Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Digitalizace katastru nemovitostí ČR

Předmět a cíl digitalizace
Cílem digitalizace katastru nemovitostí ČR je vybudování moderní digitální formy katastrálního operátu, integrujícího funkce evidence právních vztahů k nemovitostem. Digitální katastrální data jsou pak základním zdrojem pro geografické informační systémy a pro tvořící se národní informační systém.
Obsah katastru nemovitostí je uspořádán podle katastrálních území v katastrálních operátech, jejichž hlavními součástmi je

Vzhledem k tomu, že digitalizace souboru popisných informací (SPI) je prakticky dokončena, je v současné době jedním z hlavních úkolů resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) digitalizace souboru geodetických informací (SGI), tzn. digitalizace katastrálních map.
Protože přibližně 70% analogových katastrálních map má původ v mapování uskutečněném v 1. polovině 19. století v souřadnicových systémech gusterbergském a svatoštěpánském (měřítko zpravidla 1:2880), jde z větší části o digitalizaci katastrálních map v sáhovém měřítku se všemi problémy s tím souvisejícími.
VÚGTK zabezpečuje technologické a programové zajištění tohoto úkolu. Přitom postupuje podle zásad a požadavků ČÚZK, které stanovují mimo jiné, že

Technologie
Na požadavek ČÚZK vypracoval VÚGTK "Technologický postup pro obnovu SGI přepracováním sáhové katastrální mapy s využitím programu MicroGEOS-Vektor a MicroGEOS-Final". Tento technologický postup, který je katastrálními úřady používán při obnově SGI přepracováním a který je v současné době novelizován, zohledňuje všechny požadavky ČÚZK a katastrálních úřadů. Zabývá se všemi potřebnými činnostmi, jako jsou

Pro transformace rastrových a vektorových souborů jsou k dispozici grafické soubory kladů listů sáhových katastrálních map v původním systému (gusterbergském a svatoštěpánském) a v S-JTSK v úpravě vhodné též pro transformaci neúplných nebo posunutých mapových listů.

Programové vybavení
Pro úkol obnovy SGI přepracováním katastrální mapy vektorizací rastrových souborů mapy bývalého pozemkového katastru a platné katastrální mapy vyvinul VÚGTK řadu speciálních programů. Tyto programy, v návaznosti na zvolenou technologii, umožňují jednoduchými pracovními postupy, ale s vysokým stupněm automatizace


Jde o následující programové produkty:

Současný stav digitalizace katastrálních map - viz Seznam DKM a Seznam KM-D na www.cuzk.cz.


Naposledy aktualizováno: