkový průzkum Země (DPZ)
1. získávání dat o zemském povrchu bezkontaktním způsobem, např. z letadla nebo z družice
2. sběr dat o území realizovaný z kosmického (kosmický průzkum) nebo letadlového nosiče (letecký průzkum) a zpracování těchto dat k získání informací o poloze, stavu a druhu objektů a jevů zemského povrchu
    A: remote sensing
    F: télédétection f
    N: Fernerkundung e
    R:
    S: diaľkový prieskum Zeme

data
opakovatelná reprezentace informace formalizovaným způsobem, vhodným pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování
    A: data
    F: données fpl
    N: Daten spl
    R:
    S: dáta

datový záznam, věta
1. konečná pojmenovaná kolekce souvisejících položek (objektů nebo hodnot)
2. základní položka databáze, tvořená konečným počtem předem definovaných polí, která jsou vyplněna daty vztahujícími se k jedinému subjektu (řádku databáze)
    A: data record
    F:
    N: Datensatz r
    R:
    S:

definiční bod
vhodně zvolený bod uvnitř plošného prvku katastrální mapy (např. parcely, katastrálního území, obce); jeho pravoúhlé rovinné souřadnice představují jednoznačnou globální lokalizaci tohoto prvku
    A: label point, centroid point
    F: point m de définition
    N: Definitionspunkt r
    R:
    S: definičný bod

deformace mapy
změna rozměru mapového pole nebo jeho části, způsobená atmosférickými vlivy na mapovou podložku (deformace papíru nebo plastové fólie), dále vlivem reprodukční techniky a jinými vlivy
    A: map deformation
    F:
    N: Kartenverzerrung e
    R:
    S: deformácia mapy

délková deformace mapy
rozdíl mezi skutečnými délkami a délkami stanovenými z mapy; pravidelná nebo nepravidelná změna rozměru mapy způsobená především vlivem teploty a vlhkosti na podložku mapy a vlivem kopírování a tisku mapy; udává se v %
    A: linear map distorsion
    F:
    N: Längenverzerrung e der Karte
    R:
    S: dl´žková deformácia mapy

dělení na rámu mapy
grafické vyznačení čar zeměpisné, pravoúhlé rovinné souřadnicové sítě nebo jiné sítě na rámu mapy
    A: framework division
    F:
    N: Kartenrahmenteilung e
    R:
    S: delenie mapového rámu

diferenciální překreslení, ortogonalizace, ortorektifikace
proces odstranění geometrického zkreslení měřického snímku, způsobeného nestejnou předmětovou vzdáleností předmětů měření, překreslením po malých plošných prvcích
    A: orthorectification, differential rectification, orthocorrection
    F:
    N: Orthoenzerrung e, differentielle Entzerrung e
    R:
    S: diferenciálne prekreslenie

digitalizace
1. odvozování digitálních dat z analogových dat
2. proces převodu analogové mapy nebo jiných podkladů do počítačově zpracovatelné podoby
    A: digitizing, digitalization
    F: numérisation f
    N: Digitalisierung e, Digitalisieren s
    R:
    S: digitalizácia

digitalizace mapy
převod analogové mapy na digitální formu, která může být rastrová nebo vektorová; rastrová mapa vzniká skenováním analogové mapy, u vektorové mapy se souřadnice podrobných bodů získají výpočtem z původního měření, vektorizací rastrového souboru příslušné mapy nebo její kartometrickou digitalizací
    A: digitizing of a map
    F: numérisation f d´une carte
    N: Kartendigitalizierung e
    R:
    S: digitalizácia mapy

digitální data
data zobrazená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem mezery
    A: digital data
    F:
    N: digitale Daten spl
    R:
    S: digitálne údaje, digitálne dáta

digitální kartografický model
dvojrozměrný model mapy obsahující kartografické značky převedené do digitální vektorové nebo rastrové formy
    A: digital cartographic model (DCM)
    F:
    N: digitales kartographisches Modell s (DKM)
    R:
    S: digitálny kartografický model

digitální mapa
digitální záznam obsahu a konstrukčních (případně jiných) prvků mapy, které je možno vizualizovat a zpracovávat pomocí počítačového systému
    A: digital map
    F: carte f informatisée
    N: digitale Karte e
    R:
    S: digitálna mapa

digitální mapování
komplexní soubor technologických postupů sběru, zpracování, ukládání a užívání dat o územní realitě, založený na využití programových a technických prostředků automatizace a vedoucí k vytvoření digitálního modelu území
    A: digital mapping
    F:
    N: digitale Kartierung e
    R:
    S: digitálne mapovanie

digitální model povrchu
zvláštní případ digitálního modelu reliéfu konstruovaného zpravidla s využitím automatických prostředků (např.obrazové korelace ve fotogrammetrii) tak, že zobrazuje povrch terénu a vrchní plochy všech objektů na něm (střechy, koruny stromů a pod.)
    A: digital surface model (DSM)
    F:
    N: digitales Oberflächenmodell s (DOM)
    R:
    S:

digitální model reliéfu, digitální model terénu (DMR, DMT)
digitální reprezentace reliéfu zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů
    A: digital terrain model (DTM)
    F:
    N: digitales Geländemodell s (DGM), digitales Geländereliefmodell s
    R:
    S: digitálny model reliéfu

digitální obraz
2-rozměrné pole pravidelně rozmístěných obrazových prvků (pixelů), které vytvářejí obraz
POZNÁMKA - každý pixel obsahuje jeden nebo více bitů informace o úrovni jasu nebo o jasu a barvě obrazu v tomto prvku
    A: digital image
    F:
    N: digitales Bild s
    R:
    S: digitálny obraz

digitální topografický model, digitální model území (DMÚ)
komplex dat a programových prostředků pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitálních informací o území ; model je strukturován pomocí katalogu druhů objektů a naplněn topologicko vektorovými daty a atributy
POZNÁMKA - např.ZABAGED, DMÚ 25, součást ATKIS
    A: digital landscape model (DLM)
    F:
    N: digitales Landschaftsmodell s (DLM)
    R:
    S: digitálny model územia

digitální výškový model
digitální model reliéfu pracující výhradně s nadmořskými výškami bodů
    A: digital elevation model (DEM)
    F:
    N: digitales Höhenmodell s (DHM)
    R:
    S:

digitizér, tablet
zařízení na převod obrazu do digitální formy; skládá se z pevné podložky obsahující elektronické zařízení generující elektromagnetické pole a z pohyblivého snímacího zařízení v podobě pera nebo grafického kurzoru se záměrným křížem a lupou
    A: digitizer, tablet
    F:
    N: Digitalisiergerät s, Digitalisiertablett s
    R:
    S:

díl parcely
1. ve výpočetním protokolu část parcely se samostatně určenou výměrou
2. v bývalé evidenci nemovitostí (resp. v katastru nemovitostí) samostatně evidovaná část parcely, která nebyla zobrazena v pozemkové (resp. katastrální) mapě; v katastru nemovitostí se evidují díly pouze u parcel ve zjednodušené evidenci
    A: part of a lot, part of a parcel, part of a plot
    F:
    N: Flurstückabschnitt r; Grundstücksteil r
    R:
    S: diel parcely

distribuovaná databáze, rozptýlená databáze
databáze rozložená na několika uzlech počítačové sítě a spravovaná systémem řízení báze dat tak, že poskytuje uživateli logicky centralizovaný pohled
    A: distributed database
    F:
    N: verteilte Datenbank e
    R:
    S:

dodavatel
organizace nebo osoba, která poskytuje produkt
    A: supplier
    F: fournisseur m
    N:
    R:
    S:

dokument
informace a jejich podpůrné médium
    A: document
    F: document m
    N:
    R:
    S:

dolní mezní odchylka
algebraický rozdíl mezi dolním mezním rozměrem a základním rozměrem
    A: lower permitted deviation
    F: écart m inférieur admissible
    N: untere zulässige Massabweichung e
    R:
    S:

dolní mezní rozměr
nejmenší dovolený skutečný rozměr
    A: lower limit of size
    F: dimension f limite inférieure
    N: Kleinstmass e
    R:
    S:

doplňková vrstevnice
vrstevnice s vrstevnicovým intervalem rovným polovině nebo čtvrtině základního vrstevnicového intervalu v těch místech mapy, kde základní vrstevnice dostatečně nevystihuje terénní tvary
    A: auxilliary contour
    F: courbe f intercalaire
    N: Zwischenhöhenlinie e
    R:
    S: doplnková vrstevnica; doplňujúca vrstevnica

druh pozemku
rozlišení účelu užívání pozemku stanovené předpisy, např. orná půda, vinice, zahrada, lesní pozemek
    A: nature of (land) use, nature of (land) usage
    F: nature f de culture
    N: Nutzungsart e des Grundstücks
    R:
    S: druh pozemku

družice LANDSAT
americká družice používaná postupně pro sběr dat dálkového průzkumu Země od roku 1972
    A: LANDSAT satellite
    F: satellite m LANDSAT
    N: LANDSAT Satellite r
    R:
    S:

družicová altimetrie
metoda určování tvaru geoidu v oblastech moří a oceánů, kde se měří výška družicového nosiče nad vodní hladinou pomocí radarového výškoměru
    A: satellite altimetry
    F: satellite altimétrie f
    N: Satellitenaltimetrie e
    R:
    S: družicová altimetria

držitel nemovitosti
fyzická nebo právnická osoba, která užívá nemovitost a nakládá s ní jako s vlastní; je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným, v opačném případě je držitelem neoprávněným
    A: tennant
    F:
    N: Besitzer r der Liegenschaft
    R:
    S: držiteľ nehnuteľnosti

dynamika dráhy družice
účinek gravitačních a negravitačních sil na dráhu družice
    A: satellite orbit dynamics
    F:
    N: Bahndynamik e den Satelliten
    R:
    S:

E

ekvatoreální poloha, příčná poloha, rovníková poloha, transverzální poloha
umístění zobrazovací plochy vůči referenční ploše v poloze, kdy osa kužele nebo válce, resp. normála zobrazovací roviny, prochází rovinou rovníku
    A: transverse aspect
    F:
    N: äquatoriale Lage e, transversale Lage e
    R:
    S: ekvatoreálna poloha, rovníková poloha, priečna poloha

ekvidistantní azimutální zobrazení, stejnodélné azimutální zobrazení
kartografické azimutální zobrazení, v němž se nezkreslují délky geografických nebo kartografických poledníků
    A: azimuthal equidistant projection
    F:
    N: mittabstandsträue Abbildung e
    R:
    S:

ekvidistantní zobrazení, stejnodélné zobrazení
kartografické zobrazení, v němž se některé délky nezkreslují
    A: equidistant projection
    F:
    N: abstandstreue Abbildung e
    R:
    S: rovnakodl´žkové zobrazenie; ekvidištančné zobrazenie

ekvivalentní zobrazení, stejnoploché zobrazení
kartografické zobrazení, v němž se nezkreslují plochy
    A: equivalent projection, equal-area projection, authalic projection
    F: équivalente projection f
    N: flächentreue Abbildung e
    R:
    S: rovnakoplošné zobrazenie; ekvivalentné zobrazenie

elipsa zkreslení, Tissotova indikatrix
elipsa, která je obrazem nekonečně malé kružnice opsané danému bodu; jejími hlavními osami jsou hodnoty maximálního a minimálního délkového zkreslení v použitém kartografickém zobrazení
    A: ellipse of distorsion, Tissot´s Indicatrix
    F: indicatrice f de Tissot
    N: Verzerrungsellipse e, Tissot´sche Indikatrix
    R:
    S: elipsa skreslenia; Tissotova indikatrix

emisivita
schopnost látek vyzařovat elektromagnetické záření
    A: radiation
    F: radiation f
    N:
    R:
    S:

entita
1. diskrétní identifikovatelný prvek technologie
2. třída informace definovaná společnými vlastnostmi
3. objekt (abstraktní nebo konkrétní) o kterém je vbázi dat uložena informace
4. rozlišitelný a identifikovatelný objekt reálného světa
    A: entity
    F: entité f
    N: Entität e
    R:
    S: entita

evidence nemovitostí (EN)
soupis a popis nemovitostí a jejich geometrické zobrazení v mapách s vyjádřením vlastnických a uživatelských vztahů k nim;
vedla se od 1. 4. 1964 do 31. 12. 1992 podle zákona č. 22/1964 Sb. a vyhlášky č. 23/1964 Sb.
    A: real estate registry, land inventory
    F:
    N: Liegenschaftsevidenz e
    R:
    S: evidencia nehnuteľností

evidenční číslo budovy
číslo, kterým se označují budovy sloužící k individuální rekreaci
    A: control number
    F:
    N: Evidenznummer e
    R:
    S:

evidovaná obec
v bývalé evidenci nemovitostí vytvářený soubor všech pozemků v obci a pozemků ležících v jiných obcích, obhospodařovaných uživateli sídlícími v předmětné obci
    A: sum of parcels in a given commune plus those parcels placed in other communes that are held by users living in that commune
    F:
    N:
    R:
    S: evidovaná obec

export dat
1. výdej informace, která existuje v digitální formě, ze systému, aplikace nebo zdrojového slovníku
2. přemístění dat z jednoho počítačového systému do jiného nebo při jejich zpracování z jednoho datového formátu do jiného
    A: data export
    F:
    N: Datenexport r
    R:
    S:

extravilán
1. nezastavěná část obce
2. část území obce kromě intravilánu (zastavěné části)
    A: rural area
    F: zone f rurale
    N: unbebautes Gebiet s, Feldlage e
    R:
    S: extravilán

F

falešná barva
barva vytvořená pomocí barevné syntézy, kde jednotlivé barvy neodpovídají skutečným barvám objektu; je vytvořena jako barevná syntéza ze tří pásem, kde např. minimálně jedno z nich není z oblasti vlnové délky viditelného záření
    A: false color (colour)
    F: couleur fausse f
    N:
    R:
    S:

Faschingovo zobrazení
konformní válcové zobrazení bývalého Uherska na třech válcích v šikmé poloze; základní poledník probíhá trigonometrickým bodem Gellérthegy; severní válec byl použit pro zobrazení katastrálního mapování též na území Slovenska
    A: Fasching projection
    F:
    N:
    R:
    S: Faschingovo zobrazenie

federované databáze
databáze původně vzniklé odděleně pro podobné nebo doplňkové účely, jejichž interoperabilitu je nutno zajistit speciálním programovým vybavením
POZNÁMKA - např. ZABAGED a DMÚ 25
    A: federated databases
    F:
    N: vereinigte Datenbanken epl
    R:
    S:

flexografie
druh tisku z výšky, prováděný z gumových tiskových desek na plochých nebo rotačních tiskových strojích
    A: flexographic printing
    F:
    N: Flexodruck r
    R:
    S:

formát dat, datový formát
1. způsob uspořádání dat uvnitř souboru pro jeho čitelnost jinou aplikací
2. způsob zápisu souboru dat na paměťové médium
    A: data format
    F:
    N: Datenformat s
    R:
    S:

fotoreprodukce
přenos obrazu předlohy pomocí fotografického reprodukčního přístroje na fotografický materiál
    A: photoreproduction
    F:
    N:
    R:
    S:

Fourierova analýza
jedna z úloh zvýraznění obrazových dat používající Fourierovu transformaci pro převod dat z prostorových souřadnic do frekvenčních a obráceně (zpět)
    A: Fourier analysis
    F: analyse f de Fourier
    N: Analyse e Fourier
    R:
    S:

frekvence skenování
frekvence, s jakou jsou odečítány řádky obrazových dat
    A: scanning frequency
    F:
    N: Frequenz e der Auftastung
    R:
    S:

funkce
1. pravidlo přiřazující každý prvek z oboru (zdroje nebo oboru funkce) k jedinému prvku v jiném oboru (doméně)
2. proces, který realizuje jednoduchou operaci a jako výsledek může poskytnout jednu hodnotu
3. jakákoli činnost programu, vyvolaná přímo uživatelem nebo vyplývající z jiné činnosti (příkaz)
    A: function
    F:
    N: Funktion e
    R:
    S: funkcia

funkční norma
existující norma geografické informace, kterou aktivně používá mezinárodní geoinformační komunita producentů dat a uživatelů dat
POZNÁMKA - například GDF, S-57 a DIGEST
    A: functional standard
    F:
    N: funktionaler Standard r
    R:
    S: funkčná norma

G

Gauss-Krügerovo zobrazení
konformní zobrazení poledníkových pásů z referenčního elipsoidu na válec v transverzální poloze s délkově nezkresleným středním poledníkem
    A: Gauss-Krüger projection
    F: projection f de Gauss-Krüger
    N: Gauß-Krüger-Abbildung e
    R:
    S: Gaussovo-Krügerovo zobrazenie

generalizační operátor
programový nástroj počítačové realizace kartografické generalizace, kdy parametr operátoru určuje míru generalizace vstupní informace; jeho stanovení je založeno buď na objektivní analýze informací zobrazeného jevu nebo na kvalifikovaném výroku experta
POZNÁMKA - například zjednodušení linie, sloučení sousedních areálů, náhrada malého areálu značkou
    A: generalization operator
    F:
    N: Generalisierungsoperator r
    R:
    S:

geodetický bod
trvale stabilizovaný, popř. i trvale signalizovaný bod, pro nějž jsou určeny ve stanovených geodetických systémech souřadnice, nadmořská výška, tíhový údaj (nebo jen některý z těchto údajů), určený se stanovenou přesností a s příslušnou dokumentací
    A: (survey) control point
    F: point m géodésique
    N: geodätischer Punkt r
    R:
    S: geodetický bod

geografická data, geodata, geoprostorová data
1. data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi
2. počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi
3. data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi
    A: geographic(al) data, geodata, (geo)spatial data
    F:
    N: Geodaten spl, Geo-Daten spl
    R:
    S: geografické dáta

geografická informace, geoinformace, geoprostorová informace
informace týkající se jevů implicitně nebo explicitně přidružených k místu vztaženému k Zemi; znalost získaná jako výsledek syntézy, analýzy nebo integrace geografických dat
POZNÁMKA - jde o specifický případ prostorové informace
    A: geographic information, geoinformation, (geo)spatial information
    F: information f géographique
    N: Geoinformation e, Geo-Information e
    R:
    S: geografická informácia

geografická informační věda, geoinformační věda
multidisciplinární vědní obor zajišťující rozvoj geoinformačních technologií
    A: geographic(al) information science, geospatial science, GIScience
    F:
    N: raumbezogene Informationswissenschaft e
    R:
    S: geografická informačná veda, GI veda

geografické jméno, geonymum
vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu na Zemi a člověkem vytvořeného takového objektu, který je v krajině trvale umístěný
POZNÁMKA - například sídlo, přehrada, kanál a pod.
    A: geographic(al) name, geonym
    F:
    N: geographischer Name r, Geonym s
    R:
    S:

geografický identifikátor
1. jedinečný identifikátor pro místo
2. prostorová reference mající tvar návěští nebo abecedně číslicového kódu
POZNÁMKA - například jméno obce, referenční číslo ulice
    A: geographic identifier
    F:
    N: geographischer Identifikator r
    R:
    S: geografický identifikátor

geografický informační systém, geoinformační systém (GIS)
1. informační systém zabývající se informacemi, které se týkají jevů přidružených k místu vztaženému k Zemi
2. funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa
    A: geographic(al) information system, geoinformation system (GIS), GISystem
    F: système m d´ informations géographiques
    N: Geoinformationssystem s (GIS)
    R:
    S: geografický informačný systém

geografický rejstřík
1. adresář instancí třídy nebo tříd jevů reálného světa obsahující některé informace o poloze
2. abecedně uspořádaný seznam geografických jmen, vyskytujících se v kartografickém díle, s udáním jejich druhového označení a lokalizačních údajů
    A: gazetteer
    F:
    N: geographisches Verzeichnis s, Ortverzeichnis s
    R:
    S: register geografických názvov

geoinformatika
1. specifická část informatiky, zabývající se geodaty, geoinformacemi a geografickými informačními systémy
2. interdisciplinární oblast na styku geografie, kartografie a informatiky, která zkoumá přírodní a socioekonomické geosystémy (jejich strukturu, vztahy, dynamiku, fungování apod.) pomocí modelování
    A: geoinformatics
    F:
    N: Geoinformatik e, Geo-Informatik e
    R:
    S: geoinformatika

geokód
1. zakódovaná negeodetická reference geografického objektu, která mu poskytuje jednoznačnou kombinaci geografických identifikátorů, jakou je například poštovní adresa a pod.
2. kód používaný pro nepřímou lokalizaci
    A: geocode
    F:
    N: Geocode r, Geokode r
    R:
    S: geokód

geomarketing
analýza a podpora trhu prostřednictvím technologií geografických informačních systémů (GIS)
    A: geomarketing
    F:
    N:
    R:
    S:

geomatika
vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací
    A: geomatics
    F: géomatique f
    N: Geomatik e, často však Geoinformatik e, též Geoinformation e
    R:
    S: geomatika

geometrická konzistence
logická konzistence, která bere do úvahy pouze specifikace postihující geometrické aspekty geografické informace
    A: geometric consistency
    F:
    N: geometrische Konsistenz e
    R:
    S: geometrická konzistencia

geometrické primitivum
1. objekt reprezentující jediný, spojitý, homogenní prvek geometrie
2. dílčí nebo úplný popis prostorových aspektů objektu prostřednictvím souřadnic a matematických funkcí
3. základní více nezjednodušitelnější stavební prvek v počítačové grafice, ze kterého se skládají prvky složitější
POZNÁMKA - geometrickými primitivy jsou bod, křivka a plocha
    A: geometric primitive
    F:
    N: geometrischer Primitiv r
    R:
    S: geometrické primitívum

geometrické určení katastrálního území
určení tvaru a rozměru katastrálního území vymezeného jeho hranicemi v zobrazovací rovině
    A: geometric determination of cadastral unit
    F:
    N:
    R:
    S:

geometrické určení nemovitosti
určení tvaru a rozměru nemovitosti vymezené jejími hranicemi v zobrazovací rovině
    A: geometric determination of real estate
    F:
    N:
    R:
    S:

geometrický parametr
veličina definovaná v daném směru, přímce nebo úhlu
    A: dimension
    F: dimension f
    N: geometrischer Parameter r
    R:
    S: geometrický parameter

geometrický plán
technický podklad pro zobrazení předmětu zápisu do souboru geodetických informací nebo pro vymezení rozsahu věcného břemena, zatěžuje-li věcné břemeno pouze část pozemku. Je součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Vyhotovuje se vždy na základě výsledků geodetických prací v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní a další údaje podle stanovených požadavků
    A: survey sketch
    F: plan m géometrique
    N: Geometrischer Plan r, Teilungsplan r
    R:
    S: geometrický plán

geometrický prvek
1. jednoduchý geometrický útvar, jako např. bod, přímka, rovina, na kterém se rozkládají prostorové útvary stavebních konstrukcí pro vytyčování a kontrolní měření
2. bod, přímka, rovina apod., kterými se charakterizují prostorové úpravy staveb při vytyčování
    A: geometric element
    F:
    N: geometrisches Element s
    R:
    S: geometrický prvok

geomorfologie
nauka o zemském reliéfu a o procesech ovlivňujících jeho formování
    A: geomorphology
    F:
    N: Geomorphologie e
    R:
    S: geomorfológia

geoprvek, geografický prvek viz vzhled jevu

georeferencování viz vyjádření prostorových referencí

geosystém
krajinný systém, libovolně velká část geosféry se svými přírodními, socioekonomickými a kulturními prvky, mezi kterými jsou vzájemné vztahy
POZNÁMKA - například říční niva, Podunajská nížina
    A: geosystem
    F:
    N: Geosystem s
    R:
    S: geosystém

globulární zobrazení, horizontální zobrazení
nepravé transverzální kartografické zobrazení, podobné transverzálnímu azimutálnímu zobrazení; polokoule se zobrazuje jako kružnice, její horizontální průměr představuje rovník a vertikální průměr střední poledník, ostatní poledníky jsou zobrazeny jako kružnice, rovnoběžky jako kružnice nebo jako přímky; používalo se pro zobrazování zemských polokoulí
    A: globular projection
    F:
    N:
    R:
    S:

grafická chyba, kresličská chyba
chyba, která vznikla při grafickém (kartografickém) zpracování mapy
    A: graphical error
    F:
    N: Zeichenfehler r
    R:
    S: grafická chyba

grafické zobrazení
reprezentace geografické informace pro potřebu lidí
    A: portrayal
    F:
    N: graphische Darstellung e, Bilddarstellung e
    R:
    S: vyobrazenie, vykreslenie

gusterbergský systém
jeden z katastrálních souřadnicových systémů bývalého Rakousko-Uherska s počátkem v bodě Gusterberg v Horním Rakousku a osou X v jeho poledníku; základem byla katastrální triangulace z let 1821 až 1840 a Cassiniho zobrazení; byl použit pro katastrální mapování převážně v měřítku 1:2880
    A: Gusterberg datum
    F:
    N: Koordinatensystem s Gusterberg
    R:
    S: gusterbergský systém

H

hektar
měrná jednotka plošného obsahu rovná 104 m2; je to vedlejší jednotka soustavy SI
    A: hectare
    F: hectare m
    N: Hektar s
    R:
    S: hektár

histogram
graf vyjadřující četnosti výskytu digitálních hodnot v obrazovém souboru
    A: histogram
    F: histogramme m
    N: Histogramm s
    R:
    S:

hlubotisk
technika tisku z hloubky, při níž se obraz přenáší fotomechanicky na měděnou tiskovou desku nebo válec; obraz je rozčleněn hlubotiskovou sítí na stejně velké plošky, v nichž jsou vyleptány jamky do různé hloubky; tiskne se řídkou tiskovou barvou, která se z netisknoucích míst stírá stěračem a z tisknoucích míst přenáší tlakem na papír
    A: gravure printing
    F:
    N: Tiefdruck r
    R:
    S:

hologram
obrazový záznam na fotografickém materiálu, pořízený monochromatickým koherentním světlem, které se odrazí od zobrazovaného předmětu nebo projde předmětem; lze jej využít pro zpětné vytvoření virtuálního třírozměrného obrazu
    A: hologram
    F:
    N: Hologramm s
    R:
    S: hologram

hon
1. souvislá skupina pozemků v jednom katastrálním území obvykle označená pomístním názvem
2. základní článek (plošná jednotka), na kterém se pěstuje zpravidla jedna plodina
    A: strip, tract of land
    F:
    N: Gevann s, Ried s
    R:
    S: hon

horní kniha
viz báňská knihahorní mezní odchylka
algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem a základním rozměrem
    A: upper permitted deviation
    F: écart f supérieur admissible
    N: obere zulässige Massabweichung e
    R:
    S:

horní mezní rozměr
největší dovolený skutečný rozměr
    A: upper limit size
    F: dimension f limite supérieure
    N: Grösstmass e
    R:
    S:

hospodářská obec
v bývalé evidenci nemovitostí vytvářený soubor všech pozemků evidované obce zmenšený o soubor pozemků, jejichž uživatelé sídlili mimo předmětnou obec
    A: sum of parcels in a given commune minus those parcels which are held by users which live in another commune
    F:
    N: Gesamtheit e der Grundstücke in der Gemeinde und jener ausserhalb der Gemeinde die von in der gegebenen Gemeinde wohnenden Nutzern bewirtschaftet werden
    R:
    S: hospodárska obec

hospodářská plocha obce
v bývalé evidenci nemovitostí soubor všech pozemků v obci, užívaných uživateli se sídlem (bydlištěm) v předmětné obci a pozemků (přespolních) ležících v jiných obcích, jejichž uživatel tvoří zemědělský závod a má sídlo v předmětné obci; hospodářská plocha obce byla závazným údajem evidence nemovitostí
    A: area of municipality production
    F:
    N: Wirtschaftsfläche e der Gemeinde
    R:
    S: hospodárska plocha obce

hrana
1. jednorozměrné topologické primitivum, které je orientovaným spojením dvou krajních uzlů, jež mohou být totožné
POZNÁMKA - geometrickou realizací hrany je křivka
2. v obraze rozhraní mezi dvěma areály rozdílného tónu nebo barvy
    A: edge
    F:
    N: Kante e
    R:
    S: hrana

hranice
1. sada geometrických primitiv s nižší geometrickou dimenzí, která vymezuje rozsah geometrického objektu
2. uzavřený jednorozměrný implicitně nebo explicitně se neprotínající prvek
    A: boundary
    F: limite f
    N: Grenze e
    R:
    S: hranica

hraniční bod
bod na hranici, obvykle v terénu stabilizovaný a na mapě vyznačený mapovou značkou
    A: boundary point
    F:
    N: Grenzpunkt r
    R:
    S: hraničný bod

hranice druhů pozemků
hranice (spojnice lomových bodů) mezi pozemky různého druhu (např. orná půda, zahrada, trvalý travní porost, lesní pozemek, zastavěná plocha apod.)
    A: boundary of nature of use
    F:
    N: Grenze e der Nutzungsart des Grundstücks
    R:
    S: hranica druhov pozemkov

hranice držby
hranice (spojnice lomových bodů) mezi pozemky různých držitelů
    A: boundary of tenure
    F:
    N:
    R:
    S: hranica držby

hranice katastrálního území
spojnice lomových bodů na obvodu katastrálního území; může být totožná s hranicí územní správní jednotky
    A: boundary of cadastral district
    F:
    N: Grenze e der Katastralgemeinde, Gemarkungsgrenze e
    R:
    S: hranica katastrálneho územia

hranice parcely
hranice zobrazující na mapě obvod pozemku
    A: boundary of a parcel
    F: limite f de parcelle
    N: Flurstückgrenze e, Grundstückgrenze e
    R:
    S: hranica parcely

hranice pozemku
spojnice lomových bodů na obvodu pozemku
    A: boundary of a parcel, boundary of a plot, boundary of a lot
    F: limite f de bien-fonds
    N: Grundstückgrenze e
    R:
    S: hranica pozemku

hranice územní správní jednotky
spojnice lomových bodů na obvodu územní správní jednotky; může být totožná s hranicí katastrálního území
    A: boundary of administration unit of territorial
    F:
    N:
    R:
    S: hranica územnej správnej jednotky

Ch

charakteristika přesnosti mapy
údaje, charakterizující přesnost veličin zjištěných kartometricky na mapě
    A: accuracy map specification
    F:
    N: Genauigkeitscharakteristik e der Karte
    R:
    S: charakteristika presnosti mapy

chemigrafie
obor, v němž se zhotovují tiskové desky (štočky) leptáním; způsob zhotovování tiskových desek (štočků)
    A: process engraving
    F:
    N: Klischeeherstellung e
    R:
    S:

chyba
1. výsledek měření mínus pravá hodnota měřené veličiny
2. v zeměměřictví a při zaměřování staveb rozdíl mezi měřenou nebo vypočtenou hodnotou určité veličiny a pravou hodnotou téže veličiny nebo hodnotou veličiny považovanou za pravou
    A: error
    F: erreur f
    N: Fehler r
    R:
    S: chyba

chyba mapy
kvantitativní nebo kvalitativní rozdíl mezi skutečností a údajem uvedeným na mapě
    A: map error
    F:
    N: Kartenfehler r
    R:
    S: chyba mapy

chyba popisu mapy
chyba, která vznikla nesprávným uvedením geografického názvu nebo číselného, popř. jiného popisného údaje na mapě
    A: error of map lettering
    F:
    N: Beschriftungsfehler r
    R:
    S: chyba popisu mapy

chyba z reprodukce, reprodukční chyba
chyba, která vznikla při fotoreprodukčním zpracování originálů mapy (např. vlivem nedodržení přesných rozměrů obrazu a optických zkreslení objektivu) a při tisku mapy (nedokonalý soutisk barev)
    A: error of reproduction
    F:
    N: Vervielfältigungsfehler r
    R:
    S: reprodukčná chyba

I

identický bod
bod v terénu, odpovídající bodu na mapě, leteckém snímku nebo bodu uvedenému v seznamu souřadnic
    A: identical point
    F:
    N: identischer Punkt r
    R:
    S: identický bod

identifikace parcel
porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru nemovitostí se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů
    A: identification of parcels by comparison of deeds
    F: identification f des parcelles
    N: Flurstückidentifikation e, Grundstückidentifikation e
    R:
    S: identifikácia parciel

identifikátor
1. označení, které jednoznačně identifikuje položku nebo skupinu položek
2. lexikální jednotka (skupina znaků), která pojmenovává objekt reálného světa
3. jakékoli jméno (řetězec alfanumerických znaků) používané jako návěští
    A: identifier
    F:
    N: Identifikator r
    R:
    S: identifikátor

implementace, zavedení
1. realizace specifikace
POZNÁMKA - jde o specifikaci souborů dat a geografických informačních služeb
2. uvedení systému do provozu
    A: implementation
    F:
    N: Implementierung e, Realisierung e
    R:
    S: implementácia

implicitní hodnota
hodnota, která je předem nastavena a při možných volbách je automaticky nabízena k přijetí nebo je použita při nezadání žádné jiné hodnoty
    A: default value
    F:
    N: vorgegebener Wert r, Ausgangswert r
    R:
    S:

import dat
příjem informací jiným systémem, aplikací nebo zdrojovým slovníkem
POZNÁMKA - import dat často zahrnuje nějakou formu jejich konverze
    A: data import
    F:
    N: Datenimport r
    R:
    S:

individuální vlastnictví, soukromé vlastnictví
podle dříve platné právní úpravy vlastnictví jednotlivce (fyzické nebo právnické osoby), kterým se rozumělo vlastnictví osobní a soukromé; jiným typem vlastnictví bylo socialistické společenské vlastnictví (vlastnictví státní, družstevní i vlastnictví společenských organizací)
    A: private property
    F:
    N:
    R:
    S:

informace
údaje obsahující význam
    A: information
    F: information f
    N:
    R:
    S:

informace (sg. i pl.)
1. znalost, týkající se objektů, jako jsou fakta, události, věci, procesy nebo myšlenky včetně koncepcí, která má v jistém kontextu zvláštní význam
2. význam, který člověk přisuzuje datům
3. smysluplná interpretace dat a vztahů mezi nimi
    A: information (sg. i pl.)
    F: information f
    N: Information e
    R:
    S: informácia

informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
moderní informační systém katastru nemovitostí, plně kompatibilní se státní informační politikou. Je jedním ze základních registrů veřejné správy, poskytujících základní zdrojová data ostatním systémům veřejné správy
    A: real estate registry information system
    F: système m d´information du cadastre
    N: Katasterinformationssystem s
    R:
    S: informačný systém katastra nehnuteľností

informatika
vědní a technický obor zabývající se výzkumem informací, jejich hodnocením, uchováváním, komunikováním a pod.
    A: informatics
    F:
    N: Informatik e
    R:
    S: informatika

infrastruktura (digitálních) geografických dat, infrastruktura geodat,
infrastruktura (geo)prostorových dat prostředky určené ke shromažďování geografických informací, popisujících uspořádání jevů na Zemi a jejich atributy ; infrastruktura zahrnuje materiály, technologii a personál nezbytný pro sběr, zpracování, uchovávání a distribuci takových informací, realizovaných pro uspokojení širokého sortimentu potřeb
    A: spatial data infrastructure (SDI), (digital) geographic data infrastructure
    F:
    N: Geodateninfrastruktur e (GDI)
    R:
    S:

intenzita záření
fyzikální veličina charakterizující dopadající nebo odražené záření vyjádřená ve Watech na jednotku plochy (ozářené, vyzařující)
    A: intenzity, radiation
    F: intensité f de la radiation
    N: Strahlungsintensität e
    R:
    S:

interakční digitalizace, poloautomatizovaná digitalizace
metoda digitalizace, při níž se uplatní dialog (interakce) mezi operátorem a počítačem
    A: interactive digitizing, semiautomated digitizing
    F:
    N: interaktive Digitalisierung e
    R:
    S: interakčná digitalizácia

interoperabilita, styková funkceschopnost
1. schopnost komunikovat, realizovat programy nebo přenášet data mezi různými funkčními jednotkami způsobem, který vyžaduje od uživatele malé nebo žádné znalosti o jednotlivých charakteristikách těchto jednotek
2. schopnost technického zařízení či software od různých výrobců spolu úspěšně komunikovat a spolupracovat
    A: interoperability
    F:
    N: Interoperabilität e
    R:
    S: interoperabilita

intravilán, místní trať
část území obce, ve které je soustředěna zástavba, obvykle včetně pozemků určených k zástavbě
    A: build-up area
    F: zone f urbaine
    N: bebautes Gebiet s, Ortslage e
    R:
    S: intravilán

izocylindrické zobrazení
ekvivalentní válcové zobrazení (Lambertovo)
    A: (Lambert) cylindrical equal-area projection
    F:
    N:
    R:
    S: izocylindrické zobrazenie

J

jakost, kvalita
1. souhrn znaků produktu, které jsou relevantní jeho schopnosti uspokojovat stanovené nebo předpokládané potřeby
2. stupeň splnění požadavků souborem znaků
    A: quality
    F: qualité f
    N: Qualität e
    R:
    S: kvalita

jas
1. fotometrická veličina popisující světelné záření udávané v nitech (candella na čtverční metr)
2. vlastnost vizuálního vnímání, kdy se některá látka jeví jako více nebo méně vydávající světlo
    A: brightness
    F: brillance f
    N:
    R:
    S:

jednotná evidence půdy (JEP)
soupis a popis pozemků a jejich zobrazení v mapách s vyjádřením užívacích vztahů k nim; poskytovala podklady k jednotnému výkaznictví o půdě; vedla se na základě vládního usnesení č. 192/1956 ze dne 25.1. 1956 do 31. 3.1964
    A: uniform real estate registry
    F:
    N: einheitliche Bodenevidenz e
    R:
    S: jednotná evidencia pôdy

jev
fakt, instance nebo okolnost
    A: phenomenon, phenomena (pl.)
    F:
    N: Erscheinung e, Phänomen s
    R:
    S:

Josefský katastr
první pozemkový katastr na území bývalého Rakouska v období r. 1785 - 1792; zakládaný byl podle katastrálních území; základní jednotkou byl pozemek, který byl zaměřený, přičemž byl vyšetřený hrubý výnos (výtěžek) a držitel každého pozemku
    A: cadastre as established by Emperor Joseph II
    F:
    N: Josephinischer Kataster r
    R:
    S: Jozefínsky kataster

K

kartografická délka
úhel, který svírají rovina místního a základního kartografického poledníku
    A: cartographic longitude
    F:
    N: kartographische Länge e
    R:
    S: kartografická dľžka

kartografická generalizace
1. zobecnění, výběr a harmonizace objektů reálného světa a jejich vztahů ve vazbě na jejich grafické vyjádření v mapě, ovlivněné charakterem zobrazovaného prostoru, účelem, měřítkem a technologií kartografického zpracování mapy
2. proces abstrakce kartografické informace spočívající ve snížení její prostorové a sémantické rozlišovací schopnosti a v její další úpravě, sledující zlepšení vizuální vnímatelnosti a srozumitelnosti takto generalizovaného analogového modelu územní reality
    A: cartographic generalization
    F:
    N: kartographische Generalisierung e
    R:
    S: kartografická generalizácia

kartografická projekce
kartografické zobrazení, vznikající středovým promítáním bodů z referenční plochy na zobrazovací plochu
    A: perspective projection
    F:
    N: (Karten)projektion e
    R:
    S: kartografická projekcia

kartografická předloha
sestavitelský (popř. autorský) nebo topografický originál nebo jiný grafický elaborát, na jehož podkladě se zpracovává vydavatelský (kartografický) originál mapy
    A: compilation manuscript
    F:
    N: kartographische Vorlage e, Zeichnungsvorlage e
    R:
    S: kartografická predloha, predloha na kresbu

kartografická typografie
technika tisku z výšky (knihtisk), která se dříve používala pro tisk kartografického názvosloví, určeného pro vlepování do vydavatelských (kartografických) originálů
    A: cartographic typography
    F:
    N: kartographische Typographie e
    R:
    S: kartografická typografia

kartografické dílo
výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů spolu s textovými, obrazovými a jinými doplňky (např. mapa, mapový atlas, glóbus apod.)
    A: cartographic product
    F:
    N: Kartenwerk s
    R:
    S: kartografické dielo

kartografické zobrazení
matematicky definované vztahy mezi identickými body na dvou referenčních plochách nebo na referenční a zobrazovací ploše
    A: map projection
    F: projection f cartographique
    N: kartographische Abbildung e
    R:
    S: kartografické zobrazenie

kartometrická chyba
rozdíl mezi hodnotou veličiny (délky, plochy apod.) zjištěné odměřením z mapy a hodnotou získanou měřením v terénu
    A: cartometric error
    F:
    N: kartometrischer Auswertefehler r
    R:
    S: kartometrická chyba

kartometrie, měření na mapách
část kartografie, zabývající se měřením a hodnocením geometrických a topologických vlastností objektů a jevů na mapách a následným zpracováním jeho výsledků s cílem získat kvantitativní a kvalitativní charakteristiky těchto objektů a jevů a dále měřením pro hodnocení matematického základu a geometrické přesnosti mapy
    A: cartometry
    F: cartométrie f
    N: Kartometrie e
    R:
    S: kartometria, meranie na mapách

katalog kódování objektů a atributů
katalog obsahující definice a popisy objektů (vzhledů jevů, geoprvků), jejich atributy a vztahy vyskytující se v jedné nebo více sadách geografických dat spolu se všemi aplikovatelnými operacemi s objekty (vzhledy jevů, geoprvky)
    A: feature and attribute coding catalog
    F:
    N: Merkmals-und Attributs-(Umsetzung) Katalog r
    R:
    S:

katastr
úřední soupis, resp. informační systém objektů téhož druhu (např. soupis osob, daňových poplatníků, pozemků, inženýrských sítí apod.) podle vymezeného území
    A: cadastre (UK), cadaster (US)
    F: cadastre m
    N: Kataster s (r)
    R:
    S: kataster

katastr nemovitostí (KN)
geometrické určení, soupis a popis nemovitostí, jehož součástí je evidence právních vztahů k těmto nemovitostem; evidenční nástroj pro uskutečňování funkcí státu při ochraně právních vztahů a při využívání a ochraně nemovitostí
    A: cadastre of real estates
    F: cadastre m des biens-fonds
    N: Liegenschaftskataster s (r)
    R:
    S: kataster nehnutel'ností

katastr nemovitostí ČR
soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení, zdroj informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
    A: cadastre of real estates of the Czech Republic
    F: cadastre m des biens-fonds de la République Tchèque
    N: Liegenschaftskataster s (r) in Tschechische Republik
    R:
    S: kataster nehnutel'ností Českej republiky

katastrální jitro
jednotka plošné míry v sáhové soustavě (1600 čtverečních sáhů = 5755 m2)
    A: austrian morgen
    F:
    N: Katastraljoch r, Joch r
    R:
    S: katastrálne jutro

katastrální mapa
polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechna katastrální území a všechny nemovitosti, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu
    A: cadastral map
    F: plan m cadastral
    N: Flurkarte e, Katasterkarte e
    R:
    S: katastrálna mapa

katastrální úřad (KÚ)
územní orgán státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky zřízený zákonem
    A: cadastral office
    F: bureau m du cadastre
    N: Katasteramt s, Katastralamt s
    R:
    S: katastrálny úrad

katastrální výtěžek
součin výměry a sazby plošné jednotky určené pro druh pozemku a jakostní třídu v oceňovacím obvodu v bývalém pozemkovém katastru
    A: cadastral income
    F:
    N: Katastralreinertrag r
    R:
    S: katastrálny výťažok

klasifikace
přiřazení podobných jevů do společné třídy; v objektově orientovaném systému soustava stejnorodých skupin nebo tříd objektů reálného světa, které vykazují podobnou strukturu a obdobnou sadu metod
    A: classification
    F:
    N: Klassifizierung e
    R:
    S: klasifikácia

klient
hierarchicky podřazená součást systému, využívající služeb vyšší úrovně
    A: client
    F:
    N: Klient r
    R:
    S: klient

kmenové parcelní číslo
číslo, kterým byla označená každá parcela shodně ve všech částech operátu katastru nemovitostí při původním mapování nebo při obnově operátu novým měřením, popřípadě při přečíslování parcel
    A: original lot number, original land parcel number, original plot number, original plat number
    F:
    N: Grundbuchsnummer e des Flurstücks
    R:
    S: kmeňové parcelné číslo

kódování
1. převod dat do série kódů
2. proces převodu informace do počítačově srozumitelné formy
    A: encoding
    F:
    N: Kodierung e
    R:
    S: kódovanie

komasace
scelování rozdrobených a rozptýlených pozemků téhož vlastníka podle druhů pozemků a bonity půdy do větších celků s cílem ekonomičtějšího hospodaření; komasace se prováděly v letech 1836 - 1951 v celém extravilánu nebo jen v určité části
    A: land redistribution, land consolidation, consolidation of land
    F:
    N: Flurbereinigung e, Kommassierung e
    R:
    S: komasácia

komasační mapa
podrobná polohopisná mapa velkého měřítka, která vznikla na základě komasace (scelování pozemků) a zobrazovala stav po provedené komasaci (scelení pozemků)
    A: map of land consolidation documentation
    F:
    N: Flurbereinigungsriss r, Zusammenlegungsplan s
    R:
    S: komasačná mapa

kompatibilita, slučitelnost
schopnost dvou částí systému nebo zařízení vzájemně spolupracovat na výměně či řízení toku dat
    A: compatibility
    F:
    N: Kompatibilität e, Verträglichkeit e
    R:
    S:

kompenzační zobrazení, vyrovnávací zobrazení
kartografické zobrazení, které není konformní, ekvidistantní ani ekvivalentní a u něhož jsou sníženy hodnoty úhlového, délkového a plošného zkreslení
    A: arbitrary projection, aphylactic projection
    F: projection f aphylactique
    N: vermittelnde Abbildung e
    R:
    S: kompenzačné zobrazenie, vyrovnávacie zobrazenie

komposesorát
fyzicky nedělitelné společné vlastnictví (lesů a pastvin) fyzických osob
    A: joint holding, joint tenure
    F:
    N: Mitbesitz r
    R:
    S: komposesorát

komprimace dat, komprese dat
speciální programová metoda umožňující redukovat celkový objem dat zakódováním nebo odstraněním opakovaných znaků a tím též zkrátit čas potřebný k jejich přenosu
    A: data compression
    F:
    N: Datenkomprimierung e, Datenkompression e
    R:
    S:

konceptuální model
model definující pojmy univerza diskurzu (oblasti zájmu)
POZNÁMKA - užívá entity, typy entit a výroky
    A: conceptual model
    F:
    N: konzeptionelles Modell s
    R:
    S: konceptuálny model

konceptuální schéma, pojmové schéma
1. schéma (formální popis) konceptuálního modelu
2. popis a definice obsahu, konceptuální struktury a pravidel použitelných na data o objektech; konceptuální schéma klasifikuje objekty do typů a tříd tím, že identifikuje typy objektů podle jejich vlastností a asociací mezi typy objektů
    A: conceptual schema
    F:
    N: konzeptionelles Schema s
    R:
    S: konceptuálna schéma

konformní zobrazení, stejnoúhlé zobrazení
kartografické zobrazení, v němž se nezkreslují úhly
    A: conformal projection
    F: projection f conforme
    N: konforme Abbildung e
    R:
    S: rovnakouhlové zobrazenie, konformné zobrazenie

kontrola měření
nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření
    A: check measurement
    F: mesurage m de vérification
    N: Kontrollmessung e
    R:
    S: kontrola presnosti merania

kontrolní měření
1. opakované měření, příp. měření jinými metodami, kterými se kontroluje správnost naměřených hodnot
2. měření v průběhu a při dokončení stavby. Jsou to zejména tato kontrolní měření: geodetických podkladů, vytyčených značek, geometrických parametrů, stavebních dílců a konstrukcí, montáže, zemních prací
3. nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření prováděné stavebníkem
    A: control measurement, check measurement
    F:
    N: Kontrollmessung e
    R:
    S: kontrolné meranie

konverze dat, převod dat
převod dat z jistého formátu do jiného při zachování jejich původního obsahu
    A: data conversion
    F:
    N: Datenumsetzung e, Datenumwandlung e, Datenkonvertierung e, Datenkonversion e
    R:
    S:

kopírování
proces převodu obrazu z předlohy na jiný zcitlivěný materiál pomocí elektromagnetického nebo jiného záření
    A: copying
    F:
    N: Kopieren, s
    R:
    S: kopírovanie

kopírování map
proces převodu mapového obrazu z předlohy na jinou podložku s využitím světlocitlivých vrstev
    A: map copying
    F:
    N: Kopieren sder Karten
    R:
    S: kopírovanie máp

korec
stará plošná míra rovná 2877,32 m2
    A: measure of area (equal to 2877.32 m2)
    F:
    N: Strich r
    R:
    S: korec

korekce
hodnota, která se má algebraicky přičíst k změřené nebo vypočtené hodnotě pro odstranění známých systematických chyb, způsobených např. teplotou, sklonem a průvěsem při měření vzdáleností
    A: correction
    F: correction f
    N: Korrektion e
    R:
    S: korekcia

kótovaný bod
bod na mapě vyznačený značkou a výškovou kótou terénního reliéfu (vrchol, sedlo apod.) nebo důležitého objektu (věž kostela, střed křižovatky apod.)
    A: point with given elevation
    F:
    N: kotierter Punkt r
    R:
    S: kótovaný bod

kreslicí zařízení, plotter, plotr
1. výstupní jednotka, která dvojrozměrně zobrazuje grafické údaje
2. zařízení produkující kopii obrazu v počítači, na papíru nebo fólii
    A: plotter
    F:
    N: Plotter r
    R:
    S:

křivka
ohraničené spojité jednorozměrné geometrické primitivum, reprezentující spojitý obraz čáry a proto plně realizovatelný jako jednoparametrový soubor bodů
    A: curve
    F: courbe f
    N: Linie e , Kurve e
    R:
    S: krivka

křivkoměr
přístroj pro měření křivých (nebo i rovných) délek na mapě
    A: map measurer
    F:
    N: Kurvenmesser r, Kurvimeter r
    R:
    S:

Křovákovo zobrazení
dvojité konformní zobrazení Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli a z ní na kužel v obecné poloze; osu X tvoří obraz základního poledníku ležícího 420 30´ východně od Ferra, počátek pravoúhlé rovinné souřadnicové sítě je ve vrcholu kužele; souřadnice X rostou směrem k jihu, souřadnice Y směrem k západu; autorem zobrazení je Ing. Josef Křovák (1922)
    A: Křovák´s univers conform conic projection
    F:
    N: Křovák´sche konforme allgemeine Kegelabbildung e
    R:
    S: Křovákovo zobrazenie

kurzor
1. značka (ve tvaru bodu, kroužku, křížku), která se nastavuje na místa (body, lomové body) grafického podkladu, která se digitalizují
2. grafický symbol ve tvaru šipky, ručky, přesýpacích hodin a j., který slouží jako ovládací prostředek v systémech vybavených grafickým uživatelským rozhraním
    A: cursor
    F:
    N: Kursor r, Positioniermarke e, Zeiger r
    R:
    S: kurzor

kuželové zobrazení
kartografické zobrazení, u něhož je zobrazovací plochou plášť kužele, který se rozvine do roviny
    A: conic(al) projection
    F:
    N: Kegelabbildung e
    R:
    S: kužel´ové zobrazenie, kónické zobrazenie

kvadrantový strom
zobrazení získané při rekurzivním rozdělení obrazu na kvadranty tak, že vzhledem ke zvolené charakteristice jsou všechny obrazové prvky v kvadrantu stejné
    A: quadtree
    F:
    N: Quadtree e, baumartige Datenstruktur e
    R:
    S:

L

Lambertovo ekvivalentní kuželové zobrazení
stejnoploché kuželové zobrazení referenční koule s délkově nezkreslenou střední rovnoběžkou zobrazovaného pásu
    A: Lambert equal-area conic projection
    F:
    N:
    R:
    S:

logická konzistence
stupeň shody sady geografických dat s vnitřní strukturou danou v její specifikaci
    A: logical consistency
    F:
    N: logische Konsistenz e
    R:
    S: logická konzistencia

M

management
koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace
    A: management
    F: management m
    N:
    R:
    S:

management jakosti
koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na jakost
    A: quality management
    F: management m de la qualité
    N:
    R:
    S:

mapa
zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení), ukazující pomocí metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů
    A: map
    F: carte f
    N: Karte e
    R:
    S: mapa

mapa v digitální formě, digitalizovaná mapa
digitální záznam analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače
    A: digitized map
    F: carte f numérisée
    N: digitalisierte Karte e
    R:
    S:

mapování
soubor činností (šetření, měření, výpočty, zobrazení) vykonávaných při vyhotovování původní mapy
    A: field mapping
    F: levé m
    N: Aufnahme e; Mappierung e
    R:
    S: mapovanie

mapování pomocí počítače, automatizovaná kartografie
1. proces zobrazování dat pomocí zařízení řízených počítačem, jako jsou kreslicí zařízení nebo grafická zobrazovací jednotka
2. použití počítačové grafiky pro navrhování, tvorbu a údržbu mapy
    A: computer aided mapping
    F:
    N: rechnergestützte Kartierung e
    R:
    S:

mapový obraz
kartografické vyjádření objektivní reality; forma odrazu objektů a jevů ve vědomí člověka na základě vnímání mapy
    A: map image
    F:
    N: Kartenbild s
    R:
    S: mapový obraz

matematická kartografie
část kartografie, jejíž hlavní úlohou je převod údajů z referenční plochy do roviny pomocí kartografických zobrazení
    A: mathematical cartography
    F:
    N: mathematische Kartographie e
    R:
    S: matematická kartografia

maticová data
data uspořádaná do pole s přiřazením informace o pravidelně rozložených bodech
    A: matrix data
    F:
    N: Matrixdaten spl
    R:
    S:

médium, nosič dat
fyzický prostředek užívaný pro záznam, uchování a přenos dat
POZNÁMKA - například disketa, pevný disk, optický disk, magnetická páska, Internet
    A: medium, media
    F:
    N: Medium s, Träger r
    R:
    S: pamäťové médium, nosič dát

Mercatorovo příčné univerzální zobrazení, Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení, zobrazení UTM
konformní transverzální válcové zobrazení referenčního elipsoidu
    A: Universal Transverse Mercator (UTM) projection
    F:
    N:
    R:
    S:

Mercatorovo zobrazení
konformní normální válcové zobrazení referenční koule s délkově nezkresleným obrazem kulového rovníku
    A: Mercator´s projection
    F: projection f de Mercator
    N: Meractorabbildung e
    R:
    S: Mercatorovo zobrazenie

měřená hodnota
hodnota získaná pro danou veličinu po opravě měření o známé chyby měření
    A: actual measured value
    F: dimension f effective
    N: Messwert r
    R:
    S: nameraná hodnota

měření délky na mapě
ruční, mechanické nebo optické zjišťování délky (vzdálenosti) podle mapy; při výpočtu skutečné délky se přihlédne k měřítku mapy, kartografickému zkreslení a deformaci mapy
    A: distance measurement at a map
    F:
    N: Längenmessung e auf der Karte
    R:
    S: meranie dl´žky na mape

měřicí lupa
lupa opatřená stupnicí pro měření malých délek na mapě (např. pro měření tloušťky čar)
    A: magnifying glass
    F: compte-fils m
    N: Fadenzähler r
    R:
    S: meracia lupa

měřicí zařízení
měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření
    A: measuring equipment
    F:
    N:
    R:
    S:

měřický bod
bod kteréhokoliv z bodových polí, který tvoří podklad pro další měření; pokud splňuje podmínky stanovené ČSN 73 0415, nazývá se geodetický bod
    A: survey point
    F:
    N: Vermessungspunkt r
    R:
    S: meračský bod

měřický náčrt
grafické a dříve vždy i číselné vyjádření výsledků podrobného měření a šetření, které je podkladem nebo jedním z podkladů pro zobrazování
    A: field (survey) sketch; field survey document
    F: croquis m de levé
    N: Vermessungsriss r; Vermessungsskizze e
    R:
    S: meračský náčrt

měřický operát
1. katastrální a příruční katastrální mapa v pozemkovém katastru, pozemková, evidenční a pracovní mapa evidence nemovitostí
2. část operátu geodetických bodů zahrnující naměřené údaje a listinné doklady
    A: survey documentation
    F:
    N: Vermessungswerk s, Vermessungsoperat s
    R:
    S: meračský operát

měřický operát evidence nemovitostí
součást operátu bývalé evidence nemovitostí; obsahoval pozemkovou mapu, pracovní mapu a evidenční mapu a výsledky zaměřování změn
    A: graphical documentation of the real estate registry
    F:
    N: Vermessungsoperat s der Liegenschaftsevidenz
    R:
    S: meračský operát evidencie nehnuteľností

měřický údaj
naměřená hodnota měřického prvku a identifikace bodu, ke kterému se vztahuje
    A: measured value
    F:
    N: Messwert r
    R:
    S: meračský údaj

měřítko mapy
poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti; označuje se výrazem 1 : M, kde M je měřítkové číslo
    A: map scale
    F: échelle f de la carte
    N: Kartenmassstab r
    R:
    S: mierka mapy

měřítkové číslo
číslo, které udává, kolik jednotek délky ve skutečnosti odpovídá jedné jednotce délky na mapě; označuje se M
    A: scale number
    F:
    N: Massstabszahl e
    R:
    S: mierkové číslo

metadata
1. data popisující a dokumentující data ; data o datech
2. data o sadě nebo sadách geografických dat
    A: metadata
    F:
    N: Metadaten spl, Meta-Daten spl
    R:
    S: metadáta

metrologická konfirmace
soubor úkonů požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí zařízení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití
    A: metrological confirmation
    F:
    N:
    R:
    S:

mikrodenzitometr
přístroj pro přesné měření optické hustoty mikrozáznamů
    A: microdensitometer
    F:
    N: Mikrodensitometer s
    R:
    S: mikrodezitometer

mikrofilm
svitkový film s mikrozáznamy
    A: microfilm
    F:
    N: Mikrofilm r
    R:
    S: mikrofilm

mikrofilmová kamera
optický přístroj pro vytvoření mikrozáznamu předlohy na svitkový film
    A: microfilm camera
    F:
    N: Mikrofilmkamera e
    R:
    S: mikrofilmová kamera

mikrofiš
listový film s mikrozáznamy, uspořádanými do řádek a sloupců; může obsahovat i okem čitelný titulek s bibliografickými údaji
    A: microfiche
    F:
    N: Mikrofiche s
    R:
    S: mikrofiš

mikrofišová kamera
optický přístroj pro vytvoření souřadnicově uspořádaného mikrozáznamu předloh na plochý film
    A: microfiche camera
    F:
    N: Mikrofischekamera e
    R:
    S: mikrofišová kamera

mikrografie
část reprografie, která se zabývá procesem vyhotovení, rozmnožování, používání a uchovávání mikrozáznamů
    A: micrography
    F:
    N: Mikrographie e
    R:
    S: mikrografia

místní souřadnicový systém
souřadnicový systém, jehož osy, orientace a počátek jsou voleny tak, aby vyhovoval pro zaměření území menšího rozsahu a místního významu
    A: local coordinate system
    F:
    N: lokales Koordinatensystem s
    R:
    S: miestny súradnicový systém

mikrokarta
jeden nebo více mikrozáznamů na neprůsvitné podložce
    A: microcard
    F:
    N: Mikrokarte e
    R:
    S: mikrokarta

mikrosnímkování
vyhotovování mikrozáznamů předloh mikrografickou (mikrofilmovou nebo mikrofišovou) kamerou
    A: microphotography
    F:
    N: Mikroverfilmung e
    R:
    S: mikrosnímkovanie

mikroštítek
normalizovaný děrný štítek s mikrozáznamy, jejich duplikáty nebo kopiemi
    A: aperture card; microcard
    F:
    N: Mikrofilmlochkarte e
    R:
    S: mikroštítok

místo
identifikovatelná část reálného světa
    A: location
    F:
    N: Ort r
    R:
    S: miesto

mnohokuželové zobrazení, polykónické zobrazení
kartografické zobrazení, při němž se úzké (diferenciální) rovnoběžkové pásy zobrazují každý na samostatnou kuželovou plochu; rovnoběžky se zobrazují jako nekoncentrické kružnice
    A: polyconic projection
    F:
    N: polykonische Abbildung e
    R:
    S: mnohokužel´ové zobrazenie, polykónické zobrazenie

model
1. abstrakce některých aspektů reality, které jsou významné pro zamýšlenou aplikaci
2. sada pravidel a prostorových procedur realizace prostorové analýzy, jejímž účelem je vyvození nové informace, jež může být analyzována a pomoci tak při řešení problémů nebo v plánování
3. datová reprezentace reality (např. vektorový datový model, rastrový datový model, TIN)
    A: model
    F:
    N: Modell s
    R:
    S: model

modelování
aplikace matematických modelů různých jevů reálného světa pomocí počítače
    A: modelling, modeling
    F:
    N: Modellierung e
    R:
    S: modelovanie

modelově orientovaná generalizace
proces abstrakce geografické informace spočívající ve snížení její prostorové a sémantické rozlišovací schopnosti a sledující vytvoření digitálního modelu území takové podrobnostní úrovně, která odpovídá nárokům jeho analytické aplikace
    A: model oriented generalization
    F:
    N: Modellgeneralisierung e
    R:
    S:

montáž
sestavení nebo spojení více prvků do jedné předlohy
    A: montage
    F:
    N: Montage e
    R:
    S: montáž

mozaikování viz parketování

mříž
1. rozložení bodů definující pravidelný vzorek, odvozený od rohů mozaikování určitého rámce nebo jeho vymezené části
2. rámec složený ze dvou nebo více souborů linií, ve kterém se každý člen souboru protíná s každým členem jiného souboru systematickým způsobem dělícím prostor
3. soustava horizontálních a vertikálních úseček, které jsou na obrazovce zobrazeny plně nebo pouze body ve svých průsečících
    A: grid
    F:
    N: Gitter s
    R:
    S: mriežka

myš
polohovací zařízení určené k ovládání pozice kurzoru na obrazovce
    A: mouse
    F:
    N: Maus e
    R:
    S:

N

nabídka, menu
seznam operací a funkcí systému umístěný na obrazovce a umožňující volbu operace, kterou má uživatel při práci s aplikací k dispozici
    A: menu
    F:
    N: Menü s, Auswahlliste e, Schaltflächen epl
    R:
    S:

nadir
bod, který je kolmým průmětem nosiče na zemský povrch
    A: nadir
    F: nadir m
    N: Nadir r
    R:
    S:

nastavovací odpichovátko
pomůcka na odměřování a přenášení malých délek, sloužící např. pro měření délky křivých čar na mapě; rozestup ramen odpichovátka se nastavuje mikrometrickým šroubem
    A: spring bow dividers
    F: compas m a diviser
    N: Teilzirkel r
    R:
    S: nastavovacie odpichovadlo

nátisk mapy
zkušební výtisk mapy z tiskové formy (pro jednobarevný tisk) nebo z více tiskových forem (pro vícebarevný tisk); slouží pro posouzení obsahu, grafické kvality a barevnosti mapy před tiskem a pro předpis oprav
    A: map proof
    F:
    N: Kartenandruck r
    R:
    S: nátlačok mapy

nátisk mapy
1. proces sloužící k vyhotovení jedno- nebo vícebarevných zkušebních výtisků mapy z tiskových forem na papír
2. zkušební výtisk mapy, sloužící k posouzení kvality obsahu a barevnosti mapy
    A: map proof
    F:
    N: Kartenandruck r
    R:
    S: nátlačok mapy

název honu
v místě vžitý název pozemku nebo skupiny pozemků
    A: name of a tract of land, strip name
    F:
    N:
    R:
    S:

nebytový prostor
místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení
    A: room not destined to dwelling
    F:
    N:
    R:
    S:

nekonvenční zobrazení
kartografické zobrazení, které nelze zařadit do některého ze základních typů zobrazení; jsou definována matematicky podle různých podmínek zkreslení
    A: miscelaneous projection
    F:
    N:
    R:
    S:

nemovitost
pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem
    A: immovables, real estate
    F: immeuble m, bien-fonds m
    N: Liegenschaft e
    R:
    S: nehnuteľnosť

nepravidelná deformace podložky (mapy)
nerovnoměrná změna rozměru podložky, na níž má být vykreslen, vyryt, resp. fotome-chanicky nebo fotochemicky přenesen mapový obraz
    A: irregular deformation of base of a map
    F:
    N: unregelmässige Deformation e der Unterlage
    R:
    S: nepravidelná deformácia podložky

nepravidelná trojúhelníková síť
druh mozaikového modelu založený na síti trojúhelníků
POZNÁMKA - používá se pro práci s digitálním modelem reliéfu
    A: triangulated irregular network (TIN)
    F:
    N: TIN-Datenstruktur e, Triangulation eines Stützpunktfeldes e
    R:
    S: nepravidelná trojúholníková sieť, TIN

nepřímá poloha
polohová informace založená na geografických identifikátorech a nikoliv na souřadnicích
    A: indirect position
    F:
    N: indirekte Position e
    R:
    S: nepriama poloha

nepřímý prostorový referenční systém
prostorový referenční systém, který není založen na souřadnicovém systému POZNÁMKA - poloha objektů je určována pomocí geokódů
    A: indirect spatial reference system
    F:
    N: indirektes räumliches Bezugssystem s
    R:
    S: nepriamy priestorový referenčný systém

neshoda
nesplnění požadavku
    A: noncorformity
    F: non-conformité f
    N:
    R:
    S:

nestálá hranice, pohyblivá hranice
hranice pozemku definovaná okamžitým stavem nějakého přírodního předmětu (např. proudnicí vodního toku), který časem mění svou polohu
    A: instable boundary, moving boundary
    F:
    N: bewegliche Grenze e
    R:
    S: nestála hranica, pohyblivá hranica

neznatelná hranice pozemku
hranice, jejíž průběh v terénu není znatelný; je vyznačena na mapě značkou
    A: indistinct boundary
    F:
    N: undeutliche Grenze e
    R:
    S: nezreteľná hranica

nezpracovaná data, surová data
zaznamenaná data zpravidla neuspořádaná ani jinak zpracovaná
    A: raw data
    F:
    N: Rohdaten spl
    R:
    S:

O

oběžná doba družice
doba obletu družice kolem zeměkoule, která je určena dobou, jenž uplyne mezi dvěma okamžiky, ve kterých se družice nachází ve stejném bodě oběžné dráhy
    A: period of orbit
    F: période f de l´orbite
    N: Umlaufzeit e
    R:
    S:

oběžná dráha družice
dráha v prostoru, která je výsledkem všech poloh družice okolo obíhaného centrálního tělesa a která je výsledkem vlivu gravitačních a negravitačních sil, které na ni působí
    A: satellite orbit
    F: orbite f de satellite
    N: Umlaufbahn e des Satelliten
    R:
    S:

objekt
1. jednotlivý jev existující v reálném světě
2. v modelovém světě synonymum pro entitu nebo geoprvek (vzhled jevu)
3. soubor entit, jež v rámci určitého datového modelu vytvářejí entitu vyšší úrovně
4. v objektově orientovaném systému je tvořen daty (např.souřadnicemi a atributy objektu reálného světa) a zapouzdřením, v němž jsou uloženy metody nebo operace k tvorbě, manipulaci a výstupu těchto dat
POZNÁMKA - například řeka, ulice
    A: object
    F:
    N: Objekt s
    R:
    S: objekt

objektově orientovaný systém
systém pracující s objekty, které se skládají ze sady dat a výčtu operací nebo metod, jež nad nimi mohou být realizovány
    A: object-oriented system
    F:
    N: objektorientiertes System s
    R:
    S:

obrazová data
rastrová data, která umožňují bezprostředně vytvářet vizuálně interpretovatelný obraz
    A: image data
    F:
    N: Bilddaten spl
    R:
    S:

obrazový prvek viz pixel

obrys
vnější i vnitřní hrana grafického objektu definující jeho tvar
    A: outline, contour
    F:
    N: Umriss r
    R:
    S: obrys

odborná způsobilost
prokázaná schopnost aplikovat znalosti a dovednosti
    A: competence
    F:
    N:
    R:
    S:

odchylka
1. algebraický rozdíl mezi skutečným rozměrem a odpovídajícím základním rozměrem
2. algebraický rozdíl mezi měřenou hodnotou a příslušnou nominální hodnotou
    A: deviation
    F: écart m
    N: Abweichung e
    R:
    S: odchýlka

odvozená mapa
mapa, která vznikla odvozením nebo přepracováním původní mapy
    A: derived map
    F:
    N: abgeleitete Karte e
    R:
    S: odvodená mapa

ochrana dat
stanovení legislativních, administrativních, technických nebo fyzických záruk jako ochrany proti neoprávněnému dotazu nebo používání postupů a údajů
POZNÁMKA - zneužitím může být např. kopírování, modifikace, smazání dat
    A: data protection
    F:
    N: Datenschutz r
    R:
    S:

opakovatelnost měření
těsnost shody mezi výsledky po sobě jdoucích měření téže veličiny prováděné stejnou osobou při dodržení všech následujících podmínek:stejná metoda měření,stejný pozorovatel,stejný měřicí přístroj,stejné místo,stejné podmínky použití,opakování během krátkého časového období.
    A: repeatability of measurement
    F: répétabilité f
    N: innere Genauigkeit e
    R:
    S:

operát jednotné evidence půdy
pozemková mapa, soupis parcel, pozemkové listy, rejstříky vlastníků (držitelů) - uživatelů, seznam pozemkových listů, evidenční listy s vložkami k evidenčním listům, seznam evidenčních listů a vložky o půdě, která nebyla evidována v evidenčních listech (půda nepatřící zemědělským závodům, rodinné domky, půda, na níž nikdo nehospodaří apod.); byl založený na evidenci pouze užívacích vztahů k pozemkům v obci a stal se později jedním z podkladů pro založení operátů bývalé evidence nemovitostí
    A: documentation of the uniform land registry
    F:
    N: Operat s der einheitlichen Bodenevidenz
    R:
    S: operát jednotnej evidencie pôdy

operáty evidence nemovitostí
písemný operát evidence nemovitostí (výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků a seznam domů) a měřický operát evidence nemovitostí (mapa pozemková, mapa pracovní a mapa evidenční), obsahující předepsané informace o nemovitostech v bývalé evidenci nemovitostí
    A: lists and maps of the real estate registry
    F:
    N: Werk s der Liegenschaftsevidenz, Operat s der Liegenschaftsevidenz
    R:
    S: operát evidencie nehnuteľností

operáty pozemkového katastru
měřický operát (katastrální mapa a příruční - indikační katastrální mapa) a písemný operát (rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík držitelů, seznam parifikační půdy a záznam změn) jsou dvě ze čtyř podstatných částí pozemkového katastru
    A: cadastral documentation
    F:
    N: Katastraloperat s
    R:
    S:

oprava
opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro zamýšlené použití
    A: correction
    F: correction f
    N: Korrektion e, Berichtigung e, Verbesserung e
    R:
    S: oprava

orientační číslo
číslo, kterým mohou být označeny budovy k usnadnění orientace v jednotlivých ulicích a jiných veřejných prostranstvích i vedle čísla popisného (orientační číslo není součástí údajů o budově v katastru nemovitostí)
    A: house orientation number
    F:
    N: Orientierungsnummer e
    R:
    S: orientačné číslo

ortografická projekce, ortografické zobrazení
azimutální kartografické zobrazení v normální (pólové) poloze, v němž se poledníky zobrazují jako přímky se středem v obrazu pólu a rovnoběžky a rovník jako délkově nezkreslené kružnice; vzniká promítáním kulové referenční plochy na zobrazovací rovinu z bodu, ležícím v nekonečnu na spojnici mezi bodem dotyku zobrazovací roviny a středem kulové referenční plochy
    A: orthographic projection
    F:
    N: ortographische Projection e
    R:
    S:

ortorektifikace viz diferenciální překreslení

otevřený GIS
nejvyšší úroveň specifikace interoperability geografických dat (geodat) vytvořená společností Open GIS Consortium,Inc.
    A: open GIS
    F:
    N: OpenGIS s
    R:
    S: otvorený GIS

ověření geometrického plánu
úkon, kterým osoba oprávněná ověřovat geometrické plány svým podpisem a otiskem razítka potvrzuje, že geometrický plán svými náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům
    A: proof of authentification of survey sketch
    F:
    N: Beglaubigung e des Geometrischen Planes
    R:
    S: overenie geometrického plánu

ověřovací měření
měření prováděná zhotovitelem stavby pro ověření správnosti geometrických parametrů dokončené etapy stavební činnosti, u nichž byla předepsána mezní odchylka
    A: compliance measurement
    F:
    N:
    R:
    S:

ověřování
potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny
    A: verification
    F: vérification f
    N:
    R:
    S:

označení mapového listu
číselné, alfabetické nebo kombinované označení vně rámu mapového listu vyjadřující umístění mapového listu vkladu mapových listů mapového díla; je obvykle doplněno názvem mapového díla
    A: sheet designation
    F:
    N: Blattbezeichnung e
    R:
    S: označenie mapového listu

označování hranic pozemku
označení hranice pozemku v terénu hraničními znaky v lomových bodech nebo jiným způsobem (např. zdí)
    A: marking of boundaries
    F:
    N: Grenzvermarkung e
    R:
    S: označovanie hraníc

P

papír
stejnoměrná vrstva splstěných vláken naplavených vodou na síto, zbavených vody odvodněním a sušením a vylisovaných v souvislý list
    A: paper
    F: papier m
    N: Papier s
    R:
    S: papier

parcela
pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem
    A: parcel of land, lot, plot (GB), plat (US)
    F: parcelle f
    N: Flurstück s, Grundstück s, Parzelle e (arch.)
    R:
    S: parcela

parcelní číslo
číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech částech operátu katastru nemovitostí
    A: land parcel number
    F:
    N:
    R:
    S: parcelné číslo

parcelní protokol
součást písemného operátu bývalého pozemkového katastru, která obsahuje v aritmetickém pořadí parcelních čísel všechny parcely katastrálního území s uvedením potřebných údajů pro každou parcelu
    A: original of land tax register
    F:
    N: Liegenschaftsbuch s
    R:
    S:

parifikát
v bývalém pozemkovém katastru označení půdy odňaté úmyslně zemědělskému nebo lesnímu obdělávání užíváním k jiným účelům (např. pískovny, štěrkoviště, letiště, skladištní a dílenská prostranství, břehy, meze, jízdárny, cvičiště, tržiště, hřbitovy, pískoviště, ochranné hráze apod.)
    A: name given to land in former Cadastre of Lands that was intentionally excluded from agriculture or forestry and used as sands pits, flood banks etc.
    F:
    N: Parifikat s
    R:
    S: parifikát

parketování, řídčeji mozaikování, mozaika
1. rozdělení prostoru do sady sousedících časoprostorových objektů, která má stejný rozměr jako rozdělený prostor
2. reprezentace reálného světa ve formě buněk, které se nepřekrývají a vyplňují prostor beze zbytku
3. v rovině síťová reprezentace do disjunktivních mnohoúhelníků (zpravidla čtverců, trojúhelníků nebo šestiúhelníků)
    A: tesselation
    F:
    N: Kachelung e, Tesselation e, Mosaik s
    R:
    S: mozaikovanie

pevný bod
1. v přírodě trvale stabilizovaný bod,
2. stabilizovaný bod mimo pozorovaný objekt a jeho vlivy, jehož poloha se nemění
    A: fixed point
    F:
    N: Festpunkt r
    R:
    S: pevný bod

písemný operát evidence nemovitostí
součást operátu bývalé evidence nemovitostí; obsahoval výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků a seznam domů s čísly popisnými a staveb sčísly evidenčními
    A: written documentation of the real estate registry
    F:
    N: Schriftoperat s der Liegenschaftsevidenz
    R:
    S: písomný operát evidencie nehnuteľností

pixel, obrazový prvek
1. dvojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou v určitém dvojrozměrném rámci
2. nejmenší prvek zobrazovací plochy, jemuž lze nezávisle přiřadit barvu nebo intenzitu (šedi)
    A: pixel, picture element
    F:
    N: Bildelement s, Pixel s
    R:
    S: pixel

plán
půdorysné vyjádření objektů malého územního rozsahu ve velkém měřítku bez použití matematicky definovaných vztahů (kartografického zobrazení)
    A: plan
    F: plan m
    N: Plan r
    R:
    S: plán

plocha
1. ohraničené spojité dvojrozměrné geometrické primitivum, které je vymezeno jednou vnější neprotínající se hranicí a žádnou nebo více nesoustřednými a neprotínajícími se vnitřními hranicemi
2. geografický jev reprezentovaný sadou spojitých dat (např. výšek nebo teploty vzduchu)
    A: surface
    F: surface f
    N: Fläche e
    R:
    S: plocha

plošná deformace mapy
rozdíl mezi teoretickou a skutečnou plochou mapy (mapového listu), způsobený především vlivem teploty a vlhkosti a nestabilitou podložky mapy v procesu kopírování a tisku; stanovuje se výpočtem z měření rozměru mapového listu; udává se v %
    A: areal map distorsion
    F:
    N: Flächenverzerrung e der Karte
    R:
    S: plošná deformácia mapy

(plynulé) zvětšení / zmenšení, transfokace
postupná změna měřítka celého obrazu vyvolávající dojem pohybu celého segmentu nebo jeho části směrem k pozorovateli nebo od něho
POZNÁMKA - transfokací se obraz (dokument) nemění
    A: zoom(ing) in / out
    F:
    N: Zoomoperation e, Vergrösserung e / Verkleinerung e
    R:
    S:

počítačová grafika
1. metody a techniky sloužící k převádění dat na grafické zobrazení nebo naopak pomocí počítače
2. metody a techniky vytváření, manipulace, ukládání a zobrazování obrazů pomocí počítače
    A: computer graphics
    F:
    N: Computergraphik e, graphische Datenverarbeitung e
    R:
    S:

poddělené parcelní číslo
číslo, kterým se označují nové parcely, které vznikly dělením původní parcely; skládá se z čitatele (kmenové parcelní číslo původní parcely) a jmenovatele (číslo poddělení)
    A: fractional number of lot, fractional number of land parcel
    F:
    N: Bruchzahl e der Flurstücksnummer
    R:
    S: zlomkové parcelné číslo

podrobné bodové pole
soubor měřických bodů, jimiž se základní bodové pole doplní na hustotu potřebnou pro podrobné měření nebo vytyčování; dělí se na podrobné polohové, výškové a tíhové bodové pole
    A: detailed minor control
    F: réseau m géodésique de détail
    N: Kleinpunktfeld s; Detailpunktfeld s
    R:
    S: podrobné bodové pole

podrobný bod
bod předmětu měření zaměřovaný při podrobném měření
    A: detailed survey point
    F: point m détaillé
    N: Detailpunkt r
    R:
    S: podrobný bod

pokrytí
1. objekt, který využívá funkce pokrytí k získání jedné nebo více hodnot atributů pro každou přímou polohu v jejím časoprostorovém oboru
POZNÁMKA - například rastrový obraz, pokrytí polygonem nebo digitální výškovou maticí
2. sada tříd objektů se specifikovaným prostorovým rozsahem, kde jsou primitiva vzájemně propojena podle popisu topologie pokrytí
3. sada tematicky příbuzných dat považovaná za jednotku ; zpravidla představuje jednotlivé téma nebo vrstvu
4. ArcInfo formát pro uchovávání vektorových dat
    A: coverage
    F:
    N: Bedeckung e
    R:
    S: pokrytie

polární družice
družice pohybující se po polární dráze, tj. dráze, jejíž pohyb se liší pouze o malý úhel od dráhy, která spojuje oba zemské póly
    A: polar satellite
    F:
    N:
    R:
    S:

poledník
množina bodů na referenční ploše s konstantní zeměpisnou nebo kartografickou délkou
    A: meridian
    F:
    N: Meridian r
    R:
    S: poludník, meridián

politika jakosti
celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jakosti oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením
    A: quality policy
    F: politique f qualité
    N:
    R:
    S:

polohová přesnost
1. blízkost výsledků určení polohy skutečné hodnotě polohy
2. parametr jakosti popisující přesnost geografické polohy v sadě geografických dat
    A: position(al) accuracy
    F:
    N: Positionsgenauigkeit e
    R:
    S: polohová presnost´

polyedrické zobrazení, mnohostěnné zobrazení
kartografické zobrazení, při němž se jednotlivá pole zemského povrchu, tvořená zeměpisnou sítí, zobrazují do samostatných rovin tak, že společně vytvářejí mnohostěn; toto zobrazení bylo použito na území ČR při 3. vojenském mapování (1870-1883) pro zpracování tzv. speciální mapy v měřítku 1:75 000, přičemž rozměr lichoběžníků byl zvolen ve směru sever-jih 15´zeměpisné šířky a ve směru západ-východ 30´zeměpisné délky (měřeno od Ferra)
    A: polyhedric projection
    F:
    N: Polyederabbildung e
    R:
    S: mnohostenové zobrazenie, polyedrické zobrazenie

polygon
dvojrozměrné geometrické primitivum popsané jednou vnější hranicí a jednou nebo více vnitřními hranicemi
    A: polygon
    F:
    N: Polygon s, Masche e
    R:
    S: polygón

polygrafická kartografie
část kartografie, zabývající se reprodukcí, tiskem a knihařským zpracováním kartografických děl
    A: map production
    F:
    N: Kartenreproduktion e
    R:
    S: polygrafická kartografia

pomocná vrstevnice
zjednodušená horizontála přibližně zobrazující členité, zvláště uměle vytvořené terénní tvary, jejichž zobrazení základními vrstevnicemi by bylo nehospodárné; pomocné vrstevnice se nekótují
    A: intermediate contour
    F: courbe f figurative
    N: Zusatzhöhenlinie e; Hilfshöhenlinie e
    R:
    S:

popisná data, atributová data
tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů
    A: attribute data
    F:
    N: Atributtdaten spl
    R:
    S:

popisné číslo
číslo, kterým se označují všechny hlavní budovy v rámci obce nebo části obce s výjimkou budov pro individuální rekreaci, které se označují číslem evidenčním
    A: house registry number
    F:
    N: Ortslistennummer e
    R:
    S: súpisné číslo

potvrzení geometrického plánu
úkon, kterým katastrální úřad potvrzuje soulad dosavadního stavu výkazu výměr na geometrickém plánu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí a soulad s označením přidělených nových parcelních čísel; bez potvrzení se geometrický plán nemůže stát součástí listin o právních vztazích
    A: authentication of cadastral survey sketch
    F:
    N: Bestätigung e des Geometrischen Planes
    R:
    S: potvrdenie geometrického plánu

povýšení (SW nebo HW)
výrazné a výhodné zkvalitnění legálně drženého softwarového nebo hardwarového produktu
    A: upgrade
    F:
    N: Upgrade s, Aufrüstung e, Verbesserung e
    R:
    S:

pozemek
část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků
    A: plot, lot, land
    F: fonds m, bien-fonds m
    N: Grundstück s
    R:
    S: pozemok

pozemková kniha
veřejná kniha, ve které se vedla (v období od r. 1871 do r. 1950, částečně až do r. 1964) vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem
    A: property register, domesday book
    F: livre m foncier
    N: Grundbuch s
    R:
    S: pozemková kniha

pozemková parcela
pozemek, který není stavební parcelou
    A: parcel of land, plat (US), lot of ground
    F: parcelle f foncière
    N: Grundparzelle e
    R:
    S: pozemková parcela

pozemkový informační systém
1. systém sběru, uchovávání, kontroly, integrace, manipulace, analýzy a zobrazování dat o pozemcích, jejich využití a vlastnictví
2. geografický informační systém pro katastr a mapování využití půdy
    A: land information system (LIS)
    F:
    N: Landinformationssystem s
    R:
    S:

pozemkový katastr
geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků v bývalé Československé republice, vyhotovené podle zákona č. 177/1927Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) a vládního nařízení č. 64/1930; sloužil jako podklad pro vyměřování veřejných daní, pro zakládání, obnovování nebo doplňování veřejných knih a jejich map, pro zabezpečení držby, pro převody nemovitostí; vedl se od roku 1931 do roku 1956, ale v letech 1938 - 1956 již jeho vedení nebylo zcela spolehlivé
    A: cadastre of lands
    F:
    N: Grundkataster s (r)
    R:
    S: pozemkový kataster

pozemkový název
pomístní název jednotlivého obhospodařovaného pozemku (např. hon, pole) anebo seskupení pozemků, lesního pozemku (např. polesí) anebo neobhospodařované půdy
    A: name of lot, parcel name, plot name, name of a group of land parcels
    F:
    N: Grundstückname e, Gewanname r; Riedname r
    R:
    S: pozemkový názov, názov honu

pozemnostní arch
součást písemného operátu bývalého pozemkového katastru, která obsahuje soupis všech pozemků jednoho a téhož držitele nebo spoludržitelů v jednom katastrálním území
    A: land register sheet
    F:
    N:
    R:
    S:

požadavek
potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné
    A: requirement
    F: exigence f
    N:
    R:
    S:

pracovní stanice, (grafické) pracoviště
počítač s vyšší výkonností, vybavený výkonným procesorem a dalším vybavením(rozsáhlá paměť, velký pevný disk, špičková grafika, pokročilý operační systém)
    A: workstation
    F:
    N: Arbeitsplatz r, Graphik-Arbeitstation e
    R:
    S:

pravá hodnota
hodnota charakterizující veličinu za přesně definovaných podmínek, které existovaly v době měření veličiny
    A: true value
    F: valeur f vraie
    N: wahrer Wert r
    R:
    S:

primární systém
soustava trvalých bodů tvořících vytyčovací síť pro vytyčování polohy a výškových úrovní stavby; přesnost systému musí vyhovovat požadavkům kladeným na vytyčení hodnot geometrických veličin
    A: primary system
    F:
    N:
    R:
    S:

proces
soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy
    A: process
    F: processus m, procédé m
    N:
    R:
    S:

proces měření
soubor úkonů ke stanovení hodnoty veličiny
    A: measurement process
    F:
    N:
    R:
    S:

produkt
je definován jako výsledek procesu
    A: product
    F: produit m
    N:
    R:
    S:

produkt s přidanou hodnotou
produkt, který vznikl z jiného produktu zdokonalením a obohacením za účelem lepšího uspokojení potřeb uživatele
POZNÁMKA - v oboru geografické informace jde zpravidla o doplnění tematické nadstavby nad základní obecně zeměpisnou informací
    A: value added product
    F:
    N: Mehrwertprodukt r
    R:
    S:

profil
sada jedné nebo více základních norem (a je-li to vhodné) identifikace vybraných kapitol, tříd, volitelných variant a parametrů těchto základních norem, které jsou nezbytné pro provedení určité funkce
POZNÁMKA - základní normou je každá norma ISO/TC211 nebo jiné normy z oblasti informační technologie, které lze využít jako zdroje pro komponenty, pro něž lze sestavit průřezovou specifikaci nebo specifikaci výsledku
    A: profile
    F:
    N: Profil r
    R:
    S: profil

projekt
jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům včetně omezení daných časem, náklady a zdroji
    A: project
    F: projet m
    N:
    R:
    S:

prostorová analýza
proces, který umožňuje prostřednictvím operací, realizovaných nad geografickými daty, získat charakteristiky jimi reprezentovaných jevů
    A: spatial analysis
    F:
    N: räumliche Analyse e, Raumanalyse e
    R:
    S: priestorová analýza

prostorová data
data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, pamatovaná zpravidla ve formě souřadnic a topologie
    A: spatial data
    F:
    N: Raumdaten spl, Raumbezugsdaten spl
    R:
    S: priestorové dáta

prostorová informace
informace o lokalizovatelných jevech reálného světa
    A: spatial information
    F:
    N: Rauminformation e
    R:
    S: priestorová informácia

prostorová reference
1. popis polohy v reálném světě
2. souřadnice, textový popis nebo kodifikované jméno jako informace, k níž je možno vztáhnout polohu na zemském povrchu
    A: spatial reference
    F:
    N: räumliche Referenz e
    R:
    S:

prostorové rozlišení
nejmenší jednotka objektu reálného světa, která může být detekována
POZNÁMKA - ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země je rovna velikosti obrazového prvku (pixelu)
    A: spatial resolution
    F:
    N: räumliche Auflösung e
    R:
    S:

prostorový referenční systém
1. systém pro identifikaci polohy v reálném světě
2. popis toho, jak jsou geografické objekty rozmístěny v prostoru
    A: spatial reference system
    F:
    N: räumliches Bezugssystem s
    R:
    S: priestorový referenčný systém

průtisk, sítový tisk, sítotisk, serigrafie
způsob tisku, při němž obraz vzniká protlačováním barvy sítem
    A: (silk) screen printing, serigraphy
    F: sérigraphie f
    N: Siebdruck r, Serigrafie e
    R:
    S: sietotlač

prvotní doklad
doklad obsahující výchozí (nezprostředkované, originální, původní) informace vstupující do informačního systému
    A: primary document
    F:
    N: Primärunkunde e
    R:
    S: prvotný doklad

přejímací podmínky
podmínky, které je třeba splnit před přijetím dokončeného úkolu nebo procesu
    A: acceptance criteria
    F:
    N:
    R:
    S:

přesnost měření, vnitřní přesnost měření
těsnost shody mezi měřenými hodnotami získanými vícenásobným prováděním měřicího postupu za předepsaných podmínek
    A: precision of measurement
    F: précision f de mesure
    N: Präzision e
    R:
    S: presnost´ merania

přespolní pozemek
pozemek, jehož uživatel tvoří zemědělský závod a má sídlo v jiné obci; přespolní pozemky se evidovaly pro uživatele (zemědělské závody) v bývalé evidenci nemovitostí
    A: lot in another cadastral unit
    F:
    N: Überlandgrundstück s
    R:
    S: cezpoľný pozemok

převzorkování
úkon aplikovaný na obraz v bitové mapě, který změní původní počty bodů ve svislém a vodorovném směru
POZNÁMKA - zpravidla způsobí určitou ztrátu informace a rozostření obrazu
    A: resampling
    F:
    N: Resampling s, Umrechnung e
    R:
    S:

přezkoumání
činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů
    A: review
    F: revue f
    N:
    R:
    S:

příčné zobrazení, transverzální zobrazení
kartografické zobrazení, při němž osa kuželové nebo válcové zobrazovací plochy nebo normála zobrazovací roviny prochází rovinou rovníku referenčního elipsoidu nebo referenční koule
    A: transverse aspect (transverse case) of a map projection
    F:
    N: querachsige Abbildung e
    R:
    S:

přichycení, sestykování
proces přemístění reprezentace jevu za účelem jeho přesného ztotožnění se souřadnicemi jiného jevu
    A: snapping
    F:
    N: Einfangen s
    R:
    S:

přímá poloha
poloha popsaná souřadnicemi v přímém prostorovém referenčním systému
    A: direct position
    F:
    N: direkte Position e
    R:
    S: priama poloha

přímý prostorový referenční systém
prostorový referenční systém založený na souřadnicovém systému
    A: direct spatial reference system
    F:
    N: direktes räumliches Bezugssystem s
    R:
    S: priamy priestorový referenčný systém

příruční (indikační) katastrální mapa
otisk katastrální mapy, vyhotovený na tenké papírové lepence a vhodně doplněný a upravený pro polní katastrální službu; je součástí měřického operátu bývalého pozemkového katastru
    A: cadastre reference map
    F:
    N: Katasterhandkarte e
    R:
    S: príručná katastrálna mapa

původní mapa
mapa, která je výsledkem podrobného měření, fotogrammetrického vyhodnocení nebo vznikla jiným tvůrčím způsobem; je to mapa neodvozená
    A: source map
    F:
    N: Primarkarte e; Urkarte e
    R:
    S: povodná mapa

R

rasterizace
proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově definované obrazy
POZNÁMKA - vždy je provázen nevratnou ztrátou informace
    A: rasterization
    F:
    N: Vektor-Raster Konvertierung e, Rasterisierung e, Rasterung e
    R:
    S:

rastr
datová struktura založená na buňkách uspořádaných do řádek a sloupců, kde hodnota každé buňky reprezentuje hodnotu jevu; rastr je typem mříže
POZNÁMKA - tato struktura se obvykle používá k uchovávání obrazových dat
    A: raster
    F:
    N: Raster r
    R:
    S: raster

rastrová data, mřížová data (ISO 19123)
prostorová data vyjádřená formou matice buněk nebo pixelů
    A: raster data, gridded data
    F:
    N: Rasterdaten spl, Raster-Daten spl
    R:
    S: rastrové dáta

rastrová mapa
mapa založená na rastrovém datovém modelu
    A: raster map
    F:
    N: Rasterkarte e
    R:
    S:

reambulace mapy
jednorázové vyšetření, zaměření a zobrazení změn předmětů měření a šetření do dané mapy
    A: map updating
    F:
    N: Kartenreambulierung e
    R:
    S: reambulácia mapy

reambulovaný katastr
název stabilního katastru po jeho jednorázovém doplnění změnami vzniklými od jeho založení, s novým oceněním pozemků
    A: revised cadastre
    F:
    N: Reambulierter Kataster s (r)
    R:
    S: reambulovaný kataster

redukční kružítko
kružítko s posuvným bodem otáčení ramen, používané pro přenášení zmenšených nebo zvětšených délek ve stanoveném poměru
    A: proportional dividers pl
    F: compas m de proportion (de reduction)
    N: Umwandlungszirkel r, Reduktionszirkel r
    R:
    S: redukčné kružidlo

redukční lupa
lupa, opatřená zpravidla mřížkou, kterou lze pozorovat kresbu v určeném zmenšení
    A: reducing lens with grid for viewing drawings at smaller scales
    F: lentille f de réduction
    N: Verkleinerungsglas s, Reduktionslupe e
    R:
    S: redukčná lupa

referenční plocha
matematicky definovaná plocha, která nahrazuje zemské nebo jiné vesmírné těleso nebo jeho část, určená pro geodetické a kartografické výpočty
    A: reference surface
    F:
    N: (Karten)bezugsfläche e
    R:
    S: referenčná plocha

relační databáze
báze dat uspořádaná a zpřístupňovaná na základě relací
    A: relational database
    F:
    N: relationale Datenbank e, relationale Datenbasis e
    R:
    S:

reprezentační bod, centroid, definiční bod
bod, nesoucí identifikátor polygonu, zvolený vhodně uvnitř polygonu; jeho souřadnice představují jednoznačnou globální lokalizaci polygonu
    A: centroid
    F:
    N: Zentroid s
    R:
    S:

reprodukce map, kartografická polygrafie
soubor polygrafických a reprografických technik a technologií, používaných pro rozmnožování, tisk a knihařské zpracování map
    A: map reproduction
    F:
    N: Kartenreproduktion e, Kartenvervielfältigung e
    R:
    S: reprodukcia máp, kartografická polygrafia, rozmnožovanie máp

reprografie
technologický obor, který pro sdělování informací v pracovních soustavách využívá grafických technik nebo technik strojového zpracování a přenosu dat k rozmnožování informačních médií, k jejich převodu do jiné grafické formy, popř. ke strojové práci s nimi
    A: reprography
    F:
    N: Reprographie e
    R:
    S: reprografia

retuš, retušování
litografické nebo elektronické odstraňování závad na tiskových podkladech nebo meziproduktech (např. na negativech)
    A: retouching
    F:
    N: Retusche e
    R:
    S:

rozlišení
1. minimální vzdálenost mezi dvěma nezávisle měřenými nebo vypočítanými hodnotami, které mohou být odlišeny měřením nebo použitou analytickou metodou
2. počet bodů na jednotku, které je možno rozlišit při zobrazování nebo tisku
    A: resolution
    F:
    N: Auflösung e
    R:
    S:

rozměr
číselná hodnota geometrického parametru v definovaných jednotkách
    A: size
    F: dimension f (valeur numérique)
    N: Ausmass e
    R:
    S: rozmer

rozlišovací schopnost
vlastnost citlivé vrstvy rozlišit od sebe dva blízké detaily; udává se zpravidla počtem zřetelně rozlišitelných čar na cm
    A: resolution
    F:
    N: Auflösungsvermögen s
    R:
    S: rozlišovacia schopnosť

rozměrová stálost
schopnost materiálu (např. plastové fólie) dodržovat rozměry za určitého stavu teploty a vlhkosti
    A: dimensional stability
    F:
    N: Massbeständigkeit e
    R:
    S: rozmerová stálosť

rozpoznávání obrazců, rozpoznávání vzorů
1. automatická identifikace tvarů nebo konfigurací
2. získávání údajů zrozsáhlých datových souborů na základě rozpoznání vzorů získaných empirickým pozorováním nebo měřením
    A: pattern recognition
    F:
    N: Mustererkennung e
    R:
    S:

ruční digitalizace
metoda digitalizace, při níž operátor pohybuje kurzorem po mapě (grafické předloze) umístěné na desce digitizéru (tabletu)
    A: manual digitizing, manual digitalization
    F:
    N: manuelle Digitalisierung e
    R:
    S:

Ř

řízení jakosti
část managementu jakosti zaměřená na plnění požadavků na jakost
    A: quality control
    F: maîtrise f de la qualité
    N:
    R:
    S:

S

sada dat, datová sada
1. identifikovatelná kolekce dat
2. data tvořící logický celek v rámci určitého informačního systému
    A: data set, dataset
    F:
    N: Datensatz r, Datenset s
    R:
    S: súbor dát

sáh
délková jednotka v sáhové míře (1 délkový vídeňský sáh = 1,896484 m)
    A: fathom
    F:
    N:
    R:
    S: siaha

sazba
vyhotovení popisu mapy některou z polygrafických technik (např. ruční sazba, fotosazba) podle textové předlohy (rozpisu pro sazbu)
    A: typesetting
    F:
    N: Schriftsatz r
    R:
    S: sadzba

sběr dat
proces, při kterém dochází ke shromažďování dat a jejich uspořádání, aby mohla být použita v počítači
    A: data acquisition, data capture, data gathering
    F: saisie f des données
    N: Datenerfassung e, Datengewinnung e
    R:
    S:

sbírka listin
součást katastrálního operátu; obsahuje soubor listin a dalších podkladů stanovených zákonem, podle nichž byly provedeny změny údajů katastru nemovitostí; sbírku listin obsahovala i evidence nemovitostí, v pozemkovém katastru byla jednou z jeho podstatných částí; byla i součástí pozemkové knihy
    A: collection of documents
    F:
    N: Urkundensammlung e
    R:
    S: zbierka listín

sekční čára
1. rozhraní sousedních mapových listů,
2. vnitřní rámová čára na mapovém listě, která ohraničuje ze všech stran mapový obraz; sekční čáry rozdělují mapové dílo na jednotlivé mapové listy
    A: sheet line
    F:
    N: Kartenschnittlinie e
    R:
    S: sekčná čiara

sekundární systém
soustava
- charakteristických bodů (CHB) půdorysu prostorové stavby bez architektonických podrobností, které určují vhlavních rysech polohu, rozměr a tvar stavby; obdobný význam mají charakteristické body mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav,
- hlavních bodů (HB) osy liniové stavby ve vzájemně vymezené vzdálenosti; za HB je vhodné volit hlavní body oblouku,
- hlavních výškových bodů (HVB); jsou to body zpravidla mimo vytyčovanou stavbu a její vliv, ze kterých se vytyčují výškové úrovně
    A: secondary system
    F:
    N:
    R:
    S:

sémantická konzistence
logická konzistence, která bere do úvahy specifikace postihující sémantické aspekty geografické informace
    A: semantic consistency
    F:
    N: semantische Konsistenz e
    R:
    S: sémantická konzistencia

sémantická přesnost
parametr jakosti popisující přesnost sémantických aspektů geografických dat
    A: semantic accuracy
    F:
    N: semantische Genauigkeit e
    R:
    S: sémantická presnosť

server
1. datová stanice, která poskytuje prostředky ostatním datovým stanicím
2. řídící počítač lokální sítě (LAN); řídí předávání dat po síti a umožňuje stanicím v ní zapojeným přístup k datům a perifériím
    A: server
    F:
    N: Server r
    R:
    S: server

shoda
splnění požadavku
    A: conformity
    F: conformité f
    N:
    R:
    S:

silniční kniha
veřejná kniha, která se zakládala a vedla pro státní silnice; skládala se z polohopisného plánu a technické zprávy
    A: road register
    F:
    N: Strassenbuch s
    R:
    S: cestná kniha

simulace
napodobení procesu nebo objektu pomocí matematického popisu ; umožňuje zkoumat změny a varianty chování objektu a předvídat tak jeho reálnou činnost pomocí změny vstupních nebo jiných podmínek
    A: simulation
    F:
    N: Simulation e, Simulierung e
    R:
    S: simulácia

skenování
1. automatizované odvozování rastrových dat z analogových dat
2. automatizovaný proces převodu grafického podkladu po řádcích na digitální záznam v binární maticové formě
    A: scanning
    F:
    N: Abtasten s, Scannen s
    R:
    S:

skutečný rozměr
dosažený rozměr, zjištěný měřením
    A: actual size
    F: dimension f réelle
    N: Istmass s
    R:
    S: skutočný rozmer

slučka
mapová značka ve tvaru písmene S vyznačující příslušnost dvou nebo více uzavřených obrazců na mapě k témuž parcelnímu číslu
    A: symbol of unification
    F:
    N: Zugehörigkeitszeichen s
    R:
    S: zlučka (též slučka)

služba
1. schopnost, kterou se entita poskytovatele služby stává upotřebitelnou entitě uživatele služby na rozhraní mezi těmito entitami
2. systémová činnost, která poskytuje podporu jiným programům na nízké úrovni
    A: service
    F:
    N: Dienst r
    R:
    S: služba

směrodatná odchylka
druhá odmocnina disperze; v oblasti měření je totožná se základní střední náhodnou chybou; její odhad je druhá odmocnina empirické disperze
    A: standard deviation
    F:
    N: Standardabweickung e
    R:
    S:

soubor dat, datový soubor
soubor souvisejících záznamů uložených na paměťovém médiu
POZNÁMKA - záznamy by měly mít stejnou strukturu
    A: data file
    F:
    N: Datei e
    R:
    S: súbor dát

soubor geodetických informací
část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření
    A: file of survey data
    F: fichier m des informations géodésiques
    N: Datei e geodätischer Informationen
    R:
    S: súbor geodetických informácií

soubor popisných informací
část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech
    A: file of descriptive information
    F: dokumentation f littérale
    N: Datei e der Beschreiungsinformationen
    R:
    S: súbor popisných informácií

souřadnicový systém
1. systém, určený údaji o referenční ploše, orientaci sítě na ní, jejím měřítku, referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení
2. sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům (ČSN ISO 19111)
    A: coordinate system
    F: système m de coordonnées
    N: Koordinatensystem s
    R:
    S: súradnicový systém

souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
geodetický referenční systém České republiky, původně přijatý pro bývalé Československo; je definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí
    A: Datum of Unified Trigonometric Cadastral Net(work)
    F:
    N: System s des Einheitlichen Trigonometrischen Katasternetzes
    R:
    S: súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej

spektrální citlivost
citlivost látky na dopadající záření různých vlnových délek
    A: spectral sensitivity
    F: sensibilité f spectrale
    N: spektrale Empfindlichkeit e
    R:
    S:

spektrální charakteristika
1. charakteristika látky vyjadřující závislost na vlnové délce
2. reakce látek na dopadající elektromagnetické záření závisející na vlnové délce
    A: spectral characteristic
    F: caractéristique f spéctrale
    N: spektrale Charakteristik e
    R:
    S:

spektrální odrazivost
schopnost látek odrážet elektromagnetické záření různých vlnových délek
    A: spectral reflectancy
    F: réflectivité f spectrale
    N: Spektralreflexionsvermögen s
    R:
    S:

spolehlivost
souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a faktorů, které je ovlivňují - bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby
    A: dependability
    F: sûreté f de fonctionnement
    N:
    R:
    S:

sporná hranice
hranice (spojnice lomových bodů) mezi pozemky různých vlastníků nebo mezi obcemi, o které nebyla dosažena dohoda
    A: disputable boundary
    F:
    N: streitige Grenze e
    R:
    S: sporná hranica

správce dat
vedoucí organizace, která je zodpovědná za specifikace, sběr a údržbu dat, za návrh, platnost a zabezpečení souborů nebo báze dat
    A: data administrator
    F:
    N: Datenverwalter r
    R:     S:

spůlná hranice
v terénu neznatelná a neoznačená, ale na mapě vyznačená čára, která symetricky rozděluje pozemek plošně na dvě poloviny
    A: halving boundary
    F:
    N: Halbierungsgrenze e
    R:
    S: poliaca hranica

spůlná parcela
geometrický obraz pozemku rozděleného spůlnou hranicí; jeho ideální plošné poloviny náleží do dvou sousedních obcí nebo katastrálních území
    A: parcel of land divided into two equal ideal parts that belong to two different cadastral territories
    F:
    N: Halbparzelle e (arch.)
    R:
    S: poliaca parcela

srážka fotografického filmu
pravidelná nebo nepravidelná změna rozměrů fotografických filmů vlivem změny teploty a vlhkosti
    A: shrinkage of a film
    F:
    N: Filmschrumpfung e
    R:
    S: zrážka fotografického filmu

srážka papíru
změna rozměrů archu papíru v důsledku jeho hygroskopičnosti, způsobená vlhkostí, teplotou nebo příjímáním vody při tisku (map); je nižší ve směru výroby papíru než ve směru na něj kolmém; uvádí se v %
    A: shrinkage of paper
    F:
    N: Papierschrumpfung e
    R:
    S: zrážka papiera

stabilní katastr
název katastru vybudovaného na základě patentu Františka I. z roku 1817
    A: stable cadastre of 19th Century in Austrian Empire,
    F:
    N: Stabiler Kataster s (r)
    R:
    S: stabilný kataster

stavební parcela
pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří
    A: building plot
    F: parcelle f ? bâtir
    N: Baufläche e
    R:
    S: stavebná parcela

stěna
1. dvojrozměrné topologické primitivum
2. areál ohraničený hranou nebo sadou hran; stěny jsou topologicky připojeny k jejich ohraničujícím hranám a k jiným stěnám, které je obklopují, vzájemně se nepřekrývají a zcela vyplňují areál
    A: face
    F:
    N: Masche e
    R:
    S: stena

stereografická projekce, stereografické zobrazení
konformní azimutální zobrazení v normální (pólové) poloze, vznikající promítáním bodů na referenční kouli z protilehlého pólu; v obecné poloze bylo použito pro mapování většiny území SR před rokem 1891
    A: stereographic projection
    F:
    N:
    R:
    S: stereografická projekcia

stereotypie
způsob zhotovování a rozmnožování tiskových forem pro knihtisk odléváním z písmoviny
    A: (stereo)type processing
    F:
    N:
    R:
    S:

stopa oběžné dráhy
kolmý průmět dráhy na zemský povrch
    A: orbital path
    F:
    N:
    R:
    S:

strukturovaný dotazovací jazyk
normalizované rozhraní ISO k relačním databázím; je používán k definování a zpřístupnění databází a k manipulaci s daty uchovávanými v těchto databázích
    A: structured query language (SQL)
    F:
    N: strukturierte Abfragesprache e
    R:
    S:

strych
viz korec

super(im)pozice
1. ztotožnění několika obrazů v jednom okně a stejném souřadnicovém systému
2. položení průsvitné vrstvy s obsahem na jinou vrstvu
POZNÁMKA - např. ztotožnění ortofota s digitální katastrální mapou
    A: superposition (1), superimposition (2)
    F:
    N: Überlagerung e
    R:
    S:

svatoštěpánský systém
jeden z katastrálních souřadnicových systémů bývalého Rakousko-Uherska s počátkem v bodě věže sv. Štěpána ve Vídni a osou X v jeho poledníku
    A: St. Stephen datum
    F:
    N: System s St. Stefan
    R:
    S: svatoštefanský systém

světlotisk
tisková technika, u níž tiskovou formu tvoří skleněná deska, na níž se vytváří tónový obraz bez sítě z nabobtnalých částí želatinové vrstvy
    A: collotype
    F:
    N: Lichtdruck r
    R:
    S:

systém
soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků
    A: systém
    F: système m
    N:
    R:
    S:

systém managementu
systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů
    A: management systém
    F: système m du management
    N:
    R:
    S:

systém managementu jakosti
systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost
    A: quality management systém
    F: système m du management de la qualité
    N:
    R:
    S:

systém řízení báze dat
programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat
    A: database management system (DBMS)
    F:
    N: Datenbank-Managementsystem s
    R:
    S:

Š

školní kartografie
část kartografie, zabývající se tvorbou a zpracováním kartografických pomůcek určených pro potřeby výuky
    A: school cartography
    F:
    N: Schulkartographie e
    R:
    S: školská kartografia

špagety
formát digitálního uchovávání linií a bodů bez vzájemných relací
    A: spaghetti
    F:
    N: Spaghetti(daten) spl
    R:
    S:

štoček
tisková forma pro knihtisk; vyhotovuje se řezáním nebo rytím do dřeva, olova, linolea, leptáním do kovů nebo elektrolyticky, popř. elektrorytecky do kovů nebo plastových hmot
    A: engraving; cut
    F:
    N: Druckstock r, Klischee s
    R:
    S:

T

tablet viz digitizér

technický expert
osoba, která poskytuje specifické znalosti nebo provádí odborné posudky
    A: technical expert
    F:
    N:
    R:
    S:

technologie zpracování mapy
metoda, způsob, postup a techniky využívané při zpracování mapy
    A: technology of map production
    F:
    N: Technologie e der Kartenbearbeitung
    R:
    S: technológia spracovania mapy

tematická kartografie
část kartografie, zabývající se problematikou tvorby a zpracování tematických map
    A: thematic cartography
    F:
    N: thematische Kartographie e
    R:
    S: tematická kartografia

teoretická kartografie
část kartografie, zabývající se teoretickými a metodologickými problémy kartografie
    A: theoretical cartography
    F:
    N: theoretische Kartographie e
    R:
    S: teoretická kartografia

termografie
reprografická kopírovací technika, využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností termolabilních látek, vznikající účinkem infračerveného záření
    A: thermography
    F:
    N: Thermographie e
    R:
    S: termografia

těsnost shody měření, vnější přesnost měření
těsnost shody mezi výsledkem měření (měřené hodnoty) a pravé hodnoty nebo hodnoty měřené veličiny, která je považována za pravou
    A: accuracy of measurement
    F: exactitude f de mesure
    N: Messgenauigkeit e
    R:
    S:

textura
1. způsob vizuální úpravy povrchu počítačově vytvářeného tělesa navozující iluzi reálné hmoty
2. frekvence změn a uspořádání barev (stupňů šedi) v obrazovém souboru
    A: texture
    F: texture f
    N: Texture e
    R:
    S:

tezaurus, strukturovaný heslář
hierarchicky uspořádaný tematický slovník lexikálních jednotek, obsahující popisovače (deskriptory) a vztahy mezi nimi
POZNÁMKA - jde např. o synonymii, generalizaci, specifikaci
    A: theasurus
    F:
    N: Thesaurus r
    R:
    S:

tisk map
výrobní proces umožňující z tiskových forem rozmnožování map tiskem, nejčastěji ofsetovou technikou
    A: map printing
    F:
    N: Kartendruck r
    R:
    S: tlač máp

tolerance
algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem a dolním mezním rozměrem
POZNÁMKA - tolerance je absolutní hodnota bez znaménka, - u stavebních objektů se tolerance běžně vyžaduje jako mezní odchylka, čímž je tolerance implicitně vyjádřena.
    A: tolerance
    F: tolérance f
    N: Masstoleranz e
    R:
    S: tolerancia

topografická data
data o jevech vyskytujících se na zemském povrchu; zahrnují jevy reliéfu zemského povrchu, vodstva a antropogenní jevy
POZNÁMKA - vyjadřují lokalizaci jevů i jejich sémantiku
    A: topographic(al) data
    F:
    N: topographische Daten spl
    R:
    S: topografické dáta

topografická kartograrfie
část kartografie, zabývající se tvorbou a zpracováním topografických map
    A: topographic cartography
    F:
    N: topographische Kartographie e
    R:
    S: topografická kartografia

topologické primitivum
1. dílčí nebo úplný popis topologických aspektů objektu
2. topologický objekt reprezentující jedinečný nedělitelný prvek v rámci topologického komplexu a jeho vztahy k ostatním prvkům topologického komplexu
    A: topological primitive
    F:
    N: topologischer Primitiv r
    R:
    S: topologické primitívum

topologie
1. odvětví geometrie studující vlastnosti geometrických konfigurací, které jsou invariantní při spojitých transformacích
2. nemetrické diskrétní prostorové aspekty geografické informace
3. definování struktury prvků geosystému na základě jejich vztahů konektivity (vzájemného spojení) a kontinuity (vzájemné polohy) ; mapové prvky vytvářejí topologické struktury tvořené uzly, hranami a stěnami
    A: topology
    F:
    N: Topologie e
    R:
    S: topológia

trvale signalizovaný bod
bod na stanoveném objektu, vybudovaném pro jiné účely, kterého lze bez další úpravy použít jako jednoznačného záměrného cíle (např. střed makovice věže kostela)
    A: permanently targeted point
    F:
    N: dauerhaft signalisierter Punkt r
    R:
    S: trvalo signalizovaný bod

trvale stabilizovaný bod
bod, jehož poloha je zabezpečena i pro pozdější použití povrchovou měřickou značkou, popř. i jednou nebo více podzemními měřickými značkami, v některých případech jen podzemními značkami
    A: permanently monumented point
    F:
    N: Bodenpunkt r
    R:
    S: trvalo stabilizovaný bod

třída
1. popis sady objektů, které sdílejí stejné atributy, operace, metody, vztahy a sémantiku
2. kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na jakost produktů, procesů nebo systémů
    A: class
    F:
    N: Klasse e
    R:
    S: trieda

třída přesnosti mapování
charakteristika přesnosti mapování daná číselnou přesností podrobného bodového pole a podrobného měření; posuzuje se podle hodnot středních souřadnicových chyb nebo mezních odchylek
    A: class of precision of survey
    F:
    N: Genauigkeitsklasse e der Aufnahme
    R:
    S: trieda presnosti mapovania

U

údaj(e)
reprezentace skutečností, pojmů nebo instrukcí (návodů, pokynů) zpravidla v neformalizované podobě
POZNÁMKA - pro údaje ve formalizované (počítačově zpracovatelné) podobě se používá termín data
    A: data
    F: donnée f
    N: Angabe e, Daten spl
    R:
    S: údaj

údržba evidence nemovitostí
soustavné doplňování operátů evidence nemovitostí změnami a údaji podle listin nebo na podkladě šetření
    A: updating of real estate registry
    F:
    N: Fortführung e der Liegenschaftsevidenz
    R:
    S: údržba evidencie nehnuteľností

údržba evidenční mapy
soustavné udržování souladu obsahu evidenční mapy s obsahem pozemkové mapy
    A: updating of correction sheet
    F:
    N: Fortführung e des Korrekturblatts s, Fortführung e des Meldeblatts s
    R:
    S: údržba evidenčnej mapy

údržba mapy
soustavné doplňování mapy změnami jejího obsahu, které jsou v souladu se skutečností
    A: updating of a map
    F: mise f à jour
    N: Fortführung e der Karte
    R:
    S: údržba mapy

údržba písemného operátu evidence nemovitostí
soustavné doplňování písemného operátu evidence nemovitostí změnami a údaji zapsanými ve výkazu změn
    A: updating of descriptive document file of the cadastre of real estates
    F:
    N: Fortführung e des Schriftoperat der Liegenschaftsevidenz
    R:
    S: údržba písomného operátu evidencie nehnuteľností

údržba pozemkové mapy
soustavné doplňování předmětů měření zapsaných ve výkazu změn, případně předmětů šetření, do pozemkové mapy
    A: updating of cadastre map, updating of property map
    F:
    N: Fortführung e der Grundstückskarte e
    R:
    S: údržba pozemkovej mapy

údržba pracovní mapy
soustavné udržování souladu obsahu pracovní mapy s obsahem pozemkové mapy
    A: updating of fair sheet, smoot sheet
    F:
    N: Fortführung e der Arbeitskarte
    R:
    S: údržba pracovnej mapy

ukázka, demo
1. program, který je speciální neúplnou verzí původního programu ; jeho účelem je demonstrovat schopnosti původního programu, avšak neumožňuje rozsáhlé komerční využití
2. prezentační program, který na souboru snímků nebo animací ukazuje některé vlastnosti předváděného programu
    A: demo version, demo
    F:
    N: Demoversion e
    R:
    S:

ukládání dat
funkce systému řízení báze dat zabezpečující konverzi ukládaných dat a jejich uspořádání v souladu s organizací báze dat
POZNÁMKA - pro pamatování dat v paměti počítače se užívá termín uchovávání
    A: data storage, data storing
    F:
    N: Datenspeicherung e, Datensicherstellung e
    R:
    S:

univerzum diskurzu, oblast zájmu
náhled na reálný nebo hypotetický svět, který zahrnuje vše co je předmětem zájmu
    A: universe of discourse
    F:
    N: Ausschnitt der Welt r
    R:
    S: oblasť záujmu

úprava, edice, editace (dat)
režim vkládání nebo úpravy dat (doplnění, zrušení a změny) v rámci běžící aplikace; univerzální označení pro režim práce s daty a obecné manipulace s nimi
    A: editing
    F:
    N: Aufbereitung e
    R:
    S:

určení měřítka mapy
výpočetní postup, při kterém z délky odměřené na mapě (po korekci z deformace mapy a ze zobrazení) lze porovnáním s přímo měřenou délkou v terénu určit zmenšení délky na mapě oproti skutečnosti (měřítko mapy)
    A: map scale determination
    F:
    N: Massstabsbestimmung e der Karte
    R:
    S: určenie mierky mapy

určení polohy
zjištění polohy jevu vzhledem k referenčnímu systému
    A: positioning
    F:
    N: Positionierung e, Positionsbestimmung e
    R:
    S:

úředně oprávněný zeměměřický inženýr
fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle podmínek uvedených v příslušných předpisech
    A: licensed surveyor
    F:
    N: Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur r
    R:
    S:

uzel
1. bezrozměrné topologické primitivum
2. začátek nebo konec spojky nebo linie ; uzel může být sdílen několika liniemi
    A: node
    F:
    N: Knoten r
    R:
    S: uzol

V

vada
nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití
    A: defect
    F: défaut m
    N:
    R:
    S:

válcové zobrazení
kartografické zobrazení, při němž je zobrazovací plochou plášť válce, který se rozvine do roviny
    A: cylindrical projection
    F:
    N: Zylinderabbildung e
    R:
    S: valcové zobrazenie

validace
potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny
    A: validation
    F: validation f
    N:
    R:
    S:

vedení katastru nemovitostí
doplňování změn údajů katastru nemovitostí do souboru popisných informací a do souboru geodetických informací podle příslušných podkladů a zásad a vedení dokumentů v ostatních částech katastru nemovitostí
    A: updating of cadastre of real estates
    F: mise f à jour du cadastre m des biens-fonds
    N: Aktualisierung e des Liegenschaftskataster
    R:
    S: údržba katastra nehnuteľností

vedení souboru geodetických informací katastru nemovitostí
doplňování změn předmětů obsahu katastrální mapy do souboru geodetických informací katastru nemovitostí
    A: updating of survey information file of the cadastre of real estates
    F:
    N:
    R:
    S: údržba súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností

vedení souboru popisných informací katastru nemovitostí
doplňování změn údajů katastru nemovitostí do souboru popisných informací katastru nemovitostí
    A: updating of descriptive document file of the cadastre of real estates
    F:
    N:
    R:
    S: údržba súboru popisných informácií katastra nehnuteľností

vektor
1. na souřadnicích založená datová struktura obecně používaná k reprezentaci jevů zobrazených na mapách
2. kolekce uspořádaných souřadnicových dvojic (x,y) reprezentující liniový geografický nebo geometrický objekt
3. základní stavební prvek vektorové grafiky ; čára definovaná v kartézském souřadnicovém systému svým počátečním a koncovým bodem
    A: vector
    F:
    N: Vektor r
    R:
    S: vektor

vektorizace
1. odvozování vektorových dat z analogových nebo rastrových dat
2. proces poloautomatického nebo automatického odvozování vektorových dat z rastrových dat podporovaný technickými a programovými prostředky
    A: vectorization
    F:
    N: Raster-Vektor-Konvertierung e
    R:
    S: vektorizácia

vektorová data
1. data reprezentovaná geometrickými primitivy
2. polohová data ve formě souřadnic konců úseček, bodů, poloh textů apod.
    A: vector data
    F:
    N: Vektordaten spl, Vektor-Daten spl
    R:
    S: vektorové dáta

vektorová mapa
mapa v digitální formě zaznamenaná vektorovými daty
    A: vector map
    F:
    N: Vektorkarte e
    R:
    S:

virtuální realita
napodobení reálného prostoru a činností člověka v něm pomocí počítačových zařízení
    A: virtual reality
    F:
    N: virtuelle Realität e
    R:
    S:

vizualizace
způsob viditelné grafické reprezentace numerických dat nebo způsob velmi přesvědčivé grafické reprezentace méně srozumitelných grafických dat
    A: visualization
    F:
    N: Visualisierung e
    R:
    S: vizualizácia

vlastnická hranice
hranice mezi pozemky různých vlastníků
    A: (real) property boundary
    F:
    N: Eigentumsgrenze e
    R:
    S: vlastnícka hranica

vlícovací bod
1. bod sloužící pro geometrickou transformaci nejčastěji obrazových dat do souřadnicového systému
2. bod stanovené přesnosti, vhodně umístěný v terénu, případně fotogrammetricky signalizovaný a na měřickém snímku identifikovatelný; skupina vlícovacích bodů slouží k určení měřítka výsledného fotogrammetrického vyhodnocení nebo k překreslení měřických snímků a zpravidla i k určení polohy a výšky předmětů měření v daném souřadnicovém a výškovém systému
    A: ground control point
    F: point m de calage
    N: Passpunkt r
    R:
    S: vlícovací bod

vodní kniha
veřejná kniha, která obsahovala právní nároky na užívání vody a práva vztahující se na vodní toky
    A: water areas register
    F:
    N: Wasserbuch s
    R:
    S: vodná kniha

vojenská kartografie
část kartografie, zabývající se tvorbou a zpracováním vojenských map
    A: military cartography
    F:
    N: Militärkartographie e
    R:
    S: vojenská kartografia

vojenské kartografické dílo
kartografické dílo vytvořené orgány ministerstva obrany; zahrnuje všechny typy a druhy kartografických výrobků geografické služby Armády České republiky
    A: military cartographic product
    F:
    N:
    R:
    S: vojenské kartografické dielo

vojenský zeměpisný atlas
soubor všeobecněgeografických, politických a tematických map z celého světa (nebo z vybrané zájmové oblasti) s důrazem na krizové oblasti a oblasti potenciálních mezinárodních konfliktů, doplněný o textové, tabulkové, grafické a jiné informace s vojenskogeografickou tematikou
    A: military geographic atlas
    F:
    N:
    R:
    S: vojenský zemepisný atlas

voxel
1. trojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou v určitém trojrozměrném rámci
2. nejmenší element v trojrozměrném bitmapovém prostoru, který je definován třemi souřadnicemi jednoho ze svých rohů
    A: voxel
    F:
    N: Volumenelement s
    R:
    S:

volba zobrazení
určení kartografického zobrazení podle tvaru, velikosti a polohy území a požadovaných vlastností mapy
    A: choise of projection
    F:
    N:
    R:
    S: vol´ba zobrazenia

vrstevnice
čára na mapě, spojující místa stejných výšek zemského reliéfu
    A: contour line
    F: courbe f de niveau
    N: Höhenlinie e; Schichtlinie e
    R:
    S: vrstevnica

vrstevnicový interval; interval vrstevnic
výškový rozdíl mezi sousedními vrstevnicemi
    A: contour interval
    F: équidistance f des courbes de niveau
    N: Höhenlinienabstand r
    R:
    S: interval vrstevnic

vrstva
tematicky úzce vymezená sada prostorových dat, týkajících se jednoho tématu nebo majících společný atribut, vztažená k jednotnému souřadnicovému systému, který umožňuje integraci s jinými vrstvami, společnou analýzu a prezentaci
    A: layer
    F: couche f
    N: Ebene e
    R:
    S:

všeobecná kartografie
nauka o mapách; souhrn všeobecných poznatků o mapách, o jejich historii, zpracování, třídění, využívání apod.
    A: general cartography
    F:
    N: allgemeine Kartographie e
    R:
    S: všeobecná kartografia

výběrová směrodatná odchylka
kladná odmocnina výběrového rozptylu definovaná jako: s =
kde s je výběrová směrodatná odchylka, xi měřené hodnoty, aritmetický průměr a n počet měření
    A: standard deviation
    F: écart-type
    N: Standardabweichung e
    R:
    S: výberová smerodajná odchýlka

vydání kartografického díla
předání kartografického díla k veřejnému používání; veřejné rozšiřování kartografického díla
    A: map issue
    F:
    N: Kartenausgabe e
    R:
    S: vydanie kartografického diela

vyhledávání dat
1. zpřístupnění věty, která byla vložena do báze dat nebo konceptuálního schématu nebo která je odvoditelná z jiných vět uložených v bázi dat nebo v konceptuálním schématu
2. zjišťování, zda mezi daty existují data předepsaných vlastností
    A: retrieval (1), search (2)
    F:
    N: Datenaufsuchen s
    R:
    S:

vyjádření prostorových referencí, georeferencování
proces určení vztahu mezi polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému a geografickou resp.mapovou polohou
    A: georeferencing
    F:
    N: Georeferenzierung e
    R:
    S: georeferencovanie

výměnný formát dat
kódový záznam dat, který se používá k přenosu mezi jednotlivými programy nebo zařízeními
    A: data exchange format, data interchange format
    F:
    N: Datenaustauschformat s
    R:
    S: výmenný formát dát

výměra parcely
vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry
    A: parcel area, area of a lot
    F: contenance f de la parcelle
    N: Gesamtfläche e der Flurstückes
    R:
    S: výmera parcely

výška oběžné dráhy
vzdálenost mezi bodem na oběžné dráze a jeho kolmým průmětem na zemský povrch
    A: orbital height, orbital altitude
    F: altitude f de l´orbite
    N:
    R:
    S:

vytvoření reálného obrazu počítačem
tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu objektu, charakteristik scény a okolí
    A: rendering
    F:
    N: Rendering s
    R:
    S:

vytyčení
úkony, kterými se v terénu nebo na dosavadních objektech vyznačují vytyčovacími značkami geometrické prvky umožňující výstavbu nebo přestavbu staveb na určeném místě, v předepsaném rozměru a tvaru
    A: laying-out, setting-out (UK), staking-out (US)
    F:
    N: Absteckung e, Abstecken s
    R:
    S: vytýčenie

vytyčovací odchylka (mezní)
1. algebraický rozdíl mezi skutečnou a projektovanou hodnotou vytyčovací veličiny
2. vytyčovací odchylka stanovená z odchylek ve dvou kolmých směrech jako odmocnina ze součtu čtverců
3. hodnota, která může být překročena pouze se stanovenou (malou) pravděpodobností; je stanovena na základě analýz a je zpravidla násobkem směrodatné odchylky
    A: setting-out deviation
    F:
    N: Absteckurgstoleranz e
    R:
    S: vytyčovacia odchýlka

vzhled jevu
1. abstrakce jevů reálného světa
POZNÁMKA - normou ISO 19104 je definován jako nositel jejich podstatných vlastností, podle nichž jsou jevy druhově rozpoznatelné (obecné pojetí z teorie poznání)
2. modelový obraz geografické entity reálného světa, který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy nebo sada takových entit se společnou hodnotou atributu
POZNÁMKA - užší definice v oboru geografické informace, kde lze v praxi použít termínu geoprvek, resp. geografický prvek
3. útvar ve vrstvě prostorových dat (jako např. bod, linie nebo polygon), který reprezentuje geografický objekt
    A: feature
    F:
    N: Objekt r, Geo - Objekt r
    R:
    S: geoprvok, charakteristický znak

Z

zákazník
organizace nebo osoba, která přijímá produkt
    A: customer
    F: client m
    N:
    R:
    S:

Základní báze geografických dat (ZABAGED)
digitální topologickovektorový topografický model území České republiky, odvozený z mapového obrazu Základní mapy ČR 1:10 000 (ZM 10) v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému baltském - po vyrovnání
    A: Fundamental Base of Geographic Data
    F:
    N: Grundbasis der geographischen Daten e
    R:
    S:

základní rozměr
referenční rozměr použitý v projektové dokumentaci a při realizaci k určení požadovaného (cílového) rozměru; k tomuto rozměru se vztahují odchylky, které jsou v ideálním případě nulové
    A: target size
    F: dimension f recherchée
    N:
    R:
    S: základný rozmer

základní bodové pole
soubor bodů geodetických základů
    A: basic control
    F: réseau m géodésique
    N: fundamentales Festpunktfeld s
    R:
    S: základné bodové pole

základní vrstevnice
vrstevnice o výšce dělitelné základním vrstevnicovým intervalem
    A: principal contour, index contour
    F:
    N: Haupthöhenlinie e; Zählhöhenlinie e
    R:
    S: základná vrstevnica

zápisník (měřených údajů)
tiskopis pro záznam, popř. výpočet měřických údajů
    A: field book
    F: carnet m
    N: Messungsvordruck r
    R:
    S: zápisník (meraných údajov)

zdroj (dat)
1. organizační místo, jednotka nebo informační systém, který poskytuje konkrétní data
2. hodnota nebo prostředky, které splňují dané požadavky
POZNÁMKA - například soubor dat, služba, doklad, osoba nebo organizace
    A: (data) source
    F:
    N: Datenquelle e
    R:
    S: zdroj (dát)

zemské desky
první veřejné knihy; sloužily k zabezpečení vlastnických práv šlechty na nemovitosti; evidovala se v nich pouze panská (dominikální) půda
    A: land registry of nobility and free towns
    F:
    N: Landtafeln epl
    R:
    S: krajinské dosky

zhlazení, vyhlazení
1. proces odstraňování nespojitostí a ostrých vrcholů křivek ve vektorových kreslicích programech
2. dílčí proces generalizace geografické, resp. kartografické informace, který upravuje liniové jevy nebo hranice areálových jevů za účelem zlepšení jejich estetického vzhledu
    A: smoothing
    F:
    N: Glättung e, Glätten s
    R:
    S:

zhušťovací bod
geodetický bod zřízený pro zhuštění základního polohového bodového pole
    A: (net) densification point
    F:
    N: Einschaltpunkt r
    R:
    S: zhusťovací bod

zjednodušení
dílčí proces generalizace geografické, resp. kartografické informace, který na liniových jevech nebo hranicích areálových jevů vypouští méně významné tvary
    A: simplification
    F:
    N: Vereinfachung e, Vereinfachen s
    R:
    S:

zkouška
stanovení (hodnoty) jednoho nebo několika znaků podle určitého postupu
    A: test
    F:
    N:
    R:
    S:

znak a charakteristika
rozlišující vlastnost
    A: characteristic
    F:
    N:
    R:
    S:

zobrazení v normální poloze
kartografické zobrazení, při němž osa kuželové nebo válcové zobrazovací plochy nebo normála zobrazovací roviny prochází severním a jižním pólem referenčního elipsoidu nebo referenční koule
    A: normal aspect (normal case) of a map projection
    F:
    N: normalachsige Abbildung e
    R:
    S: zobrazenie vnormálnej polohe

zobrazení v obecné poloze, obecné zobrazení, šikmé zobrazení
kartografické zobrazení, ve kterém osa kuželové nebo válcové zobrazovací plochy, resp. normála zobrazovací roviny prochází středem referenčního elipsoidu nebo referenční koule a svírá s rovinou rovníku obecný úhel
    A: obligue aspect (oblique case) of a map projection
    F:
    N: schiefachsige Abbildung e
    R:
    S: zobrazenie vo všeobecnej polohe

zobrazení v příčné poloze, rovníkové zobrazení, ekvatoreální zobrazení
kartografické zobrazení, při němž osa kuželové nebo válcové zobrazovací plochy nebo normála zobrazovací roviny prochází rovinou rovníku referenčního elipsoidu nebo referenční koule
    A: transverse aspect (transverse case) of a map projection
    F:
    N: querachsige Abbildung e
    R:
    S: zobrazenie vpriečnej polohe

zobrazovací plocha
rovina nebo do roviny rozvinutelná plocha, na kterou se zobrazují body z referenční plochy pomocí matematických vztahů tak, aby mohly být vyjádřeny v pravoúhlých rovinných souřadnicích
    A: projection surface
    F:
    N: Abbildungsfläche e
    R:
    S: zobrazovacia plocha

zobrazovací rovina
rovina, na kterou se zobrazují body z referenční plochy pomocí matematických vztahů tak, aby mohly být vyjádřeny v pravoúhlých rovinných souřadnicích
    A: plane of projection
    F:
    N: Abbildungsebene e
    R:
    S: zobrazovacia rovina

zobrazovač, displej
1. výstupní zařízení, které zobrazuje data
2. přední část obrazovky monitoru
    A: display
    F:
    N: Bildschirmgerät s, Sichtgerät s
    R:
    S:

zpracování dat
systematické, často programové provádění operací s daty
POZNÁMKA - například řazení, třídění, výpočet
    A: data processing
    F:
    N: Datenverarbeitung e
    R:
    S:

způsobilost
schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který splní požadavky na tento produkt
    A: capability
    F:
    N:
    R:
    S:

zvýrazněná vrstevnice
základní vrstevnice, jejíž výška je dělitelná zvoleným násobkem (obvykle čtyř nebo pěti-násobkem) základního vrstevnicového intervalu; zvýrazňuje se tlustší čarou
    A: thickened contour
    F: courbe f maîtresse
    N: verstärkte Haupthöhenlinie e
    R:
    S: zvýraznená vrstevnica

Ž

železniční kniha
veřejná kniha, která obsahuje soupis všech pozemků železnice sloužících veřejné dopravě; na její zřízení bylo uděleno právo vyvlastnění, služebnosti apod.; kniha se vedla od 3. 10. 1930 do 31. 3. 1964
    A: railway register
    F:
    N: Eisenbahnbuch s
    R:
    S: železničná kniha


Aktualizováno: 01. 10. 2004