V rámci vytvořeného znalostního (expertního) systému pro podporu rozhodování založeného na geodatech byly implementovány čtyři základní úlohy nad soubory geodat: klasifikace digitálních rastrových obrazů metodou Bayesovské klasifikace, geometrická transformace digitálních rastrových obrazů (georeferencování) novou vlastní metodou elastické konformní transformace, určení parametrů tíhového pole Země včetně transformace výšek (mezi elipsoidickými a normálními) s využitím nového vlastního kvazigeoidu a analýza deformací nástroji strain analysis s určením charakteristik přesnosti výsledných polí tenzorů deformací. Přitom účelem projektu bylo vytvořit potřebné technologie pro implementaci uvedených čtyř základních úloh, zahrnující výsledky uskutečněného teoretického výzkumu. Současně s tím tyto technologie realizovat novými softwarovými nástroji pro sofistikované výpočty na geodatech dostupnými pro širokou odbornou veřejnost. Provádění výpočtů je tak nyní možné prostřednictvím webových služeb na Internetu a jsou zdarma dostupné komukoliv po registraci.