Výzkumný útvar Geodezie a geodynamika

Výzkumná činnost

Výzkumný útvar Geodezie a dynamiky je zaměřen na:

  • vědecké aspekty určování polohy metodou GNSS
  • popis podrobné struktury tíhového pole Země a matematické metody fyzikální geodézie
  • dynamika drah UDZ a studium gravitačního pole metodami družicové geodézie
  • výzkum periodických časových variací tíhového pole Země (zemských slapů)
  • výzkum recentních pohybů zemského povrchu lokálního a regionálního rozsahu
  • studium rotace Země

Geodetická observatoř Pecný

GOPE

Geodetická observatoř Pecný je pracovištěm experimentálního geodetického výzkumu. Observatoř je vybavena zařízením pro astrometrická, gravimetrická a GPS pozorování, slapovou laboratoří, termokomorou a je uzpůsobena také pro testování geodetických přístrojů, gravimetrů a techniky GPS. V okolí observatoře je vybudováno testovací geodetické bodové pole a testovací základna GPS.

Observatoř je referenční stanicí GPS České republiky, jedním ze základních výškových bodů, absolutním tíhovým bodem, srovnávacím astronomickým bodem československé astronomicko-geodetické sítě a také stanicí nového evropského referenčního rámce GPS - EUREF.

Mezinárodní spolupráce

Při realizaci projektů spolupracuje útvar geodézie a geodynamiky s řadou zahraničních vědeckých institucí, především s NOAA, Silver Springs, USA a GeoForschungsZentrum, Potsdam, SRN a s mnoha dalšími, soustředěnými v MAG a v sekci C Středoevropské iniciativy. Pod badatelský výzkum je možno též zařadit činnost analytických subcenter EUREF (Evropské referenční rámce). Jde zejména o subcentrum "GOPE" pro zpracování permanentních pozorování technologie GPS v rámci "EUREF Permanent Network", subcentra pro tvorbu přesných poloh družic systému NAVSTAR v kvazireálném čase a subcentra pro "GPS meteorologii" - určování obsahu vodních par v atmosféře na základě pozorování technologií GPS.

Pracovníci útvaru geodézie a geodynamiky zastávají vědecké funkce v Mezinárodní asociaci geodézie (MAG), v sekci C - geodézie Komitétu věd o Zemi Středoevropské iniciativy(CEI/C), v Komitétu pro výzkum kosmického prostoru (COSPAR), v zahraničních vědeckých společnostech a v redakčních radách mezinárodních časopisů. Dále je útvar zapojen do několika mezinárodních projektů.

V MAG je to především členství ve výkonném výboru, funkce národních zástupců v komisi 5 (zemské slapy) a komisi 10 (globální a regionální sítě) a dále členství ve speciální komisi pro matematické a fyzikální základy geodézie, v komitétu pro výuku, ve speciálních studijních skupinách 3.164 (přístroje a metody letecké gravimetrie), 3.166 (modelování a interpretace lokálního tíhového pole), skupiny "dlouhodobé variace rotace Země" a "kalibrace gravimetrů". V sekci C Středoevropské iniciativy je to funkce národního zástupce za ČR, mezinárodního koordinátora projektu C1 (spojení geodetických sítí), národního koordinátora za ČR mezinárodního geodynamického projektu CERGOP, funkce vedoucího studijní skupiny č.6 (CEGRN a přesné určování výšek) a č.8 (geotektonika Střední Evropy) projektu CERGOP a členství ve studijních skupinách č. 3 (referenční rámce CEGRN), č.4 (standardizace dat a zpracovatelská centra) a č.1 (troposférická refrakce) projektu CERGOP jakož i funkce národního zástupce ve speciální studijní skupině sekce C pro standardizaci vysokoškolské výuky ve státech CEI. V komitétu COSPAR je to členství v panelu "Dynamika umělých družic a kosmických sond". Dále jsou pracovníci útvaru členy Americké geofyzikální unie, Kanadské geofyzikální unie, Evropské geofyzikální společnosti a členy mezinárodních redakčních rad mezinárodních vědeckých periodik Journal of Geodesy, Journal of Geodynamics, Studia Geophysica et Geodaetica a dalších.

Kromě výkonu vědeckých funkcí je útvar aktivně zapojen do mezinárodního projektu EUREF (Evropský referenční rámec), realizovaného pod záštitou MAG provozováním asociovaného analytického centra, do projektu EUVN (Evropská výšková síť) činností centra pro přípravu dat a analytického centra a mezinárodního geodynamického projektu CERGOP, realizovaného pod záštitou CEI/C, účastí v mezinárodních observačních kampaních, činností analytického centra a vedením studijních skupin.

Další aktivity

Tři pracovníci útvaru geodézie a geodynamiky vykonávají pedagogickou činnost na vysokých školách (Fakulta stavební ČVUT v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta UK), jeden zastává funkci předsedy geodetické sekce Českého národního komitétu geodetického a geofyzikálního, dva jsou členy komisí pro doktorské disertace (DrSc.). Dále jsou pracovníci útvaru členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze, VUT v Brně a STU v Bratislavě, členy meziresortní pracovní skupiny pro geodetické základy, jeden je členem terminologické komise ČÚZK. Pracovníci útvaru jsou též členy oborových komisí doktorandského studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Přírodovědecké fakultě UK, Stavební fakultě ČVUT, Stavební fakultě VUT v Brně a Vysoké škole báňské v Ostravě. Každoročně je v útvaru vypracováno 6 - 8 recenzních posudků vědeckých pojednání předložených k publikaci v ČR nebo v zahraničních periodicích. Od počátku činnosti Grantové agentury ČR bylo touto agenturou podporována řada grantových projektů, předložených pracovníky útvaru, další granty udělilo MŠMT na mezinárodní spolupráci a jeden zahraniční grant udělila EU. V útvaru je také rozvíjena konzultační a poradenská činnost a v omezeném rozsahu jsou rovněž vykonávány speciální geodetické práce, převážně využívající techniky GPS a ověřování a testování techniky GPS různých výrobců. Pracovníci útvaru každoročně vystupují jako lektoři na několika seminářích k otázkám geodetických základů.