Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Cílený výzkum a vývoj

Podle pravidel o státní podpoře výzkumu a vývoje prostřednictvím ČÚZK a pravidel pro financování této oblasti zpracovává útvar GIS a KN projekty, které získal v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru (GEOPLAN)
Projekt je z programu Akadamie věd České republiky pro Informační společnost, tématického programu "II. Národní program výzkumu - TP2"Cílem projektu je rozvoj informačních technologií ve sféře tvorby aktualizačních souborů pro státní správu zeměměřictví a katastru. Vyřešení podmínek přímé datové aktualizace souborů informačního systému katastru nemovitostí prostředky vzdálené přístupu k datům a využitím možností webové komunikace.
Termín: 31. 12. 2006 Řešitel projektu: Ing. Milan Kocáb, MBA
 
Management geografických informací a znalostí (SPRAVADAT)
Projekt je z programu Akademie věd České republiky pro Informační společnost, tématického programu "II. Národní program výzkumu - TP2."Cílem projektu je vytvoření uceleného systému managementu geografických informací a znalostí a jejich uplatnění v praktických aplikacích. Vyřešení tvorby, uložení a distribuce velkých datových souborů typu katastr nemovitostí, Státní mapa 1 : 5000, báze geografických dat apod. Součástí projektu je vytvoření metainformačního systému pro geodeta. VUGTK řeší oblast geodat resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2008 Řešitel projektu: Ing. Milan Kocáb, MBA
 
Navigační a logistické systémy (NAVLOG)
Projekt je z programu Akadamie věd České republiky pro Informační společnost, tématického programu "II. Národní program výzkumu - TP2" Základním cílem projektu je vyvinuti modulárního logistického GIS systému, sloužícího pro potřeby českého aplikovaného a průmyslového výzkumu a pro výběr optimálních praktických řešení pro energetiku a dopravní telematiku VUGTK řeší oblast metodiky testování navigačních systémů a provádění optimalizace přesnosti a užitých metod.
Termín: 31. 12. 2008 Řešitel projektu: Ing. Milan Kocáb, MBA
 
Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase (MOBILDAT)
Projekt je z programu Akadamie věd České republiky - Informační společnost, tématického programu "II. Národní program výzkumu - TP2" Cílem řešeného projektu je vytvořit základní infrastrukturu pro on-line vkládání prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení. Řešiteli bude vytvořena serverová služba, která bude tvořit rozhraní mezi distribuovaným GIS a mobilním zařízením uživatele. Služba také poskytne možnost interaktivních korekcí vkládaných údajů přímo v terénu a výrazně usnadní a zrychlí proces aktualizace dat v GIS. VUGTK řeší oblast velkoměřítkového mapování a tvorby digitálních náčrtů.
Termín: 31. 12. 2008 Řešitel projektu: Ing. Milan Kocáb, MBA
 
Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nemovitostí
Kontroly styku k.ú., věcná břemena do ISKN a námitkové řízení, komunikace MicroGEOS Nautil s ISKN a DATAZ, legislativní změny a MicroGEOS Nautil, orientační mapa a tvorba náčrtů, 3D katastr.
Termín: 31. 12. 2007 Řešitel projektu: Ing. Milan Kocáb, MBA
 
Rozvoj postupů a metod při obnově katastrálního operátu a při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli
Výzkum a vývoj digitálního ZPMZ, přechod na nový formát V8, vývoj náčrtů obnovy operátu až po DKM, vedení katastrální mapy v rastrové podobě.
Termín: 31. 12. 2007 Řešitel projektu: Ing. Jana Zaoralová
 
Rozvoj postupů a metod na podporu plnění dalších úkolů v rámci projektu Národní geoinformační infrastruktury
Metainformační systém o katastrálních územích, dopady INSPIRE na ZABAGED, vývoj standardů pro výměnu geodat, generalizace prvků hranic a budov z ISKN do ZABAGED, úprava nástroje pro tvorbu SM5 podle návrhu pracovní skupiny, variantní návrh budoucí plně automatizované a časově nenáročné tvorby a obnovy SM5.
Termín: 31. 12. 2007 Řešitel projektu: Ing. Tomáš Cajthaml
 
Standardizace a normalizace v oblasti geografické informace/geomatiky a komunikačních procesů v oblasti zeměměřictví a katastru
Aktualizace terminologického slovníku, výzkum tezauru v návaznosti na terminologický slovník, výzkum a vývoj řízení kvality geodet.
Termín: 31. 12. 2007 Řešitel projektu: Ing. Tomáš Cajthaml, Mgr. Pavel Vaniš


Celkem je zobrazeno 8 projektů


Naposledy aktualizováno: