Slovník VÚGTK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | P- | pa | pe | | pl | po | pr | | ps | pt |
P-kód
pahorkatina
pacht
pachtýř
paleogeografická mapa, rekonstrukční mapa
paleokartografie
paleta
panchromatická vrstva
panchromatický film
panorama
pansharpening
pantograf
pantografická fréza
paperback
papír
papírovina
paprskový svazek, paprskový trs
paralaktická diferenciální aberace
paralaktická lať
paralaktická polygonometrie
paralaktické měření délek, paralaktická metoda
paralaktický článek
paralaktický článek s pomocnou základnou
paralaktický článek s vodorovnou základnovou latí, paralaktický článek se základnovou latí
paralaktický pořad
paralaktický úhel
paralelní lom, souběžný lom
parametr geometrické přesnosti (GDOP)
parametr horizontální přesnosti (HDOP)
parametr přesnosti (DOP)
parametr přesnosti času (TDOP)
parametr přesnosti polohy (PDOP)
parametr přesnosti relativní polohy (RDOP)
parametr vertikální přesnosti (VDOP)
parametry objektivu
parcela
parcelace
parcelní číslo
parcelní protokol
parifikát
parketování, řídčeji mozaikování, mozaika
pás propustnosti
pasážník
pasivní dálkový průzkum Země
pasivní družice
pasivní senzor
pásmový čas
pásová mapa
pásové kovové pravítko
pata mapové značky
patitul, předtitul
pauzovací papír, snímkový papír, průsvitný papír, transparentní papír
pentagon
permanentní stanice pro příjem signálů GNSS, permanentní stanice
perovka, perokresba
perový negativ
perspektivní pohled
pestrá barva
pevná měřická přímka
pevnost (papíru) v lomu
pevný bod
pevný bod podrobného polohového bodového pole (PBPP)
pikýrovací jehla, pikýrka
písemný operát
písemný operát evidence nemovitostí
písemný operát pozemkového katastru
písmenná značka, alfanumerická značka
písmový výplněk
pixel, obrazový prvek
plakátová mapa, mapový poster
plán
planetární aberace
planiglóby, mapy polokoulí
planimetr
planimetrie
planimetrování
planisféra
planografie
plastika mapy
plastová fólie
plátěná vazba
platné vydání
plavební mapa
plný operační stav
plný tón
plocha
plomba (k nemovitostem)
plombování
plošná barva
plošná deformace mapy
plošná hmotnost
plošná jednotka
plošná nivelace
plošná nivelační síť (PNS)
plošné měřítko
plošné zkreslení
plošný stavební objekt, plošná stavba
plstěncová strana papíru, lícová strana papíru
pobřežní čára
pobřežní mapa
počáteční operační stav
počítačová grafika
poddělené parcelní číslo
podélný lom
podélný posun
podélný profil
podélný překryt leteckých měřických snímků
podélný sklon snímku (φ)
podíl
podílové spoluvlastnictví
podklad mapy
podkladová kopie
podkladový tisk
podlepování map
podmínka kolinearity
podmínka komplanarity
podniková evidence pozemků
podobnostní transformace
podrobná lokalizace objektu
podrobná mapa
podrobná triangulace
podrobné bodové pole
podrobné měření
podrobné polohové bodové pole (PPBP)
podrobné tíhové bodové pole (PTBP)
podrobné výškové bodové pole (PVBP)
podrobné vytyčování objektu
podrobnější údaj katastru nemovitostí
podrobný bod
podrobný polohový bod
podrobný výškový bod
podtisk mapy
podtitul
podzemní bod
podzemní prostora
podzemní stavba
podzemní značka
podzimní bod, bod podzimní rovnodennosti
pohledová mapa
pohyblivá hranice katastrálního území
pohyblivost
pojmenování nebytového prostoru
poklepání, dvojkliknutí
pokrytí
pokrytí signálem
pokrytí území mapami
pól
polarizační brýle
polarizační rozlišení
polární diagram
polární družice
polární kruh
polární metoda
polární planimetr
polární prvky
polární souřadnice
pole (v geoinformatice)
pole zeměpisné sítě
poledník
poledníkový oblouk, meridiánový oblouk
poledníkový pás, meridiánový pás
politická mapa
politická obec
politický atlas
politika kvality, politika jakosti
polohopis
polohopisná mapa
polohopisné mapování, mapování polohopisu
polohopisný náčrt
polohová přesnost
polohové připojení
polohové určení nemovitosti a katastrálního území
polohový geodetický bod
poloplátěná vazba
polotónová fotografie
polotónový obraz
polotučné písmo
pólová vzdálenost
polyedrické zobrazení, mnohostěnné zobrazení
polyester
polyesterová fólie
polygon
polygonizace
polygonometrie
polygonová síť
polygonová strana, strana polygonového pořadu
polygonový bod
polygonový pořad
polygraf
polygrafická výroba
polygrafie, polygrafický průmysl
polyvinylalkohol (PVA)
polyvinylchlorid (PVC)
polyvinylchloridová fólie
poměr signál/šum
poměr zmenšení
poměr zvětšení
pomístní jméno, anoikonymum
pomístní názvosloví
pomocná (rozvinutelná) zobrazovací plocha
pomocná kopie
pomocná vrstevnice
pomocný (měřický) náčrt
pomocný měřický bod
pootočení
pootočení snímku (κ)
popis mapy
popisek
popisná data, atributová data
popisné číslo budovy
popisovací šablona
popisování mapy
popisové pole
porovnání styku (mapových listů)
porovnávací bod
porovnávací etalon
portál veřejné správy
portál, webový portál, rozcestník
pořad
pořadí barev
poříční polygonový pořad
poskytovatel služeb
Postelovo azimutální zobrazení
postup měření
postupy generalizace
posun
posun hodin
posunutý klad mapových listů
posuvné měřítko, posuvka
poštovní směrovací číslo
potisknutelná plocha (papíru)
potištěná plocha (papíru)
potvrzení geometrického plánu
potvrzení platnosti dat, validace
povinný výtisk
povrchová měřická značka
povýšení, modernizace
pozemek
pozemková kniha
pozemková mapa
pozemková parcela
pozemková reforma
pozemková správa
pozemková trať
pozemkové úpravy, arondace pozemků
pozemkový informační systém
pozemkový katastr
pozemky sloučené do půdního celku
pozemní fotogrammetrie
pozemní lanová dráha
pozemní laserový skener; terestrický laserový skener; statický laserový skener
pozemní měřický snímek
pozemní rozšiřující systém
pozemní stanice pro komunikaci s družicemi, pozemní anténa
pozemní vzdálenost vzorků
pozemnostní arch
poziční astronomie
pozitivní kopie
pozitivní reprodukční proces
pozitivní rytí do vrstvy
poznámka k druhu pozemku
poznámka o právech k nemovitostem
poznámka o sporné hranici
poznámka spornosti
poznámky v pozemkové knize
pozorovací rovina
pozorovaný bod
pozorovatel dálkově řízeného letadla
požadavek
pracovní cyklus letecké měřické komory
pracovní etalon
pracovní mapa
pracovní měřítko
pracovní stanice, grafické pracoviště
pragmatika znakového systému
práh pohyblivosti
praktická kartografie, aplikovaná kartografie, užitá kartografie
pramenná mapa
pravá anomálie
pravá deklinace
pravá hodnota
pravá hodnota veličiny, skutečná hodnota veličiny
pravděpodobná kruhová chyba
pravidelná údržba (mapy); cyklická údržba (mapy)
právní vztah k nemovitosti
právo hospodaření
právo hospodařit
pravoúhelníková vytyčovací síť
pravoúhlá rovinná síť
pravoúhlé rovinné souřadnice
pravý greenwichský čas
pravý horizont
pravý hvězdný čas
pravý jarní bod
pravý místní čas
pravý sluneční den
preciznost
prehistorická mapa
primární etalon
primární laboratoř
primární metoda
primární systém
princip měření
procentová tečková mapa
proces
proces měření
prodejna služebních map
prodloužená stupnice
produkční tisk
produkt
produkt s přidanou hodnotou
profil
programovací jazyk
programové vybavení, programové prostředky, software
prohlášení konkurzu proti vlastníku nemovitosti
prohlížecí služba
projekční centrum
projekt
projekt kartografického díla (mapy)
projekt mapování
projektivní transformace, kolineární transformace
projektová hodnota vytyčované veličiny
projektování kartografického díla
projektování znakových systémů
projetí (strojem)
proměnné měřítko (mapy)
propadlina
propagační mapa
proporcionální generalizace
proporcionální značka
prospektová mapa
prostorová analýza
prostorová data
prostorová informace
prostorová reference
prostorová síť
prostorové rozlišení
prostorové schéma
prostorový diagram, stereodiagram
prostorový objekt
prostorový referenční systém
prosvětlovací stůl
prosvícení
prosvítání tisku, pronikání barvy
protilehlý poledník
protínání
protínání vpřed
protínání zpět
protokol o kontrolním měření
protokol o vytyčení hranice pozemku
protokol o vytyčování, vytyčovací protokol
proudnice
provažovaná úsečka, promítaná úsečka
průhledná předloha
průhyb
průhyb pásma
průměr
průměrování
průmět vnějšího obvodu budovy na terén
průmysl 4.0
průmyslová geodézie
průmyslová metrologie
průnik vnějšího obvodu budovy s terénem
průsečík souřadnicové sítě
průsečík zeměpisné sítě, průsečík geografické sítě
průseková fotogrammetrie
průsvitka
průsvitka popisu mapy, koncept popisu mapy
průsvitná předloha
průsvitnost barvy, transparence barvy
průsvitnost papíru, transparence papíru
průtisk, síťový tisk, sítotisk, serigrafie
prvek
prvek mapy
prvek prostorové polohy
prvky oběžné dráhy, elementy oběžné dráhy, dráhové elementy, orbitální keplerovské elementy
prvky vnější orientace
prvky vnitřní orientace
první vydání
prvotní doklad
prvotní doklad evidence nemovitostí
předběžné vydání
předkupní právo
předloha barev, litomaketa
předloha pro rytí
předloha změn
předmět kartografického znázorňování
předmět kartografie
předmět měření
předmět měření polohopisu
předmět měření výškopisu
předmět šetření
předpis kresby a výpočtu výměr
předpis oprav
předpovědní mapa
předsádka
předzcitlivěná tisková deska
přehled kladu mapových listů
přehled měřických náčrtů, klad měřických náčrtů
přehled úhrnných údajů evidenčních listů
přehled vytyčovací sítě, výkres vytyčovací sítě
přehled záznamů podrobného měření změn
přehledná mapa, generální mapa
přehledný náčrt bodového pole
přehledný terén, volný terén
přechodné stanovisko
přejímací podmínky
překreslení snímku
překreslovač
překryt (mapových) listů
překrývací mapa
přenášení čtvercovou sítí
přenášení obsahu mapy, překreskení obsahu mapy
přenosný etalon
přenosový válec, ofsetový válec
přepočet měřítka
přepracované vydání
přepracování původní mapy
přerušovaná čára
přerušovaná dráha tělesa na kosmickém snímku
přesná nivelace (PN)
přesná polohová služba, služba přesného určování polohy
přesnost
přesnost analogové mapy
přesnost kresby
přesnost mapování
přesnost mapy
přesnost měření
přesnost měřicího přístroje, exaktnost měřicího přístroje
přesnost metody podrobného měření
přesnost soutisku
přesný fotogrammetrický skener
přespolní pozemek
přestavek
přestavová podložka, nivelační podložka
přetisk (obrazu mapy)
přetisk (vytištěné mapy)
přetiskový papír
přetočení čísla týdne GPS
přetvoření, deformace
převod číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby
převodové měřítko
převýšení, výškový rozdíl
převzatá hranice
převzorkování
přezkoumání
přibližné měřítko
přibližovací mapa
příčné měřítko, transverzální měřítko
příčný lom
příčný posun
příčný profil
příčný překryt leteckých měřických snímků
příčný sklon snímku (ω)
přídatné spoluvlastnictví
přídavek (archů) papíru
přídělové řízení
přídělový plán
přidružený bod
přihlášení (do systému)
přichycení, sestykování
přílohová mapa, mapová příloha
příložná mapa, vedlejší mapa
příložný (měřický) náčrt
přímá komparační měřická metoda
přímá měřická metoda
přímá poloha
přímé měření
přímé měření délek
příměrné pravítko
přímý prostorový referenční systém
přímý tisk
případ použití
připojovací bod
připojovací měření
připojovací směr
připojovací strana
příprava stroje k tisku
přírodní jev
přírodní zdroj záření
přirozené stereoskopické vidění, přirozené prostorové vidění
příruční (indikační) katastrální mapa
příruční atlas
příruční mapa
příslušnost hospodařit
příslušnost hospodařit s majetkem státu
příslušnost k organizační složce právnické osoby
příslušnost k vlastníku nemovitosti
příslušnost parcely ke katastrálnímu území
přistávací mapa
přístupové právo
přítisk, vtisk
pseudodružice
pseudoizočára
pseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum
pseudostatické měření
pseudovzdálenost
ptačí perspektiva
půda ležící ladem
půdní celek
půdní druh, textura půdy, druh půdy
půdní fond
půdní kryt
půdní mapa, pedologická mapa
půdní typ
půdorysná značka
půlící bod oblouku
půllist (mapy)
pushbroom senzor
původní mapa
původní měření
původní pozemek
VÚGTK © 2005 - 2018