Informace o semináři

Název Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Eva Barešová

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Ing. Květa Olivová

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 16. - 18. června. 2015
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 349

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

16. června

Lektoři: Ing. Petr Polák; JUDr. Eva Barešová; Ing. Květa Olivová

•Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem •Právní úprava zeměměřictví •Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN •Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem •Právní úprava zeměměřictví •Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN •Pozemkový katastr ČR •Jednotná evidence půdy •Evidence nemovitostí •Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí •Obsah a členění KN •Vedení KN •Vytyčování hranic pozemků •Geometrické plány

17. června

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

•Technickohospodářské mapování •Základní mapa ČR velkého měřítka •Obnova katastrálního operátu •Pozemkové úpravy •Vytyčování hranic pozemků •Státní mapové dílo velkých měřítek •Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy •Geografické informační systémy •Geodetické referenční systémy •Geodetické základy •Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS

18. června

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Jiří Lechner, CSc.

•Terminologie •Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření •Geometrická přesnost ve výstavbě •Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti •Měření posunů stavebních objektů •Další technické předpisy •Podrobné měření polohopisu •Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy •Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady •Postupy při vytyčení prostorové polohy staveb •Podrobné vytyčení •Postupy kontrolního měření •Vyhotovení geodetických podkladů pro projekt •Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení