Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Hospodářská a obchodní činnost

Obchodní činnost útvaru GIS a KN nabízí uživatelům tyto programové produkty:


DIKAT v. 6

Systém pro tvorbu a vedení informačních systémů o území a automatizované vyhotovení geometrického plánu

Systém DIKAT je nadstavbou nad platformu MicroStation SE a J. Pracuje nad databází Oracle 9i nebo MS SQL (MSDE), která je volně ke stažení.

Produkt je určen zejména zeměměřičům a pracovníkům, kteří přijímají a využívají data informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) od katastrálních úřadů. Je určen též pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, pracovníkům velkých lesních závodů a vojenských správ, pracovníkům provádějícím pozemkové úpravy a osobám, které potřebují pracovat se soubory popisných informací (SPI) a se soubory geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí (KN) České republiky.

Cenik


DIKAT PÚ v. 5.2

Systém je určen pro řešení komplexních pozemkových úprav v rámci jednoho katastrálního území

Nová verze, která navazuje na předešlé úspěšné verze systému DIKAT je postavena na databázi ORACLE. Je doplněna o řadu nových funkcí: Import a export souboru výměnného formátu VFK, transformace rastru, Final apod.

Slouží především pracovníkům geodetických kanceláří, kteří se zabývají tvorbou komplexních pozemkových úprav a kteří předávají nebo přijímají data od katastrálních úřadů.
Systém DIKAT PÚ je odvozen ze systému, kterým jsou na všech katastrálních úřadech na území České republiky vedeny digitální katastrální mapy. Pro uživatele DIKAT PÚ to znamená, že oba systémy jsou funkčně plně kompatibilní.
Systém DIKAT PÚ pracuje jako aplikační nadstavba systému MicroStation 95, SE, J v operačním systému WIN95/2000/NT a XP.

Cenik


DIKAT GP v. 5.1

Systém je určen pro tvorbu a vedení informačních systémů o území a automatizované vyhotovení geometrického plánu

Nová verze navazující na předešlé úspěšné verze systému DIKAT je postavena na databázi Visual FoxPro. Je doplněna o řadu nových funkcí: Import souboru výměnného formátu VFK, který obsahuje část katastrálního území, transformace rastru, manažer Archiv dat, který slouží ke snadnému připojování rastů, kladů mapových listů a souborů DKM, apod.
Slouží především zeměměřičům, kteří předávají nebo přijímají data od katastrálních úřadů, dále pracovníkům okresních, městských a obecních úřadů a odborníkům na pozemkových úřadech. Výhoda systému DIKAT je v tom, že byl odvozen ze systému, kterým jsou na všech katastrálních úřadech na území České republiky vedeny digitální katastrální mapy.Pro uživatele DIKAT to znamená, že oba systémy jsou funkčně kompatibilní. Systém DIKAT pracuje jako aplikační nadstavba systému MicroStation 95, SE, J v operačním systému WIN95/98/2000/NT a XP.

Cenik


PROHLÍŽEČE SOUBORŮ POPISNÝCH INFORMACÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR

Nahrazuje systém INFORMACE KN verze 5.0, který pracoval se starým výměnným formátem dat katastru nemovitostí ve formátu *dbf.

Informace KN

Základní verze umožňuje prohlížení popisných informací. Data mohou být uložena na lokálním počítači nebo na serveru. Verze je vhodná pro menší objem dat a menší počet uživatelů

Informace KN Plus

Základní verze rozšířená o možnost prohlížení grafických dat, vyvinutá firmou HSI s.r.o.

Informace KN Nautil

Verze vhodná pro zpracování většího objemu dat a pro větší počet uživatelů. Data jsou uložena na SQL serveru, rozšířená funkcionalita umožňuje import změnových dávek z ISKN.

Informace KN Nautil +

Shodná verze s předchozí rozšířená o možnost prohlížení grafických dat z KN

Cenik


KLAD LISTŮ KATASTRÁLNÍCH MAP

Klad listů katastrálních map sáhových měřítek v souřadnicovém systému Svatoštěpánském a Gusterbergském pro ČR.
Klad listů katastrálních map v měřítku 1 : 2880 v souřadnicovém sysému Svatoštěpánském a Gusterbergském transformovaný do S-JTSK pro celou ČR.
Klad listů KM lze zakoupit po jednotlivých okresech i jako komplet pro celou ČR.

Cenik


TRANSFORMACE SOUŘADNIC

Transform


PRODUKTY FIRMY BENTLEY

MicroStation J
je produkt pro celopodnikové inženýrské modelování a umožňuje uživatelům spouštět v inženýrském prostředí aplikace vytvořené v jazyce Java a napojovat se na podnikové obchodní aplikace. Inženýrské sestavy zvyšují snadnost používání a produktivitu tím, že nabízejí oborově specifické nástroje pro geoinženýrství, stavební inženýrství a strojírenství.

Objednat lze produkty firmy Bentley podle aktuálního ceníku na kontaktní adrese.
Rovněž je u nás možnost uzavřít Select smlouvu na jakýkoli produkt firmy Bentley.


Kontaktní údaje:
Jaroslava Matesová
tel./fax: 284 890 777
e-mail: jaroslava.matesova@vugtk.cz


Naposledy aktualizováno: