prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Narozen: 21. 9. 1965

Pracovní pozice: vedoucí výzkumného útvaru Geodézie a geodynamiky, vědecký tajemník VÚGTK

Vzdělání: absolvent ČVU/ FSt. v Praze (Ing. v roce 1989) a University New Brunswick ve Frederictonu v Kanadě vědeckou hodnost PhD. obhájil v r. 1999, habilitoval na docenta v r 2003 na ČVUT v Praze, jmenován profesorem geodézie na ČVUT v r. 2007.

Jazyková vybavenost: angličtina, němčina

Praxe: jako pracovník VÚGTK od r. 1989 působil ve funkcích vědecký tajemník (2009 – 2012 a opakovaně od r. 2017) a vedoucí útvaru Geodezie a geodynamiky (2009 – 2012 a opakovaně od r. 2016). Pracovník Univerzity Calgary v Kanadě (1999 – 2001) a Geodetického ústavu ve Stuttgartu v SRN (2002-04), docent a později jako profesor geodézie na oddělení Geomatiky Katedry matematiky Západočeské univerzity v Plzni (2004 – dosud). Proděkan FAV pro výzkum a vnější vztahy ZČU v Plzni (2010 – 2012), předseda Národního komitétu pro FIG (2007 – 2017) a ředitel Evropského centra excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost, FAV ZČU v Plzni (2011 – dosud). Člen mezinárodní redakční rady časopisů Journal of Geodesy (2003 – 11) a Journal of Geodetic Science (2010 – dosud), podoborové komise Grantové agentury ČR Vědy o Zemi a vesmíru (2004 – 2009) a 9 studijních a pracovních komisí Mezinárodní asociace geodézie (IAG), čestný titul Fellow of the IAG (2007), viceprezident a prezident Mezikomisního komitétu pro teorii IAG (2007 – dosud), garant doktorandského studijního programu Geomatika ZČU v Plzni, předseda oborové rady doktorandského studijního programu Geomatika ZČU v Plzni, člen rady VÚGTK (2007 – dosud), člen výkonného výboru IAG (2015 – dosud), člen výkonného výboru GGOS (2015 – dosud), člen dozorčí rady GFÚ AV ČR (2013 – dosud), recenzent mezinárodních geodetických a geofyzikálních časopisů a oponent projektových návrhů pro grantové agentury USA, VB, Kanady, SRN, Rakouska, Švýcarska, Nizozemí, Švédska aj. Autor 110 recenzovaných publikací (72 na WoS, h-index 15), 75 výzkumných zpráv a 220 příspěvků na mezinárodních konferencích. Hlavní řešitel 4 projektů GAČR, hlavní řešitel projektu ESA programu GOCE+ a spoluřešitel projektů TAČR.