Ing. Jiří Lechner, CSc.

Narozen: 27. 5. 1953

Pracovní pozice: vedoucí výzkumného útvaru Metrologie a inženýrská geodézie

Vzdělání: absolvent Moskevského institutu inženýrů geodezie, leteckého snímkování a kartografie/ MIIGAiK (1977), doktorské studium (CSc.) ukončil v roce 1991

Jazyková vybavenost: ruština, němčina

Praxe: od promoce v r. 1977 je pracovníkem VÚGTK, jako pracovník Geodetické observatoře Pecný (1977-1981), dále pracoval v útvaru inženýrské geodezie (1981-1993) a je vedoucím útvaru Metrologie a inženýrská geodezie od 2. 7. 1993, dosud. Je správcem státního etalonu délek 24 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041, školitelem a členem zkušební komise ČÚZK pro získání oprávnění úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, členem „Rady pro metrologii“ u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, členem technické normalizační komise Geometrická přesnost ve výstavbě a členem Terminologické komise ČÚZK (od r. 1993 – dosud). Autor a spoluautor více než 60 odborných článků, výzkumných zpráv, technických předpisů a ČSN (73 0405, 73 0415, 73 420-1, 73 420-2, 73 0423), zejména Terminologického slovníku geodézie, kartografie a katastru (1998) a výkladového 6ti jazykového Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí (od r. 2006 – dosud). Významnou měrou přispěl k rozvoji metrologického zabezpečení prací v rezortu ČÚZK. Pod jeho vedením získala metrologická laboratoř VÚGTK akreditaci na kalibrace délkových a úhlových měřidel dle evropských norem pro systém kvality, která má autorizaci na ověřování stanovených měřidel pro oblast regulované sféry a v mezinárodním významu se stala členem evropského metrologického sdružení EURAMET. Hlavní řešitel 2 projektů BETA u TA ČR a projektů programu PRM u ÚNMZ.

Publikační činnost