Slovník VÚGTK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru geografická informace (268)
A
adresa (GI)
agregácia (GI)
agregácia dát (GI)
aktualizácia databázy (GI)
aktualizácia súboru (GI)
analógové dáta, analógové údaje (GI)
animácia (GI)
aplikácia (GI)
aplikačná schéma (GI)
archív (GI)
asociácia (GI)
atribút (GI)
atribútová tabul'ka (GI)
automatická kartografická generalizácia (GI)
automatizovaná digitalizácia (GI)
automatizovaná generalizácia (GI)
automatizovaná modelová generalizácia (GI)
automatizovaná objektová generalizácia (GI)
B
bajt (GI)
báza dát geografických názvov (GI)
báza geografických dát, geografická databáza (GI)
báza kartografických dát (GI)
bezplatný softvér (GI)
bezšvová báza dát (GI)
bitmapa (GI)
bod (GI)
bunka (GI)
C
certifikačná autorita (GI)
cloud (GI)
cloudové spracovanie údajov (GI)
Č
časová presnosť (GI)
časová rozlíšitel'nost' (GI)
časová schéma (GI)
časový referenčný systém (GI)
časový súradnicový systém (GI)
D
dáta, údaje (GI)
databáza, báza dát (GI)
dátový sklad (GI)
dátum obrazu (GI)
definičný bod (GI)
demo (GI)
digitalizované obrazové dáta (GI)
digitálna mapa (GI)
digitálne dáta, digitálne údaje (GI)
digitálny model georeliéfu (DMG) (GI)
digitálny model povrchu (GI)
digitálny model územia (GI)
digitálny obraz (GI)
digitálny výškový model (GI)
distribuovaná báza údajov, rozptýlená báza údajov (GI)
dokument (GI)
doména (GI)
drôtený model (GI)
dvojklik (GI)
E
e-learning (GI)
editácia (GI)
entita (GI)
európska priestorová údajová infraštruktúra (INSPIRE), európska infraštruktúra pre priestorové informácie (GI)
export dát, export údajov (GI)
F
firmvér (GI)
formát dát (GI)
funkcia (GI)
funkčná norma (GI)
G
geodatabáza (GI)
geografická informácia, geoinformácia (GI)
geografická informačná veda (GI)
geografické dáta (GI)
geografický identifikátor (GI)
geografický informačný systém (GI)
geografický objekt (GI)
geografický značkovací jazyk (GI)
geoinformatika (GI)
geokód (GI)
geomatika (GI)
geometrická konzistentnost' (GI)
geometrické primitívum (GI)
geoportál (GI)
georeferencovanie (GI)
geosystém (GI)
geovizualizácia (GI)
gigabajt (GI)
globálna infraštruktúra priestorových dát (GI)
grabovanie, ripovanie (GI)
grafické zobrazenie (GI)
H
helpdesk (GI)
hrana (GI)
hranica, ohraničenie (GI)
hyperlink (GI)
hypertextový prenosový protokol (GI)
I
identifikátor (GI)
implementácia (GI)
implicitná hodnota (GI)
import dát, import údajov (GI)
informácia (sg.), informácie (pl.) (GI)
informačná a telekomunikačná technológia (GI)
informatika (GI)
infraštruktúra (GI)
infraštruktúra (digitálnych) geografických dát (údajov) (GI)
infraštruktúra cloudu (GI)
infraštruktúra pre priestorové dáta (GI)
infraštruktúra pre priestorové informácie (GI)
interakčná digitalizácia (GI)
interoperabilita (GI)
J
jav (GI)
K
katalóg kódovania objektov a atribútov (GI)
klasifikácia (GI)
klient (GI)
klik (GI)
kódovanie (GI)
kompatibilita (GI)
kompozícia (GI)
kompresia dát, kompresia údajov (GI)
konceptuálna schéma (GI)
konceptuálny model (GI)
konverzia údajov (dát) (GI)
krivka (GI)
kryptoanalýza (GI)
kryptografia (GI)
kryptológia (GI)
kvadrantový strom (GI)
kvalita (GI)
L
logická konzistentnost' (GI)
lokálna počítačová sieť (GI)
M
magnetické záznamové médium (GI)
mapová kompozícia (GI)
maticové dáta (GI)
medzinárodná norma (GI)
menu (GI)
metadáta, metaúdaje (GI)
metajazyk (GI)
miesto (GI)
množina dát, množina údajov (GI)
model (GI)
modelovanie (GI)
modelovo orientovaná generalizácia (GI)
modernizácia, vyššia verzia (GI)
mozaikovanie (GI)
mriežka (GI)
N
národná infraštruktúra priestorových dát (GI)
národná norma (GI)
národná sada priestorových objektov (GI)
nepravidelná trojuholníková sieť (GI)
nepriama poloha (GI)
nepriamy priestorový referenčný systém (GI)
norma (GI)
normalizácia (GI)
normatívny dokument (GI)
O
objekt (GI)
objekt, geoobjekt (GI)
objektovo orientovaná báza údajov (GI)
objektovo orientované programovanie (GI)
objektovo orientovaný systém (GI)
oblasť záujmu (GI)
obrazové dáta, obrazové údaje (GI)
obrys (GI)
ohraničujúci pravouholník (GI)
ochrana dát, ochrana údajov (GI)
ortografický obraz (GI)
otvorený GIS (GI)
P
pixel (GI)
plocha (GI)
počítačová grafika (GI)
počítačová kartografia (GI)
pokrytie (GI)
pole (v geoinformatike) (GI)
polygón (GI)
popisné údaje (GI)
poskytovatel' informácií (GI)
poskytovatel' služieb (GI)
prevzorkovanie (GI)
priama poloha (GI)
priamy priestorový referenčný systém (GI)
priestorová analýza (GI)
priestorová informácia (GI)
priestorová referencia (GI)
priestorová schéma (GI)
priestorové dáta, prostorové údaje (GI)
priestorové rozlíšenie (GI)
priestorový referenčný systém (GI)
prihlásenie (GI)
prístupové právo (GI)
produkt s pridanou hodnotou (GI)
profil (GI)
programovací jazyk (GI)
R
raster (GI)
rastrová mapa (GI)
rastrovanie (GI)
rastrové dáta (GI)
rastrový procesor (GI)
regionálna norma (GI)
relačná databáza (GI)
rendering (GI)
rozhranie (GI)
rozľahlá počítačová sieť (GI)
rozlíšenie (GI)
rozpoznávanie vzorov (GI)
rozšíriteľný značkovací jazyk (GI)
S
sémantická konzistentnosť (GI)
sémantická presnosť (GI)
simulácia (GI)
skenovanie (GI)
služba (GI)
snepovanie (GI)
softvér (GI)
softvérová licencia (GI)
spojka (GI)
spracovanie dát, spracovanie údajov (GI)
správa údajov (GI)
správca údajov (dát) (GI)
spravovanie súboru (GI)
stena (GI)
súbor údajov (dát) (GI)
superpozícia (GI)
súradnicový referenčný systém obrazu (GI)
surové dáta (GI)
systém riadenia databázy (bázy údajov) (GI)
Š
škálovateľnosť (GI)
špagety (GI)
štandardný dopytovací jazyk (SQL) (GI)
T
technická špecifikácia (GI)
tenký klient (GI)
terabajt (GI)
textúra (GI)
tezaurus (GI)
topografické dáta, topografické údaje (GI)
topológia (GI)
topologické primitívum (GI)
topologický vzťah (GI)
transfokácia, zoomovanie (GI)
trieda (GI)
tučný klient (GI)
U
údaj(e) (GI)
údajový model (GI)
údajový typ (GI)
ukladanie dát, ukladanie údajov (GI)
určenie polohy (GI)
uzol (GI)
V
vektor (GI)
vektorizácia (GI)
vektorová mapa (GI)
vektorové dáta, vektorové údaje (GI)
virtuálna realita (GI)
vizualizácia (GI)
voľný softvér (GI)
voxel (GI)
vrstva (GI)
vstupné údaje, vstupné dáta (GI)
vyhľadanie údajov (dát) (GI)
vyhľadávací dotaz (GI)
výmenný formát dát (GI)
výstupné údaje, výstupné dáta (GI)
vyťažovanie dát (GI)
vzdialenostná zóna (GI)
W
webová mapová aplikácia (GI)
webová mapová služba (GI)
webové služby (GI)
webový mapový portál (GI)
webový portál (GI)
webový server (GI)
Z
Základná báza geografických dát (GI)
záznam dát (údajov) (GI)
zber dát, zber údajov (GI)
zdieľanie (GI)
zdroj dát (GI)
zhladzovanie (GI)
zhoda (GI)
zjednodušenie (GI)
zobrazenie (GI)
VÚGTK © 2005 - 2018