Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický


Útvar 21  - Geografické informační systémy
a katastr nemovitostí


Zaměření výzkumného týmu - základní informace a charakteristika prací výzkumného týmu Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Cílený výzkum a vývoj - vědecko-výzkumné programy řešené v útvaru 21 v roce

MicroGEOS Nautil - programový systém schválený ČÚZK pro tvorbu digitálních katastrálních map

Dikat - programový systém pro tvorbu digitálních katastrálních map a tvorbu vytyčovacího náčrtu, záznamu podrobného měření změn a geometrického plánu

Informace KN,   (Informace KN Plus) - programový systém pro tvorbu výstupních sestav souboru popisných informací z dat katastru nemovitostí ČR

Prezentace, školení a semináře - prezentace VÚGTK, semináře, školení, kurzy a jejich zaměření

Hospodářská a obchodni činnost - provádění scanovacích prací, transformace výkresových souborů, vektorizace rastrových podkladů, zpracování pozemkových úprav

Seminář k Databázi překážek - projekt pro Ministerstvo dopravy ČR - CG942-064-910

Pokud máte jakýkoliv dotaz kontaktujte nás.


Naposledy aktualizováno: